BISTAND: Kravet på drøyt 350.000 kroner eks. mva dekker juridisk og teknisk / fagkyndig bistand til klagen.
BISTAND: Kravet på drøyt 350.000 kroner eks. mva dekker juridisk og teknisk / fagkyndig bistand til klagen.

Promenaden krever at PBE dekker 350.000 kroner i saksomkostninger

Plan- og bygningsetaten avslo søknaden om fasadeendring for motehuset Eger, men byutviklingsutvalget omgjorde vedtaket.

Publisert

I september 2019 søkte AMB Arkitekter – på vegne av Promenaden Management – om fasadeendring for motehuset Eger. Fasadeendring skulle gjennomføres i første og andre etasje i Karl Johans gate 23 B.

Plan- og bygningsetaten (PBE) avslo søknaden «fordi tiltaket er i strid med reguleringsplan S-2413 § 1 c) vedrørende eksteriørendringer».

På vegne av Promenaden Management ble avslaget påklaget av Advokatfirma DLA Piper.

Det ble i forbindelse med vedtaket også avslått søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende tillatte eksteriørendringer på eiendom regulert til bevaring. I klagen ble det blant annet anført at PBE hadde lagt til grunn feil utgangspunkt for dispensasjonsvurderingen, og at endringene / tilpasningene ikke er større enn at dispensasjon kan og bør innvilges.

PBE fastholdt avslaget, og anbefalte at klagen ikke ble tatt til følge. Byrådet mener imidlertid at vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon er oppfylt, og innstilte på at klagen tas til følge. Dette ble stadfestet av byutviklingsutvalget, og i desember i fjor fikk Promenaden Management rammetillatelse for tiltaket.

Nå har Advokatfirma DLA Piper sendt et brev til PBE med krav om dekning av sakskostnader. Der viser advokatfullmektig Ida Halstvedt Gundersen til at byutviklingsutvalget har tatt klagen til følge.

– Byutviklingsutvalget endrer PBEs vedtak, som dermed endres til klagers gunst, fastslår hun.

På vegne av Promenaden Management fremmer advokatfirmaet krav om dekning av sakskostnader.

Kravet er kr. 350 212,50,- eks.mva. som dekker juridisk og teknisk / fagkyndig bistand til klagen.

– Arbeidet med saken har blant annet knyttet seg til utarbeidelse av klage, forsøk på å finne en løsning med PBE, merknader til kommunens klagefremstilling, merknader til Byrådsavdelingen etter PBEs saksfremstilling, samt bistand i forsøk på politisk kontakt. Arbeidet med klagesaken har vært omfattende ettersom saken reiser både juridiske og faktiske problemstillinger, herunder innhenting og vurdering av historisk tegnings- og billedmateriale i saken, fremgår det av brevet.

– Det er også nedlagt betydelig arbeid i forsøk på å løse deler av saken etter at klagen var fremmet, ved alternative utforminger for skjerming av gassrom. Kommunens mangelfulle saksbehandling og klagefremstilling har nødvendiggjort en rekke presiseringer og imøtegåelse av rettslige forhold, skriver advokatfirmaet.

Powered by Labrador CMS