BYUTVIKLING: Planprosess for regulering av Majorstuen kollektivknutepunkt og byutvikling på sporområdet har pågått siden 2014.
BYUTVIKLING: Planprosess for regulering av Majorstuen kollektivknutepunkt og byutvikling på sporområdet har pågått siden 2014.

Frykter at gigantutbyggingen på Majorstuen kan bli forsinket

Ruter og Sporveien er bekymret for at en eventuell restart av planprosessen vil gå ut over fremdrift og forutsigbarhet.

Publisert

Planprosess for regulering av Majorstuen kollektivknutepunkt og byutvikling på sporområdet (Majorstuen knutepunkt og sporområde) har pågått siden 2014, og planforslag med fem alternativer lå ute til offentlig ettersyn i januar til mars 2019. Dette planforslaget la Fornebubanens reguleringsplan med Majorstuen stasjon i to plan til grunn for de foreslåtte løsningene.

I april i år mottok Sporveien bestilling fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel for omregulering av Majorstuen T-baneknutepunkt (T-baneprosjektet) til stasjon i ett plan, og bestilte oppstartsmøte 9. juli. Plan- og bygningsetatens (PBE) område- og prosessavklaring forelå 9. november, og ble gjennomgått i oppstartsmøte med Sporveien 11. november. Sentrale problemstillinger i oppstartsmøtet var behov for nytt planprogram, avklaring av nullalternativ og grensesnitt mot Ruters pågående regulering av Majorstuen knutepunkt og sporområde.

Samtidig innkalte PBE Ruter til et drøftingsmøte om Majorstuen knutepunkt og sporområde, med anbefaling om å avslutte pågående planprosess og bestille nytt oppstartsmøte. I dette drøftingsmøtet den 18. november redegjorde Ruter for at foreslått plangrep og gjennomført medvirkning i liten grad påvirkes av ny stasjon, og at oppstart av ny prosess ville være uheldig og uhensiktsmessig av hensyn til både fremdrift og gjennomførte avklaringer. Konklusjonen fra møtet var at Ruter og Sporveien utarbeider et notat til PBE med forslag om felles prosess og grensesnitt.

I notatet, som Ruter nå har sendt til PBE, uttrykker Ruter og Sporveien bekymring for at en eventuell. restart av planprosessen vil gå ut over fremdrift og forutsigbarhet. De anbefaler en videre prosess basert på tidligere omforent og godkjent plangrunnlag.

– Planprosessen ligger på tidskritisk linje for innfasing av Fornebubanen. Dersom det kreves at planarbeidet restartes, vil dette ikke lenger være mulig. Konsekvensene kan være fordyrende midlertidige løsninger, forsinkelser og fare for at Fornebubanen ikke når Majorstuen stasjon ved oppstart, skriver Ruter i notatet.

Der påpekes det også at utbygging av ny stasjon og byutvikling på Majorstuen vil gi et betydelig løft for både miljøvennlig mobilitet for byen og for Majorstuen som byområde.

– Ruter og Sporveien er opptatt av å gjennomføre en prosess som gir et godt resultat. Derfor er det positivt med en dialog om hvordan denne prosessen kan gjøres best mulig, og på en måte som ikke forsinker videre utbygging av T-banenettet. For å kunne realisere utbygging i henhold til planlagte milepæler for innfasing av Fornebubanen, må reguleringsplan være vedtatt før sommerferien /3.kvartal 2024, fremgår det av notatet.

Ruter og Sporveien foreslår en felles og parallell planprosess for de to reguleringsplanene. Dette innebærer tett koordinering mellom planforslagene, samtidig som det etableres et tydelig grensesnitt mellom hvilke tiltak hver forslagsstiller har ansvar for. Det legges opp til felles offentlig ettersyn med felles informasjonsmøter, så langt det er hensiktsmessig.

Powered by Labrador CMS