48 LEILIGHETER: Tiltaket omfatter totalt 48 leiligheter. Næringsseksjonen i første etasje er ikke omfattet av søknaden.
48 LEILIGHETER: Tiltaket omfatter totalt 48 leiligheter. Næringsseksjonen i første etasje er ikke omfattet av søknaden.

Tøyen-blokka har stått tom siden 2014 – nå er søknaden sendt

Oslobygg KF vil rehabilitere Hagegata 30, og legger opp til en kombinasjon av etablererboliger og kommunale boligtilbud.

Publisert

På vegne av det kommunale foretaket Oslobygg KF har Asplan Viak søkt om rammetillatelse for mye omtalte Hagegata 30 ved Tøyen Torg i Oslo. Eiendommens totale areal utgjør 2.250 kvadratmeter, og inneholder næring i første etasje med utadrettet virksomhet mot torget. Øvrige etasjer er regulert til boligformål og består i dag av 50 boenheter.


Bygningens boligdel har stått tom siden 2014.

– Den bærer preg av forfall, og er i stort behov for rehabilitering / ombygging, fastslår Asplan Viak i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

I søknaden vises det til at Byrådet ønsker å utvide den kommunale boligpolitikken til å omfatte mål og virkemidler som skal bidra til at grupper som ikke kvalifiserer for kommunal boligsosial støtte, og som har vanskeligheter med å komme inn i eiermarkedet. Det skal også kunne sikres tilgang til egnede boliger, samt forutsigbare og stabile boforhold.

Eiendommen har tidligere vært gjenstand for en konseptvalgutredning bestilt av Byrådsavdeling for byutvikling, hvor det skulle vurderes alternativer for rehabilitering og/eller ombygging av. Arbeidet ble utført av Eiendoms- og fornyelsesetaten og Boligbygg Oslo KF, og ferdigstilt i november 2020.
Fra denne utredningen har totalt fire hovedalternativer dannet grunnlag for videre analyse og til slutt en bestilling av pilotprosjekt, som utgjør grunnlaget for omsøkt tiltak.

– Pilotprosjektet legger opp til en kombinasjon av etablererboliger (salg med vilkår) og kommunale boligtilbud. En slik kombinasjon skal gjøre det lettere for kommunen å oppnå en mer blandet beboersammensetning ved bosetning av vanskeligstilte grupper, fremgår det av henvendelsen til PBE.

Nytt tiltak innebærer oppgradering av eksisterende leiligheter til moderne standard inkl. teknisk infrastruktur, en sammenslåing av to leiligheter i 6. etasje, samt en bruksendring av én boenhet i 2. etasje til privat fellesrom for beboerne.

Tiltaket omfatter totalt 48 leiligheter.

– Eksisterende tak består av et luftet flatt tak uten parapet. Dette planlegges erstattet med et nytt kompakttak, blant annet for å muliggjøre nødvendige tekniske anlegg uten å øke kotehøyde på hovedgesims. Endringen medfører også en oppgradering av takets konstruktive og tekniske standard, som anses som en nødvendighet for å unngå fremtidige skader og for å kunne møte nye klimautfordringer, skriver Asplan Viak.

Næringsseksjonen med utadrettet virksomhet er ikke del av omsøkt tiltak.

Powered by Labrador CMS