Juss:

SYSTEMATISK SVINDEL: Påtalemyndighetene har sørget for at flere aktører i byggenæringen har fått straff etter økonomisk utroskap og hvitvasking av store beløp. - Profesjonelt og systematisk utført, mener lagmannsretten.
SYSTEMATISK SVINDEL: Påtalemyndighetene har sørget for at flere aktører i byggenæringen har fått straff etter økonomisk utroskap og hvitvasking av store beløp. - Profesjonelt og systematisk utført, mener lagmannsretten.

Fakturatriksing resulterte i tre års fengsel for aktør i byggenæringen

Ny fengselsdom i større sakskompleks, hvor det er begått utroskap og hvitvasking av 70 millioner kroner.

Publisert

En 50 år gammel mann er i Eidsivating lagmannsrett dømt til tre års ubetinget fengsel for grov økonomisk utroskap på 9,44 millioner kroner mot to av sine aksjeselskaper og hvitvasking av 444.000 kroner. Saken utgjør en del av et større nettverk for fiktiv fakturering der Økokrim har tiltalt til sammen ni ulike personer, hvorav åtte av disse nå er dømt til ubetinget fengsel.

Utroskapen skjedde ved at tiltalte tappet selskapene gjennom utbetalinger uten noen motytelse, og hvitvaskingen skjedde ved at han mottok urettmessige overføringer som han tok ut i kontanter og leverte tilbake til han som overførte pengene. Mannen må også tåle inndragning av 3,8 millioner kroner.

Like før sommeren falt tingrettens dom der tiltalte fikk to års fengselsstraff, hvorav ett år ble gjort betinget. Inndragningsbeløpet ble av tingretten satt til 2,8 millioner kroner. Økokrim anket straffutmålingen og inndragningen til Eidsivating lagmannsrett, der straffen ble satt til tre års ubetinget fengsel og inndragningsbeløpet økt til 3,8 millioner – i tråd med Økokrims påstand. Dommen er ikke rettskraftig.

Nettverket har begått økonomisk utroskap mot 20 selskaper i hovedsak i renholds- og byggebransjen. Domstolene har i flere av sakene slått fast at hovedformålet med utroskapshandlingene var å unndra skatt og merverdiavgift ved betaling av fiktive inngående fakturaer, og etter tilbakeføring av pengene muliggjøre svart avlønning.

50-åringen har hatt flere firmaer i både Oslo og Asker. Det ene selskapet hans har sysselsatt opp mot 19 ansatte, mens et annet selskap har hatt opp mot 14 ansatte, i henhold til opplysninger fra firmaregisteret.

- Handlingene tiltalte er domfelt for, gjelder i all hovedsak betaling av fiktive fakturaer – det vil si fakturaer som ikke gjaldt reelt leverte varer eller tjenester – i flere firmaer tiltalte hadde sentrale roller i. Handlingene ble utført i samarbeid med andre næringslivsaktører, og slik handlingene er beskrevet av tingretten, må de etter lagmannsrettens syn karakteriseres som profesjonelt og systematisk utført, i samarbeid med et større kriminelt nettverk der en rekke andre personer er dømt for tilsvarende handlinger, skriver Eidsivating lagmannsrett i kjennelsen.

- Tiltalte ytte dermed viktige bidrag i en organisert, samfunnsskadelig virksomhet. Tiltaltes handlinger pågikk over flere perioder på til sammen ca. tre og et halvt år, noe som åpenbart må betraktes som en lengre periode. Det er etter lagmannsrettens syn utvilsomt riktig å reagere med en lengre ubetinget fengselsstraff for disse forholdene.

De åtte tiltalte i sakskomplekset er nå dømt for hvitvasking av 51.237.329 kroner og økonomisk utroskap av 18.706.494 kroner, samt må tåle et inndragningsbeløp på 8.309.440 kroner.

Powered by Labrador CMS