FØLGER TERRENGET: Hovedgrepet består av tre bygningsvolumer som følger terrengformen.
FØLGER TERRENGET: Hovedgrepet består av tre bygningsvolumer som følger terrengformen.

Utbyggeren mener PBE stoppet dette prosjektet i Oslo vest på bakgrunn av synsing

– Så lenge jeg vet hva som er bakgrunnen for en beslutning, er jeg fornøyd. Beslutninger basert på synsing, er jeg derimot svært misfornøyd med, sier styreleder Jan Grimnes i Woxenaasen Panorama AS. PBE avviser kritikken.

Publisert

I juli i fjor skrev Estate Nyheter at Woxenaasen Panorama AS ønsker å bygge 26 boliger på det 3,8 dekar store planområdet Lillevannsveien 63 A-C, som ligger ved Skogen T-banestasjon.

– Prosjektet har til hensikt å utnytte en stasjonsnær beliggenhet for utvikling av moderne boligbebyggelse. Videre har prosjektet en ambisjon om at boligbebyggelsen i mest mulig grad skal tilpasse seg eksisterende terreng. Hensikten er at en god terrengtilpasning gir mindre masseuttak/grunnarbeider, bedre forutsetning for å bevare eksisterende vegetasjon og jordsmonn og vil samlet sett gi en redusert fjernvirkning, skrev Dark Arkitekter i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Nå har imidlertid etaten varslet at den stopper planinitiativet. PBE viser til område- og prosessavklaringen, hvor det fremgikk at etaten ønsker å opprettholde en restriktiv forvaltningspraksis knyttet til Holmenkollen- /Voksenkollen-området.

– En ny regulering må ta utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan. Utnyttelsen må vurderes opp mot bevaring av stedets preg med høy andel av naturtomter og naturgitte omgivelser, skrev PBE.

Forelegges bystyret

Jan Grimnes, styreleder i Woxenaasen Panorama AS, sier til Estate Nyheter at selskapet vil be om å få saken forelagt bystyret.

– Det blir ikke flere boliger i byen av at PBE tar beslutninger, som er på tvers av det som er politisk ønsket. Bystyret har bedt byrådet revidere Kommuneplanens Arealdel for Oslo for å muliggjøre at det kan bygges tettere i området, primært i tilknytning til T-banestasjonene. Da blir det helt håpløst at etaten skal basere seg på planer fra 1980-tallet, sier Grimnes, som mener at PBE har tatt en beslutning på bakgrunn av synsing.

– For meg er det greit så lenge jeg forstår hvorfor en beslutning er tatt, men det er ugreit når noen synser. Vi må alle være opptatt av transparens i forvaltningen, og konklusjoner som ikke synes hjemlet i politiske vedtak er for meg problematiske, sier han.

Grimnes har også sendt en bekymringsmelding til direktør Siri Gauthun Kielland i PBE. Der skriver han at «det ser ut til å være stort sprik mellom politikerne, administrasjonen og menigmann når det gjelder å forstå hva som er ønsket byutvikling i Oslo».

– Vi hadde forventet å bli tatt i mot med et åpent sinn, og at vi sammen med PBE kunne utviklet et prosjekt som de styrende politikerne i byen kan ta stilling til. I stedet ble vi mottatt på en arrogant måte av en enhetsleder, som ønsket å avslutte møtet vårt etter 45 minutter, selv om det var satt opp til 90 minutter. Jeg er ikke i tvil om at dette skyldtes at vi gikk hennes analyse tett inn på klingen, skriver Grimnes, som sammen med familien eier Woxenaasen Panorama AS gjennom selskapet Redback AS.

Overordnete og politiske føringer

Avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i PBE sier at etaten baserer sin saksbehandling på alltid gjeldende overordnete og politiske føringer – i tillegg til planfaglige vurderinger. PBE behandler blant annet 6.000 byggesaker og har 250-300 detaljplaner i porteføljen hvert år. – Vi kan berolige de som tror Grimnes har rett i sin kritikk, at planmyndigheten i Oslo sørger for forsvarlig saksbehandling i tråd med blant annet plan- og bygningsloven og forvaltningsloven. I denne saken har etaten vist til Oslo kommunes forvaltningspraksis, og vi anbefaler å ikke utvide tolkningen av reguleringsplanen som er gjeldende for dette området, sier Vaa Bermann.

– Reguleringsspørsmålet i denne saken er krevd fremmet for bystyret, og da vil vi få bystyrets tilbakemelding om det allikevel er ønsket å få presentert et planforslag på denne eiendommen i Holmenkollen.

Revidering av småhusplanen

PBE har satt i gang revidering av småhusplanen, som omfatter et stort antall småhusområder. De politiske signalene som er gitt, er et ønske om å redusere utbyggingen i småhusområdene og konsentrere boligutbyggingen omkring kollektivknutepunktene.

Lillevannsveien er ikke omfattet av småhusplanen, og etatens forvaltningspraksis har vært tilsvarende. Ifølge Vaa Bermann ønsker dagens kommuneplan å «avklare hva som skal til for at fortetting langs Holmenkollbanen nord for Slemdal kan gjøres uten at det medfører økt biltrafikk og går på bekostning av åsens grønne preg, som oppfølging av bystyrets vedtak om å revidere Holmenkoll-planen.»

– Vi oppfattet at det var et konstruktivt møte Grimnes viser til, men at det var ulike oppfatninger mellom partene. I referatet fra møtet står det at PBE har tro på at det er potensial for en utbygging på tomta, men at det opprinnelige planinitiativet må omarbeides. Vi beklager om Grimnes opplevde det som arrogant! PBE foreslo å avslutte møtet tidligere enn oppsatt tidspunkt, da det endte med gjentakelser om samme forhold. Vi er opptatt av vår, forslagstilleres og konsulenters ressursbruk, og fant ingen grunn til å gjennomføre lengre møter enn nødvendig, sier Vaa Bermann.

Powered by Labrador CMS