UENIGHET: Det er ikke enighet mellom Byantikvaren og forslagsstiller når det gjelder graden av bevaring og fristillelse av bilhallen.
UENIGHET: Det er ikke enighet mellom Byantikvaren og forslagsstiller når det gjelder graden av bevaring og fristillelse av bilhallen.

Byantikvaren sier nei. Møller Eiendom bøyer ikke av

Møller Eiendom ønsker ikke å endre på det spektakulære prosjektet, selv om Byantikvaren fraråder å bygge inn bilhallen.

Publisert Sist oppdatert

Møller Eiendom vil transformere eiendommen Grenseveien 65-67 på Ensjø fra dagens bilvirksomhet til et fremtidig bydelsprosjekt med 254 boliger og et næringsareal på 2.200 kvadratmeter. I tillegg til leiligheter skal Møller Eiendom tilby town-house boliger.

– Det tas sikte på å inkorporere den eksisterende, listeførte lagerhallen inn i det nye prosjektet, både av bevaringshensyn og som et potensielt spennende motiv på videreføring av industrihistorien på stedet – dog relatert inn i samtidens utbyggingskontekst på Ensjø, skrev Code Arkitektur i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

TOWN HOUSE: I tillegg til leiligheter skal Møller Eiendom tilby «spennende town-house boliger».
TOWN HOUSE: I tillegg til leiligheter skal Møller Eiendom tilby «spennende town-house boliger».

Byantikvaren fraråder imidlertid å bygge bilhallen inn i prosjektet. I et møte – der både utbygger, fagkyndig, Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten (PBE) deltok – uttrykte Byantikvaren riktignok positivitet til prosjektets arkitektoniske grep og utformingen med gjennomgående gesimshøyder. De mener imidlertid at forslaget «har overskredet tålegrensen for byggets kulturminneverdier og viser ikke bevaring og transformasjon på en slik måte at dette kan anbefales». Tålegrensen begrunnes i tap av integritet ved at lesbarheten av byggets konstruksjon forsvinner med bebyggelse på toppen.

ENSJØ PÅ KARTET: Møller Eiendom har en ambisjon om at prosjektet skal sette Ensjø på kartet.
ENSJØ PÅ KARTET: Møller Eiendom har en ambisjon om at prosjektet skal sette Ensjø på kartet.

– Det understrekes at bilhallens kulturhistoriske verdi er begrunnet i byggets arkitektoniske og historiske verdi. I særdeleshet gjelder dette byggets konstruksjon, fremgår det av møtereferatet.

For å oppnå en tilstrekkelig grad av bevaring, mener Byantikvaren at den nye bebyggelsen ikke kan bygges over bilhallen. En ny bebyggelse kan derimot legges inntil mot sør og mot øst, hvor bebyggelsen trappes ned mot hallen, uten at dette i for stor grad vil gå på bekostning av kulturminneverdiene.

Forslagsstiller er ikke enig i Byantikvarens vurdering av at bilhallens kulturminneverdier ikke er tilstrekkelig ivaretatt. De mener at det handler om et grensesnitt mellom byutvikling og bevaring, hvor også bokvalitet må vektlegges og løftes opp på samme nivå som bevaring.

Forslagsstiller mener videre at de foreslåtte grepene kan bidra til en god transformasjon av et historisk viktig bygg for Ensjø, ved at man åpner opp og gjør bygget tilgjengelig for nærområdet.

– Det vises videre til at det arkitektoniske formspråket med bilhallens buede tak er videreført i den nye bebyggelsen. Forslagsstiller mener derfor dette kan anses som et hensiktsmessig og arkitektonisk nyskapende bevarings- og transformasjonsprosjekt, ikke minst på grunn av summen av kvalitet som nevnt over, inkl. parkanlegg m.fl., heter det i referatet.

Det er altså ikke enighet mellom Byantikvaren og forslagsstiller når det gjelder graden av bevaring og fristillelse av bilhallen. Forslagsstiller ønsker ikke å endre på sitt forslag «da de mener det viser et prosjekt som ivaretar mange kvaliteter». De ønsker heller ikke å komme i en prosess-situasjon, «som krever reduksjon av de faktisk spektakulære kvalitetene som foreslått».

– Ettersom forslagsstiller ikke ønsker å gjøre større endringer på planforslaget, vil det neste steget i prosessen være et kart- og bestemmelsesmøte. Det er viktig at de kvalitetene forslagsstiller ønsker i prosjektet, sikres i tilstrekkelig grad i kart og bestemmelser, påpeker PBE.

Hør Estates nye podcast her, med Christian Ringnes som gjest: