SIKRET SEIER I TO DOMSTOLER: - Retten har fulgt våre argumentasjon og gitt medhold i at det ikke har foreligget særlige grunner som har gjort det rimelig for If å avbryte forsikringsforholdene, sier Elden-advokat Heidi Reisvang.

Forsikringsselskapet If tapte for MC-klubb for andre gang

If nektet å fornye forsikringen og argumenterte med at tilknytningen til 1%-miljøet gir forhøyet risiko for skade på eiendom. Forsikringsselskapet fikk ikke medhold i Oslo tingrett, og nå har de også tapt ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Publisert Sist oppdatert

- Dommen er svært grundig og lagmannsretten har gitt mine klienter fullt medhold. Retten har fulgt våre argumentasjon og gitt medhold i at det ikke har foreligget særlige grunner som har gjort det rimelig for If å avbryte forsikringsforholdene.

Slik kommenterer Elden-advokat Heidi Reisvang en fersk dom i Borgarting lagmannsrett. Reisvang er prosessfullmektig for motorsykkelklubbene Twin Eagles HD MC og Foreningen Old Hogs. MC-klubbene stevnet forsikringsselskapet If, da de ble nektet å fornye forsikringsavtalene til eiendommene klubbene eier.

Twin Eagles har base i Farsund, mens Old Hogs har tilhold i Hølen.

If har begrunnet dette med at de ikke ønsker å understøtte organisert kriminalitet, blant annet ved å forsikre klubblokaler. If har blant annet vist til at «klubblokaler tilknyttet Hells Angels er sterkt uønsket i lokalsamfunnene i Norge. Det er kjent at det bl.a. oppbevares narkotika og illegale våpen i klubblokalene tilknyttet 1%-miljøet».

De to klubbene har hatt forsikring i If i over 20 år. Alle forsikringspremier er betalt rettidig og forsikringen er aldri benyttet.

Twin Eagles og Old Hogs tok saken til retten, og i april i år konkluderte Oslo tingrett med at If ikke har rett til å nekte å fornye forsikringsavtalene til eiendommene til MC-klubbene.

If anket dommen, som nå har vært til behandling i Borgarting lagmannsrett. Lagdommerne har kommet til samme konklusjon som tingretten.

«Lagmannsretten har (…) kommet til at ingen av de forhold If har anført utgjør særlig grunn som gjør det rimelig å unnlate fornyelse av forsikringene, jf. fal. § 3-5 andre ledd. Heller ikke forholdene samlet vurdert gir tilstrekkelig grunnlag for å avslutte forsikringene. Som påpekt av tingretten og flertallet i finansklagenemnda, er anførslene fra If kun generelle risikobetraktninger knyttet til 1 % MC-miljøet, uten at risikoen er konkret underbygd eller dokumentert i forhold til ankemotpartene», heter det i dommen i Borgarting lagmannsrett.

Må ut med 280.000 kroner i sakskostnader

- Foreningene er svært fornøyd med at lagmannsretten, i likhet med Finansklagenemnda i to instanser og tingretten, har kommet til at If sine opplysninger av foreningene var ugyldige, sier advokat Heidi Reisvang til Estate Nyheter.

Lagmannsretten har dømt If til å dekke sakskostnadene til Twin Eagles og Old Hogs med til sammen 280.000 kroner for tingretten og lagmannsretten.

Dommen er ikke rettskraftig. Ankefristen går ut i september.

Powered by Labrador CMS