STATOIL-BYGG PÅ SMESTAD?: Mulighetsstudier for Smestad åpner for utbyggingsvolum av næringseiendom tilsvarende Statoil-bygget på Fornebu.
STATOIL-BYGG PÅ SMESTAD?: Mulighetsstudier for Smestad åpner for utbyggingsvolum av næringseiendom tilsvarende Statoil-bygget på Fornebu.

Vil ha 62.000 m2 næringseiendom på Smestad

Mulighetsstudiene for Smestad er lagt ut til offentlig ettersyn.

Publisert Sist oppdatert

Estate Nyheter har i flere omganger omtalt planene for fortetting av Smestad. I korte trekk legger kommuneplanen opp til sterk fortetting, med bakgrunn i at Smestad er definert som et «prioritert stasjonsnært område». I praksis betyr det at dagens arealutnyttelse med småhus og store hager vil være en saga blott om fortettingen blir som enkelte av forslagene.

LES OGSÅ: Slik kan Smestad fortettes

Nå er mulighetsstudiene for Smestad lagt ut på Plan- og bygningsetatens sider. Studiene er kategorisert i en en utnyttelse på henholdsvis 50 prosent, 75 prosent og 100 prosent. I dag er områdeutnyttelsen på ca 30 prosent.

Mulighetsstudiet på 100 prosent viser en ganske annen områdeutnyttelse enn det som er tilfelle i dag. Det legges det heller ikke skjul på i innledningen til studien:

«Fortettingsstrategien innebærer en såpass stor økning i utnyttelse at mye av dagens bebyggelse vil måtte vike for nye bygningsvolum som kan romme flere beboere og et annet bymessig tilbud.»

Og videre:

«Mye av dagens bebyggelse på Smestad representerer den tradisjonelle norske boligdrømmen: romslige frittstående eneboliger, flere med historiske kvaliteter, med store frodige hager, gamle trær, rolige gater og gode solforhold(…)I områder for fortetting der det er småhus i dag må byens antatte fremtidige overordnete behov veies opp mot lokale forhold og langt på vei forståelige sentimeter blant de eksisterende beboere i nærområdet. Men det må likevel kunne stilles vanskelige spørsmål for å kunne få til fortetting der man er nærmest på de viktige kollektivaksene; er den norske boligdrømmen fremtidsrettet og bærekraftig?»

LES OGSÅ: – Skjev mediedekning av Smestad

Ny bygningsmasse: 228.000 m2Forslagene i mulighetsstudien på 100 prosent er slik: ny boligbebyggelse på totalt 164.737 kvadratmeter, fordelt på 2031 boenheter. Dette innebærer et snitt på 80 kvadratmeter per boenhet.

Nytt utbyggingsvolum næringseiendom er foreslått slik: 54.070 kvadratmeter. Nytt utbyggingsvolum forretning: 8256 kvadratmeter. Næring og forretning vil dermed utgjøre drøyt 62.000 kvadratmeter, som til sammenligning er litt mindre enn Statoil-bygget på Fornebu. Dette bygget er på 68.000 kvadratmeter.

I dag utgjør næringsareal på Smestad beskjedne 1454 kvadratmeter, fordelt på blant annet Bakkekroen og Heggeli forretning. Det skal legges til at nevnte mulighetsstudie har lagt opp til bevaring av disse byggene, og det skisseres en utvikling av forbindelsesaksen mellom Bakkekroen og Heggeli forretning.

Men ellers levner mulighetsstudien liten tvil om at sanering vil gå foran bevaring, med oppsummeringen «Ved en områdeutnyttelse på 100 prosent, er det i seg selv begrenset hvor mye som kan bevares».