ANKET: Staten tapte i tingretten, men har anket til lagmannsretten. Kravet om bilparkering er ett av kortene som regjeringsadvokaten skal spille ut. Foto: Google
ANKET: Staten tapte i tingretten, men har anket til lagmannsretten. Kravet om bilparkering er ett av kortene som regjeringsadvokaten skal spille ut. Foto: Google

Staten fortsetter årelang sak mot bryggeanlegg ved Kongsgården

Regjeringsadvokaten ber Plan- og bygningsetaten vurdere lovligheten av bryggeanlegget til Sjøsenteret Killingen AS. Advokat Christopher Borch i Thommessen synes det er oppsiktsvekkende at staten argumenterer med at båteierne har for få parkeringsplasser til biler.

Publisert Sist oppdatert

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet eier Bygdø Kongsgård i Oslo. En del av eiendommen omfatter området ved Bygdøy Sjøbad. Nå har regjeringsadvokaten sendt et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) og bedt om en ulovlighetsoppfølging av bryggeanlegget til Sjøsenteret Killingen AS som ligger fra og utenfor statens grunn ved Bygdøy Sjøbad.

Opprinnelig disponert av kongen

Bakgrunnen er at staten, som grunneier, i 1993 inngikk en festeavtale som omhandlet areal og rettigheter på land og i det strandnære sjøområdet ved Bygdøy Sjøbad. Disposisjonsretten til Bygdø Kongsgård lå den gangen hos H.M. Kongen og Den Kgl. Hofforvaltning. På festersiden i avtalen var Kongelig Norsk Seilforening («KNS») og Herberns Baatbyggeri AS («Herbern», som senere skiftet navn til Sjøsenteret Killingen AS).

I brevet til PBE skriver regjeringsadvokaten at Herberns rettigheter i avtaleforholdet gjaldt 1) rett til eksklusiv bruk av et angitt område på land til båtopplag og parkeringsplasser, og 2) rett til å etablere og ha liggende et flytebryggeanlegg for båtplasser fra og utenfor land, på Bygdøy-siden av Killingen-sundet. Avtalen var tidsbegrenset – en festeavtale/bygslingskonktrakt – og hadde i utgangspunktet en varighet på 15 år. Den ble senere forlenget til 2007, men utløp da.

– Etter forutgående konferanse og klarering med Den Kgl. Hofforvaltning kontaktet Herbern i 1983 Oslo kommune for å søke de nødvendige offentligrettslige tillatelser til å anlegge parkeringsplasser og flytebryggeanlegg på gbnr. 1/1, skriver regjeringsadvokaten.

Les også: Stordalen bruker millioner på slitt hotell

Bryggeplasser og parkering

I brevet refererer regjeringsadvokaten til dokumentasjon, som «viser at det ble søkt om og gitt tillatelse til ett samlet tiltak, gjennomgående benevnt flytebrygge samt parkeringsplasser».

Av approbasjonen (den offentlige godkjennelsen) fremgår videre at «Antall parkeringsplasser og bryggeplasser må justeres slik at de ikke blir dårlige enn 1:3. I tillegg kommer eventuelt øvrige parkeringsplasser for ansatte, brettseilere osv.»

– Søknaden og approbasjonen gjaldt altså ett funksjonelt tiltak med to integrerte deler, nemlig bryggeplasser for båter samt biloppstillingsplasser. Plassene for bil var omsøkt på området som kalles «steinbruddet» (del av Bygdø Kongsgård), og det ble også omsøkt veg fra plassen og ned til bryggeanlegget, skriver regjeringsadvokaten, og viser til ytterligere to poenger fra approbasjonen:

– Til de omsøkte bryggeplassene måtte det finnes et visst antall parkeringsplasser til eksklusiv bruk for bryggeplassene. Dette følger nødvendigvis av andre setning i det siterte, da plasser for andre måtte komme «i tillegg».

– Antallet parkeringsplasser var styrende og potensielt begrensende for hvor mange bryggeplasser som kunne etableres i sjøen. Dersom det på land bare var rom for f.eks. 75 biler, satte dette en maksimal grense på 225 båtplasser. Selve bryggeanlegget kom i sjøen våren 1984, og er løsøre som var eid av Herbern. Ca. 1995 skiftet Herberns Baatbyggeri AS navn til Sjøsenteret Killingen AS.

Les også: Skapte milliardverdier i Vika

Parkering i steinbrudd

I avtaleperioden fra 1983 til 2007 disponerte festerne den omsøkte parkeringsplassen («steinbruddet») til eksklusiv bruk.

