RESTRIKTIV HOLDNING: PBE påpeker at Oslo kommune har hatt en restriktiv holdning til omfattende utbygging i Holmenkollen- /Voksenkollen-området.
RESTRIKTIV HOLDNING: PBE påpeker at Oslo kommune har hatt en restriktiv holdning til omfattende utbygging i Holmenkollen- /Voksenkollen-området.

Ber utbygger kutte høyder og volum i spektakulært Holmenkollen-prosjekt

Woxenaasen Panorama AS ønsker å bygge 26 boenheter på 2 boligeiendommer i Voksenåsen. Plan- og bygningsetaten mener den foreslåtte utnyttelsen er for høy.

Publisert

I juli i fjor skrev Estate Nyheter at Woxenaasen Panorama AS ønsker å utnytte den stasjonsnære beliggenheten for utvikling av moderne boligbebyggelse. I henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE) skrev Dark Arkitekter at fremste kvalitetene ved eiendommen er utsyn, lys og luftighet.

På det 3,8 dekar store planområdet Lillevannsveien 63 A-C, som ligger ved Skogen T-banestasjon, ønsker Woxenaasen Panorama å oppføre 26 boenheter med et samlet bruksareal på 3.500 kvadratmeter.

I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte skriver PBE at Oslo kommune ønsker å bevare områdets preg og unngå for stor visuell fjernvirkning av ny bebyggelse.

– Utnyttelsen og høydene må reduseres. Det medfører at det må gjøres tilpasninger i det plangrepet som er skissert. Dersom forslagsstiller ikke ønsker å følge opp PBEs anbefaling og vurdering, vil vi vurdere å stoppe planinitiativet etter orienteringsmøtet/oppstartsmøtet, skriver etaten.

PBE påpeker at Oslo kommune har hatt en restriktiv holdning til ekstensiv utbygging i Holmenkollen- /Voksenkollen-området. I den kommende revideringen av kommuneplanens arealdel skal potensialet for fortetting nord for Slemdal langs Holmenkollbanen utredes, uten at det skal medføre økt biltrafikk eller gå på bekostning av åsens grønne preg.

– PBE har derfor i sin forvaltningspraksis som hovedregel ikke åpnet for økt utnyttelse langs Holmenkollbanen, og dagens regulering har vært utgangspunktet for behandlingen av plansaker. Dette vil altså være et gjeldende krav uavhengig av bebyggelsens omfang.

PBE mener at gjeldende reguleringsplan også skal ligge til grunn for utvikling av Lillevannsveien 63 A.

Woxenaasen Panorama AS eies av Redback AS, som igjen eies av familien Grimnes.