UFORSTÅENDE: Tiltakshaver stiller seg uforstående til PBEs konklusjon «da vi opplever en sterk støtte til den foreslåtte utviklingen».
UFORSTÅENDE: Tiltakshaver stiller seg uforstående til PBEs konklusjon «da vi opplever en sterk støtte til den foreslåtte utviklingen».

Fikk nei til å bygge ut ESSO-tomt på Røa. Ber Bystyret vurdere saken

Plan- og bygningsetaten stoppet planinitiativet, men Røa Senter AS mener forslaget legger opp til en naturlig, bærekraftig høydeutnyttelse.

Publisert

Estate Nyheter har tidligere omtalt at Røa Senter AS ønsker å bygge boliger på Esso-tomten i tilknytning til Røa Senter i Oslo vest. I henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE) skisserte LINK Arkitektur 20 boenheter.

I desember i fjor stoppet etaten planinitiativet, men nå ber Røa Senter AS om at forslaget blir forelagt Bystyret for ny vurdering. I et brev til PBE skriver LINK Arkitektur at planinitiativet «representerer samfunnsnyttig og bærekraftig utvikling på Røa, og er tilpasset lokalmiljøets ønsker og behov».

– Planinitiativet foreslår å sanere en bensinstasjon, til fordel for utviklingen av ny sentrumsbebyggelse med tilhørende torg, uteoppholdsareal og gangforbindelser i et område utpekt som et prioritert stasjonsnært område i kommuneplanens arealdel, heter det i brevet.

Arkitektselskapet påpeker også at prosjektet forholder seg til gjeldende byggelinje fra dagens regulering. Muligheten for sykkelvei og andre tiltak vil ikke hindres av den nye planen. 


– Vi foreslår at den nye bebyggelsen på bensinstasjonstomten får seks etasjer. Det er allerede vedtatt to nye reguleringsplaner for deler av Røa som har åpnet for høyere bebyggelse. Røa Senter AS bør kunne forvente lik behandling med øvrige utbyggere, skriver arkitektselskapet.

I PBEs konklusjon heter det etaten «stopper planinitiativet jamfør plan- og bygningsloven § 12-8, 2. ledd, fordi planinitiativet er i strid med den ønskede utviklingen av området.»

– Vi forstår dette dithen at hjemmelsgrunnlaget for å stoppe planinitiativet er at tiltakene er i konflikt med «ønsket utvikling». Det er betimelig å spørre hvem som ikke ønsker denne utviklingen? Prosjektet som ligger til grunn for planinitiativet, er lokalt forankret gjennom omfattende medvirkning, fysisk og digital. Prosjektet er tilpasset og endret betraktelig flere ganger for å tilrettelegge for mest mulig av innspill og ønsker. I tillegg foreslås det altså å sanere en bensinstasjon, til fordel for å etablere funksjoner som underbygger Bydel Vestre Aker som en selvforsynt bydel og stimulerer til attraktivt byliv på Røa. Planinitiativet inneholder, i våre øyne, nærmest kun samfunnsnyttige tiltak som er ønsket, fremgår det av brevet.

– Vi stiller oss uforstående til PBEs konklusjon, da vi opplever en sterk støtte til den foreslåtte utviklingen. Planinitiativet er forankret gjennom bred medvirkning i lokalmiljøet og er i tråd med overordnede planer og føringer. Planinitiativet er samordnet med øvrige tomteeiere i området. Planinitiativet representerer ønsket utvikling av området, skriver arkitektselskapet.

Røa Senter AS eies av Dypro Holding AS.

Powered by Labrador CMS