Ukens Tips: Overføring av leieavtaler ved konkurs

Ved virksomhetsoverdragelse i konkurs er det vanlig at konkursboet og kjøperselskapet blir enige om at konkursdebitors leieavtale samtidig overføres til kjøperselskapet. Vi vil i dette Ukens Tips gi en kort oversikt over utleiers rettigheter når dette skjer.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

I forbindelse med virksomhetsoverdragelse i konkurs, gir dekningsloven § 7-10 fjerde ledd konkursboet rett til å samtidig overføre konkursdebitors leieavtale til kjøperselskapet. Overføringsretten gjelder uavhengig av hva som fremkommer av leieavtalen, og bestemmelsen setter derfor eventuelle særreguleringer om leietakerskifte mv. i leieavtalen ut av spill. Konkursboets overføringsrett gjelder videre uavhengig av om konkursdebitor var hovedleietaker eller fremleietaker.

Dekningsloven § 7-10 fjerde ledd forutsetter imidlertid at husleieloven § 8-4 hensyntas ved overføringen. Overføring av leieavtalen er følgelig betinget av utleiers samtykke og samtykke kan nektes dersom utleier har “saklig grunn”.

Det mest nærliggende grunnlaget for å nekte å samtykke, er at kjøperselskapet mangler de nødvendige forutsetninger for å drive virksomheten i videre fra de leide lokaler. Kjøperselskapet klarer for eksempel ikke å møte de krav som stilles til leietaker i leieavtalen, hvilket kan være krav til den faktiske virksomheten, krav om garanti/depositum, budsjett, sammensetning av ansatte, mv. Dette innebærer at utleier, i noen grad, kan sikre seg i leieavtalen mot at et konkursbo overfører leieavtalen til selskaper som er uskikket til å drive virksomheten fra lokalet.

Der konkursdebitor og kjøperselskapet i realiteten er det samme, kan også konkursdebitors tidligere betalingshistorikk tas i betraktning som en nektingsgrunn. Hvis konkursdebitor har misligholdt leieforpliktelsene, kan dette misligholdet trolig påberopes som en “saklig grunn” for å nekte overføringen til kjøperselskapet.

Det er viktig å merke seg at utleiers samtykke må foreligge før kjøperselskapet tar leieobjektet i bruk. Dette følger av både husleielovens forarbeider og av lagmannsrettspraksis vedrørende dekningsloven § 7-10 fjerde ledd. Nekter utleier å godkjenne overføring av leieavtalen selv om utleier mangler saklig grunn for det i kjøperselskapets forhold, kan kjøperselskapet begjære midlertidig bruksrett til leieobjektet, jf. husleieloven § 12-3. Begjæring om midlertidig bruksrett forutsetter derimot at kjøperselskapet allerede har reist sak mot utleier om stadfestelse av retten til overføring av leieavtalen for domstolene.

Tas leieobjektet i bruk før utleiers samtykke foreligger, før begjæring om midlertidig bruksrett har blitt tatt til følge av domstolene og/eller før retten til overføring har blitt stadfestet av domstolene, kan utleier gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser mot kjøperselskapet og/eller konkursboet, herunder kan utleier heve leieforholdet, jf. husleieloven § 9-9 første ledd, bokstav c (vesentlig mislighold grunnet ulovlig bruk) eller begjære tvangsfravikelse av kjøperselskapet, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav d og e (ikke rett til å besitte leieobjektet/vesentlig mislighold). I tillegg til dette så kan utleier holde konkursboet og kjøperselskapet ansvarlig for utlegg, tapt leie og lignende, jf. husleieloven § 5-8.

————–

Ukens tips er en samling praktiske tips utarbeidet av Wikborg, Rein & Co. Tipsene vil bli publisert hver uke og er forfattet av advokater i Wikborg, Rein & Co.

 

Om forfatterne:

Leif Petter Madsen er partner i Wikborg Rein og medlem av firmaets Næringseiendomsteam.

Mira Lévand Bergsland er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og medlem av firmaets Næringseiendomsteam.

Foto: Erik Burås/StuidoB13

Powered by Labrador CMS