SAMFUNNSANSVAR: – Det er et samfunnsansvar for oss å si fra om dette, mener direktør Richard K. Kruse i Storebrand Asset Management.
SAMFUNNSANSVAR: – Det er et samfunnsansvar for oss å si fra om dette, mener direktør Richard K. Kruse i Storebrand Asset Management.

Storebrand om Skøyenplanen: «Utrolig sløseri med offentlige midler»

Ifølge Storebrand vil en helt unødvendig flytting av trikketraseen på Skøyen koste Oslo kommune over 2 milliarder kroner. Ekspropriasjon av Storebrands bygninger i Hoffsveien utgjør nesten halve beløpet.

Publisert

I april la Byrådet i Oslo frem forslag til områderegulering for Skøyen som setter rammene for videre utvikling av området. Ett av de viktigste utviklingsprinsippene i planen er at «kollektivknutepunktet og strøksfunksjonen styrkes ved samlokalisering av tog, buss, T-bane og trikk ved å flytte trikketraséen til Hoffsveien og stasjonsområdet».

– Da forslaget om flytting av trikketraseen ble lansert i 2015, var det en logikk i det. Senere er imidlertid Fornebubanen flyttet, slik at det ikke blir en slik samlokalisering av kollektivtilbudet. Likevel har Plan- og bygningsetaten tviholdt på dette alternativet, sier direktør Richard K. Kruse i Storebrand Asset Management.

Selskapet er en av de største grunneierne på Skøyen, og eier blant annet Hoffsveien 1A, som er et kontorbygg på 9.850 kvadratmeter. Ifølge Kruse må dette bygget rives hvis trikketraseen skal flyttes. Det samme gjelder en tredjedel av nabobygget Hoffsveien1E, som er vernet.

– Totalt vil dette utgjøre en rasering av 11.000 veldig gode kvadratmeter. For oss er det uforståelig at et grønt byråd skal rive velfungerende kontorbygg, for dette er ikke miljøvennlig i det hele tatt. Hvis dette blir vedtatt, kommer imidlertid vi til å sitte stille og vente på en telefon fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, sier Kruse.

Hva vil det koste kommunen å ekspropriere denne eiendomsmassen?

– Vi snakker om en verdi på ca. 1 milliard kroner. I tillegg kommer kostnadene for å flytte trikketraseen, noe Rambøll tidligere har estimert til 1 milliard, men dette beløpet har nok økt siden det, svarer han.

I så fall blir den totale prislappen på over 2 milliarder kroner.

Skøyenplanen

I april la Byrådet i Oslo frem forslag til områderegulering for Skøyen som setter rammene for videre utvikling av området. «Ferdig utbygget kan Skøyen få ca. 5.000 nye boliger og 3.400 nye arbeidsplasser» uttalte byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i en pressemelding.

Marianne Tvenge i Fram Eiendom, som er den største eiendomsbesitteren på Skøyen, mener 5.000 nye boliger er helt urealistisk. Ifølge grunneierforumet på Skøyen blir det rundt 800 nye boliger med det foreliggende forslaget for områdeplan.

Tvenge sier også at det er uaktuelt å rive velfungerende næringsbygg for å bygge boliger.

– Dette må tas over bykassa, og vil være utrolig sløseri med offentlige midler. Det er et samfunnsansvar for oss å si fra om dette, sier Kruse.

Han mener også at flytting av trikketraseen vil påvirke den trafikale situasjonen negativt, ved at det blir gjennomgående kø i hele Hoffsveien og en propp på Frogner ved Bygdøy allé samt avkjøringen fra E18. Dette i henhold til Plan- og bygningsetatens egen trafikkrapport.

Storebrand er ikke alene om å være negative til flytting av trikketraseen.

– Mange, blant annet Sporveien, Ruter, Statens vegvesen og Bymiljøetaten, mener at flytting av trikken ikke er godt nok utredet gitt den nye løsningen for Fornebubanen, og at flytting av traseen ikke er en god løsning. Det utrykkes bekymring for trafikkavviklingen og trikkens fremkommelighet, skriver PBE i forslag til områdeplan.

I en høringsuttalelse i mars 2020 skrev Ruter følgende: «Ruter støtter ikke plangrepet med å flytte trikketraseen fra forstadsbanetrase og til byspor i Hoffsveien og Drammensveien. I og med planlagt etablering av nedgang til tunnelbanen ved Hoff torg, bortfaller myer av nytten av å flytte banen ned til Skøyen stasjon.»

PBE mener likevel «det blir vanskelig å oppnå viktige grep i områdeplanen hvis trikken ikke flyttes».

Slik omtaler PBE trikketraseen i forslag til områdeplan:

Planforslaget endrer trikkens funksjon fra forstadsbane til bybane integrert i bygatesystemet. Trikken flyttes fra egen trasé til en separat midtstilt trasé i Drammensveien og Hoffsveien mellom Thune og Hoff. Holdeplassen på Thune får samme plassering som i dag, mens Skøyen og Hoff holdeplasser flyttes til én ny holdeplass i Hoffsveien ved Skøyen stasjon. Flyttingen av Skøyen holdeplass til Hoffsveien gir et mer samlet knutepunkt med kortere avstander for omstiging mellom trikk og jernbane, T-bane og buss. Selv med justeringer av T-banens plassering nærmere Hoff, vil omleggingen av trikken gi en like god eller bedre kobling til kollektivsystemet. Trikken må gjennom tre lyskryss på strekningen Thune-Hoff. Trikken gis prioritet i kryssene, men vil ikke kunne opprettholde samme fart på strekningen som i dag. Sammenliknet med en inngjerdet forstadsbane vil det være mer utfordrende å opprettholde samme hastighet i blandet trafikk. Ved å redusere antall holdeplasser vil dette kunne bedre regularitet og forutsigbarhet ved en slik løsning. Trikken må i noen grad tilpasse seg omgivelsene med lavere hastighet som resultat, men reduksjon fra to til ett stopp gjør at det spares tid som i noen grad oppveier dette. Flytting av trikken innebærer en samlokalisering av bil- og trikketrafikk i Hoffsveien, som vil gi mindre støy for flere boliger, spesielt boligene i Skøyenhagen.

To innsigelser mot områdeplanen

Skøyenplanen fremmes med innsigelse fra Statens vegvesen og Bane NOR og må dermed oversendes Kommunal- og distriktsdepartementet for eventuell stadfestelse.

I sin innsigelse skriver Statens vegvesen blant annet at planen gir dårligere fremkommelighet for buss og trikk: «Skøyen vil bli et svært viktig kollektivknutepunkt, og planen må bygge opp om dette. Foreslått flytting av trikk og planforslagets sterke føringer knyttet til kryssform og antall kjørefelt for øvrig trafikk gjør at veisystemet ikke vil få den fleksibiliteten som behøves gjennom et sentralt knutepunkt. Planene for kollektivknutepunkt Lysaker er for tiden stilt i bero, og det er usikkert om og når knutepunktet vil bli en realitet. Det kan bety at Skøyens funksjon som kollektivknutepunkt og behov for bla. innpassing av reguleringsplasser for buss vil øke sammenlignet med i dag. Vi kjenner til at Ruter har signalisert i planarbeidet at det er viktig å tilrettelegge for terminalfunksjoner på Skøyen. Ruter mener at behovet for buss vil være omtrent det samme som i dag, under forutsetning at det byggers bussterminal på Lysaker. Bortfallet av en terminal på Lysaker vil være kritisk for bussavviklingen fra vest.»

Powered by Labrador CMS