Norsk Eiendoms Thor Olaf Askjer mener Oslo kommunes plan om selv å beholde momskompensasjonen har mange problematiske sider.
Norsk Eiendoms Thor Olaf Askjer mener Oslo kommunes plan om selv å beholde momskompensasjonen har mange problematiske sider.

Oslo kommune vil ha i pose og sekk

Fra 2015 til mars 2017 fikk Oslo kommune offentlige tiltak som gang- og sykkelvei og lekeplasser verdt 850 millioner kroner gratis fra private utbyggere. Men nå vil kommunen også sikre seg momskompensasjonen fra staten uten å videreføre den til utbyggerne som faktisk har betalt moms.

Publisert

I dag skal finanskomiteen i Oslo kommune behandle saken som trolig vil sikre at kommunen beholder momskompensasjonen som skulle gått til utbyggere.

Ifølge Plan- og bygningsloven kan kommunene pålegge private utbyggere å stå for teknisk infrastruktur, som siden skal overdras vederlagsfritt til kommunen, i et utbyggingsområde. Oslo kommune mottok slike offentlige tiltak (for eksempel gangs- og sykkelvei, parkeringsplasser eller lekearealer) av de private utbyggerne verdt 850 millioner kroner fra 2015 til mars 2017. Nå vil Oslo kommune kreve å få momsen kompensert fra staten, for deretter å beholde den selv. Fra 2015 til mars 2017 er det snakk om mellom 200 og 215 millioner kroner som kommunen ville kunne fått tilbakeført over en tiårsperiode.

«I denne saken foreslås at i de utbyggingsavtalene hvor utbygger forplikter seg til å bygge offentlig infrastruktur som skal overtas av kommunen, inntas en standardbestemmelse om overdragelse av justeringsrett- og plikt for infrastruktur. Bestemmelsen fastsetter at utbygger forplikter seg til å fremlegge nødvendig dokumentasjon til kommunen på utgifter og merverdiavgift i forbindelse med den infrastrukturen kommunen overtar. Nevnte dokumentasjon kan benyttes som grunnlag for Oslo kommune til å kreve justert tilbake fra staten den merverdiavgift som er påløpt ved bygging av den aktuelle infrastrukturen», skriver byrådet i sin innstilling til Bystyret.

Adm. direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom har tidligere etterlyst dialog med kommunen om saken, uten å få gehør for det. Han er skuffet over at kommunen nå vil be om å få kompensert moms som de selv ikke har betalt

– Er det etisk akseptabelt at kommunen ber om å få refundert merverdiavgift som de selv ikke har betalt? Burde ikke kommunen videføre refusjonen til utbygger, som faktisk har betalt merverdiavgiften, spør Askjer.

Han mener også at det er et uheldig incitament at for hver million kommunen krever at utbygger skal levere vederlagsfritt i form av ferdige opparbeidet infrastruktur, får kommunen tilført 250 000 friske kroner fra staten.

– Jo mer kommunen krever fra utbygger, jo mer får den betalt fra staten. Dette er svært uheldig, sier Askjer.

Han fyrer løs mot kommunen, som har slitt med Boligbygg-saken den seneste tiden.

– Man skulle tro at Oslo kommune generelt og Byrådet spesielt burde være ekstra påpasselig med å styrke sitt omdømme sett i lys av siste ukers avsløring om uforstandig forvaltning av kommunens midler til kjøp av kommunale leiligheter. At Oslo kommune ber om refusjon av utlegg de vitterlig ikke har hatt, styrker ikke den allmenne oppfatning av kommunen som en seriøs aktør med sunne verdier og forsvarlig forretningspraksis, sier Askjer.

Askjer og Norsk Eiendom mener det er rett og rimelig at utbyggerne i rimelig omfang bidrar med infrastruktur for kommunen. Men omfanget må følge lovens bestemmelser om å være nødvendig, forholdsmessig og forutsigbart.

– Momskompensasjon til kommunene ble innført for at moms ikke skulle kumuleres på kommunens hånd. Siden utbygger ikke gis momskompensasjon, kumuleres momsen følgelig hos utbygger. Oslo kommune burde i stedet gjøre det samme som en rekke andre kommuner, nemlig å videreføre til utbygger den momskompensasjonen kommunen får fra staten. Slik Oslo kommune nå planlegger, vil merkostnadene for selve utbyggingskostnadene og moms knyttet til disse dekkes i siste instans av boligkjøper, sier Askjer, og mener det gir økte kostnader for boliger.