– Da festeavtalen opphørte i 2007, hadde Sjøsenteret ikke lenger eksklusiv tilgang til noen parkeringsplasser. En viss tid etter kontraktsutløp fravek Sjøsenteret parkeringsplassen i «steinbruddet», og har ikke siden skaffet eksklusiv tilgang til noen andre parkeringsplasser til erstatning, skriver regjeringsadvokaten.

Rådigheten over «steinbruddet» gikk tilbake til staten som grunneier. Plassen ble satt i stand av Statsbygg, og er i dag tilgjengelig for allmenheten, mot betaling på timebasis. På plassen er det 70 åpne plasser. I tillegg disponerer KNS 10 plasser og beboere på øya Killingen 16 plasser. Sjøsenteret disponerer ingen plasser.

Festeavtalen utløp

– Da festeavtalen med staten utløp i 2007, var Sjøsenteret klar over at man ikke lengre kunne mønstre de parkeringsplasser til eksklusiv bruk som var omhandlet i de offentligrettslige tillatelsene, heter det i brevet til PBE.

Regjeringsadvokaten mener at den rettslige og faktiske realiteten fra 2007 er at Sjøsenteret ikke lenger har noen «flytebrygge samt parkeringsplasser», men et bryggeanlegg uten eksklusiv tilgang til noen parkeringsplasser. Ifølge regjeringsadvokaten er dette er en «vesentlig endring av tidligere drift av tiltak».

Med andre ord: Regjeringsadvokaten mener at bryggeanlegget for båter ikke kan drives videre fordi det mangler parkeringsplasser for biler.

Skjønner ikke staten

Advokat og partner Christopher Borch i Thommessen har representert Sjøsenteret Killingen AS siden 2007. Han mener det burde være en grense for hvor mange runder staten skal ta i denne saken.

– Jeg forstår ikke hvorfor staten bruker så mye ressurser på dette. Det har siden 2007 vært gjennomført 8 ulike rettslige prosesser mellom staten og Sjøsenteret, og jeg har hatt med 10 ulike advokater hos regjeringsadvokaten å gjøre, sier Borch.

Med unntak av én sak, har Sjøsenteret gått seirende ut av samtlige rettsprosesser. Staten tapte også den siste saken i Oslo tingrett i april, men valgte nok en gang å anke en dom som gikk i statens disfavør til lagmannsretten. Det er i forbindelse med ankesaken at regjeringsadvokaten har bedt om en ulovlighetsvurdering fra PBE.

Se også Estate Play: Sjekk takhagen til Christian Ringnes

Signaliserte ønske om løsning

Etter at staten hadde tapt den nevnte saken i tingretten, sendte kommunal- og moderniseringsdepartementet ut en pressemelding med tittelen «Ønsker løsning for Bygdøy Sjøbad».

– Staten anker dommen fra Oslo tingrett om interessene ved Bygdøy Sjøbad, men ønsker primært å finne en løsning gjennom forhandlinger eller rettsmekling, het det i pressemeldingen.

Verken advokat Christopher Borch eller eieren av Sjøsenteret Killingen AS, Tim Wang, har mottatt noen løsningsforslag fra departementet eller regjeringsadvokaten etter dette.

– De sier at det er ønskelig å finne en løsning, men henvendelsen til PBE er jo bare enda et angrep. Det er også betegnende at regjeringsadvokaten ikke informerer oss om henvendelsen til PBE, og at vi i stedet ble opplyst om dette av Estate Nyheter, sier Borch.

– Oppsiktsvekkende

Sjøsenteret Killingen har plass til 400-500 båter.

– Regjeringsadvokaten argumenter med at bryggeanlegget må fjernes for å legge til rette for allmennheten. Men blir det bedre for allmennheten om bryggeanlegget blir borte? Og ja, det er noen rike personer som har båtplasser på Killingen, men det ligger også mange enkle båter der. Kundene til Sjøsenteret er også en del av allmennheten, sier Borch.

Han synes også det er oppsiktsvekkende at staten bruker parkeringsplasser for biler i argumentasjonen mot båtplassene.

– Dette er ikke akkurat i samsvar med den politiske vinden som blåser over Oslo og landet for øvrig. Den rettslige argumentasjonen som regjeringsadvokaten fremfører, er vi heller ikke enige i, og vi har nå ikke annet valg enn nok en gang å brette opp ermene og forklare hvorfor staten tar feil – denne gangen til Plan- og bygningsetaten, sier han.