Juss:

VANT IKKE FREM MED ERSTATNINGSKRAV: Selger valgte å legge nytt tak over det gamle, med den konsekvens at asbestholdige eternittplater fulgte med videre da ny eier overtok huset. Helt greit, mener retten. Ill. foto

Stevnet boligselger etter asbestfunn i taket

Ved oppgradering av taket ble det lagt stålplater over asbestholdige eternittplater. Ikke slik det skal gjøres, mente kjøperen og trakk selgeren for retten.

Publisert

I august 2021 kjøpte og overtok et samboerpar en enebolig i Harstad. Eiendommen ble solgt «som den er» til 2,4 millioner kroner.

I forbindelse med oppføring av tilbygg på eiendommen oppdaget kjøperne asbest i takmaterialer og manglende innfesting av takplater. Kjøperne reklamerte, og selgeren bestred ansvar.

Kjøperne tok deretter ut stevning mot selger med krav om prisavslag og erstatning. Selger var boligselgerforsikret i HDI Global Specialty SE, Scor Europe SE og Newline Europe Versicherung AG. I slutten av mars i år møttes partene i Midtre Hålogaland tingrett med sine respektive advokater.

Bruk av asbest ble forbudt i Norge fra 1985 på grunn av fare for utvikling av kreft. Frem til asbestforbudet kom, ble asbest og asbestholdige materialer brukt til en rekke formål i mange typer bygg. Typiske bruksområder var som komponent i ulike bygningsmaterialer for å gi økt mekanisk styrke.

Det største bruksområdet for asbest var som tilsetning til sement, eksempelvis eternitt-, internitt- og pernittplater.

I retten argumenterte boligkjøperne med at det i salgsoppgaven ble informert om at taket er oppgradert i 1990, altså etter at forbudet mot bruk av asbest ble innført.

- Kjøperne forventet derfor at det ikke er asbest i taket, ble det anført fra kjøpernes prosessfullmektig, advokat Morten Dragvik Elvevoll v/advokatfullmektig Mari Kristensen.

Kjernen i saken er at under takomleggingen i 1990, ble det nye taket montert oppå det gamle taket, som bestod av asbestholdige eternittplater. Dette er heller ikke bestridt at selger, men det er uenighet om funnet av asbestholdige takmaterialer innebærer at eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperne hadde grunn til å regne med.

- Da eiendommen ble bygd i 1967 var det lov å bruke bygningsmaterialer med asbest. Boligen avviker da ikke fra inngått kjøpekontrakt, ble det anført fra kjøpernes prosessfullmektig, advokat Arne Meidell.

Kjøperne har estimert utbedringskostnadene til 672.900 kroner. Med fradrag for standardheving utgjør prisavslagskravet 500.000 kroner.

Rettens administrator, dommerfullmektig Mina Lundby Michaelsen, har gått nøye gjennom ordbruken i salgsoppgaven, og innleder dommen slik:

- At taktekket «trolig» er fra «ca.» 1990 etterlater noe tvil om det konkrete tidspunktet for taktekkingen. «Trolig» innebærer at noe er sannsynlig, men ikke sikkert. Videre er «ca.» en omtrentlig angivelse, med et visst tidsmessig slingringsmonn. På bakgrunn av opplysningen kan det ikke konstateres annet enn at taktekkingen sannsynligvis er fra rundt 1990, men den kan være utført både tidligere og senere, skriver dommeren og føyer til:

- En konkret opplysning om taktekking fra år 1990 ville uansett ikke gitt kjøperne, i lys av øvrige opplysninger, en begrunnet forventning om at taket ikke inneholder asbestholdige materialer.

Retten har støttet seg til vitneforklaringer fra sakkyndige, som i retten forklarte at det ikke var uvanlig å legge stålplater over eternittplater på 1990-tallet. En av de sakkyndige forklarte at han hadde sett denne løsningen på flere hus, og at denne fremgangsmetoden ble valgt for å spare penger.

- At denne måten å tekke tak på var vanlig – iallfall ikke uvanlig – på utførelsestiden er i rettspraksis lagt til grunn som et moment for at kjøperne ikke kunne regne med en annen utførelsesmåte. Dette gjelder selv om metoden senere skulle vise seg å ikke være optimal, skriver Midtre Hålogaland tingrett.

Retten viser dessuten til at forventet levetid for taktekkingen ifølge tilstandsrapporten er mellom 30-60 år, og at taktekket «er inne i perioden for forventet levetid».

- Med utgangspunkt i at taket ble tekket i 1990, er taket på kjøpstidspunktet i 2021 i nedre del av tidsintervallet for forventet levetid. Kjøperne må derfor forvente at taket vil kunne måtte utbedres i løpet av kort tid.

Kjøperne har også vist til at lekter ikke er forsvarlig festet i underliggende bærende konstruksjoner, ved at det nye taket er lagt rett oppå det gamle. Også dette argumentet avvises av domstolen:

- Retten er enig med selger i at risikoen for at taktekkingen rives av ved storm, slik kjøperne har anført, neppe kan anses stor, når dette ikke er skjedd i løpet av de siste 30 årene.

- Det foreligger etter dette ikke mangel etter avhl. § 3-9 første ledd annet punktum. Det er da ikke grunnlag for kjøpernes krav om prisavslag og erstatning, slutter retten.

Kjøperne gikk dermed ut av retten uten å få medhold og ble i tillegg dømt til å betale motpartens sakskostnader. De var på 168.000 kroner.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS