Maks. 16 etasjer

OPPDATERT: Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et eget planforslag for Drammensveien 149.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Oppdatet med kommentar fra Orkla.

Orkla har møtt tøffe rekkefølgekrav for planene om sitt nye høyhus i Drammensveien 149 (se illustrasjon). I tillegg sa Plan- og bygningsetaten for et snaut år siden blankt nei til Orklas planer om et høyhus på 21 etasjer på eiendommen. 

Orkla håpet før sommeren fortsatt på et høyhus for det nye hovedkontoret og var i utgangspunktet positive til å møte kommunen og drøfte vilkår for en utbyggingsavtale. Nå har Plan- og bygningsetaten kommet med et forslag til ny bebyggelse for Drammensveien 149, og det betyr lavere høyder og noe lavere utnyttelse.

Med Plan- og bygningsetatens forslag legges det opp til maksimalt 21 000 kvadratmeter over terrenget i ny bebyggelse, 3100 kvadratmeter under terrenget til tekniske rom, lager og parkering. Etaten vil ikke opprettholde noe av dagens bebyggelse. Hele planområdet er på 4,3 mål.

Kontordelen vil med etatens forslag utgjøre 18 115 kvadratmeter, forretninger og tjenesteyting 1355 kvadratmeter, boliger 1530 kvadratmeter. I henhold til den nye sykkelstrategien for Oslo skal det også være minimum 3 plasser per 100 kvadratmeter, som betyr ikke mindre enn 630 sykkelparkeringer.

Plan- og bygningsetatens alternativ begrenses til et byggeområde sør for det eksisterende kontorbygget på tomten. Mot Drammensveien, Askekroken og Sofienlund skal 1. etasje benyttes til forretninger eller andre publikumsrettede virksomheter, regnet fra tilsluttende fotgjengerareal.

Forretninger tillates kun i 1. etasje og skal plasseres mot gate og/eller Sofienlund. Kontorene kan ha adkomst fra 1. etasje, og mot Drammensveien begrenses fasadelengden for adkomstfunksjoner for kontor til maksimum 6 meter. Mot Askekroken kan fasadelengden for kontorfunksjonen utgjøre maksimalt 15 meter.

Etaten skriver at deres forslag gir mulighet for ny bebyggelse i 5-16 etasjer. En videre utvikling av kvartalet avklares gjennom den pågående områdereguleringen for Skøyen.

Plan- og bygningsetaten skriver at Fornebubanen vil gi grunnlag for å utvikle Skøyen-området med en høyere tomteutnyttelse enn det som ligger i det gjeldende overordnede plangrunnlaget. Det er altså den gjeldende kommuneplanen og kommunedelplanen for Skøyen.

Kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli i Orkla skriver i en e-post til NE nyheter at de jobber konstruktivt med Plan- og bygningsetaten for å sikre at det alternative forslaget tilfredsstiller Orklas behov og blir så godt som mulig.

“Det nye forslaget har høringsfrist 2. november 2015. Så fort det offentlige ettersynet er avsluttet, har vi forstått at saken vil bli politisk behandlet, og her håper vi på en rask avklaring. Selve oppføringen av kontorbygget vil normalt ta ca. to år, uavhengig av hvilket forslag som blir vedtatt”, skriver Mageli i e-posten.

Powered by Labrador CMS