NÆRINGSBYGG: Forslagsstiller mener at det er viktig for Schweigaards gate at tomten fylles med «et næringsbygg av høy kvalitet med en åpen og inviterende første etasje».
NÆRINGSBYGG: Forslagsstiller mener at det er viktig for Schweigaards gate at tomten fylles med «et næringsbygg av høy kvalitet med en åpen og inviterende første etasje».

Har planer om 23.800 kvm ved sporområdet på Oslo S

Nå skal Bane Nor Eiendoms planforslag legges ut til offentlig ettersyn.

Publisert

Bane Nor Eiendom foreslår å omregulere Schweigaards gate 41-53 fra jernbaneformål til kontor mm. Planalternativet som fremmes, inneholder kontorformål for nr. 41-51 med utadrettet virksomhet i første etasje.

Dagens situasjon.
Dagens situasjon.

Det er i tillegg to utredningsalternativer som er undersøkt gjennom konsekvensutredningen, hhv. et alternativ med bolig i tillegg til kontor og et alternativ der nr. 41-49, den ubebygde delen mot Schweigaards gate, reguleres til park. I tillegg omreguleres naboeiendommen, Schweigaards gate 53, fra jernbaneformål til byggeformål/bevaring. Dette etter ønske fra Plan- og bygningsetaten (PBE).

Planforslaget skal snart legges ut til offentlig ettersyn.

Det nye kontorbygget i nr. 41-49 planlegges med inntil 7 etasjer med inntrukket gesims i femte etasje mot Schweigaards gate og et bruksareal på 23.800 kvadratmeter inklusive areal under bakken.

Schweigaards gate 51 bevares og integreres i bebyggelsen, mens et mindre bakgårdsbygg foreslås revet. 2.365 kvadratmeter av eksisterende bebyggelse over terreng opprettholdes (samt 465 kvm under terreng).

– Statlige planretningslinjer tilsier at det bør legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon, i by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter. Planområdet har gangavstand til Oslo S som har Norges beste kollektivbetjening og med kollektivtilgjengeligheten fra et stort omland med høy befolkningstetthet. Derfor bør det etableres et nytt næringsbygg med høy arealutnyttelse på denne tomten, heter det i planforslaget.

Forslagsstiller mener at det er viktig for Schweigaards gate som strøksgate at den i dag ubebygde tomten fylles med «et næringsbygg av høy kvalitet med en åpen og inviterende første etasje».

– Sammen med nye aktiviteter i Landbrukskvartalet og handelskonsentrasjonen i krysset ved Oslo gate vil det planlagte prosjektet bidra til å løfte kvaliteten i denne delen av Schweigaards gate. Fremtidig gatesnitt er ikke avklart, men planforslaget sørger for at det er mulig å legge om å utvide fortauet tilpasset ønsket opparbeidelse, skriver fagkyndig Kristin Jarmund Arkitekter i planforslaget.

Powered by Labrador CMS