Bygget kan bli på 10.000 kvadratmeter.
Bygget kan bli på 10.000 kvadratmeter.

Vil bygge på Brynseng T-banestasjon

Sammen med Eiendoms- og byfornyelsesetaten jobber Sporveien Oslo med planer for et 12 etasjers torgbygg på Brynseng T-banestasjon.

Publisert

Østensjøbanen og Furusetbanen skal fornyes på strekningen mellom Etterstad og Haugerud. I denne forbindelsen har Sporveien Oslo og Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) bedt arkitektselskapet Pir II om å gjennomføre en mulighetsstudie av et torgbygg på Brynseng T-banestasjon.

– Studien kan ses på som et innspill til byutvikling på flere plan. For det første belyser den potensialet med høy utnyttelse og urbanisering rundt kollektivknutepunkt utenfor sentrumskjernen av Oslo. For det andre viser den hvilke kvaliteter i form av aktivitet og møteplasser et enkelt prosjekt potensielt sett kan tilføre et transformasjonsområde i startgropa, slik Brynseng er i dag, skriver Pir II i studien.

Arkitektselskapet viser til at området rundt Brynseng T-banestasjon fremstår som et rent transittområde blandet med parkering og restarealer, uten tydelig definerte rom for opphold. Området er avgrenset av den trafikkerte Østensjøveien mot nord og sporområdet mot sør, og det er generelt sett dårlig fremkommelighet for gående og syklende.

Pir II mener stedspotensialet til området først og fremst ligger i en svært god kollektivdekning mellom flere tilbud. Det ligger kun 10 minutter unna Oslo S med T-banen, og ligger like nærme Oslo sentrum som Majorstuen. Utover dette har området en umiddelbar nærhet og utsyn til Svartdalsparken med Alnaelva.

Med svært god kollektivdekning og en allerede stor gjennomstrømning av mennesker, har Brynseng torg et stort potensial, ifølge arkitektselskapet. Forutsetningen er at man også klarer å gi torget aktive kanter og oppholdssoner.

– Høy utnyttelse rundt kollektivknutepunktene er en etablert strategi. Så ligger det et potensial i å bygge på og over sporområder, og da særlig på stasjonene, der det er stor menneskeflyt allerede. Med et torgbygg med høy utnyttelse genereres en stor mengde arbeidsplasser/boliger som med umiddelbar nærhet til kollektivknutepunktet vil være uavhengig av bil i hverdagen, da både lokale og regionale forbindelser er innenfor umiddelbar nærhet, påpeker Pir II.

På et neste nivå viser prosjektet at ved å utvikle et bygg i direkte samspill med gode offentlige møteplasser, utløses et potensial for hvordan et enkeltprosjekt raskt vil kunne tilføre et transformasjonsområde en urban kvalitet og et aktivt og identitetsskapende torg.

– Potensielt sett vil et prosjekt som dette lettere kunne stimulere videre utvikling, både som symbol og identitetsbærer, men også gjennom å tilføre nye kvaliteter som tilhørighet, identitet og sted for opphold, mener Pir II.

Torgbygget er lagt opp til å kunne bygges nå, uavhengig av fremtidig utvikling på Brynseng og UrbAct-området. Torg og bygg tenkes utviklet i sammenheng med T-banens oppgraderinger, estimert til 2020.

I studien – hvor det tas utgangspunkt i et bruttoareal på 10.000 kvadratmeter for torgbygget– drøftes både boliger, studentboliger, hotell- og konferansesenter, kontor, undervisning og shopping som mulige bruksområder.