Utvikling:

43 BOLIGER: Det skisseres et bruksareal på 17.500 kvadratmeter over terreng. Planen omfatter blant annet 43 boliger.
43 BOLIGER: Det skisseres et bruksareal på 17.500 kvadratmeter over terreng. Planen omfatter blant annet 43 boliger.

Plan og bygg sier nei til dette Bjørvika-forslaget

HAV Eiendom og Bjørvika Infrastruktur foreslår å omregulere en del av Lohavn til bolig, næring og park.

Publisert

– Planforslaget bidrar til å transformere og videreutvikle fjordbyen mellom Sørenga og Bispevika. Nærområdet vil bli aktivisert gjennom fortetting og etablering av næringsformål, allmennyttige formål, publikumsrettet virksomhet, og boliger. Området får tilførsel av økt antall beboere og arbeidstakere. Dette vil gi økt aktivitet gjennom hele døgnet, heter det i planforslaget, som skal legges ut til offentlig ettersyn.

Det er HAV Eiendom og Bjørvika Infrastruktur som foreslår å omregulere en del av Lohavn. Innenfor det såkalte felt D5 foreslås det et samlet kvartal på 7 og 2 etasjer med 20 prosent bolig (43 boenheter), næring og utadrettet virksomhet i første etasje. Det skisseres et bruksareal på 17.500 kvadratmeter over terreng og 1.650 kvadratmeter under terreng.

Loallmenningen foreslås regulert til park og rekreative areal med til tilgang til fjorden, havnepromenade og Losæter med bakehus og dyrkningsareal som permanent anlegg. Rostockgata foreslås regulert som 20 meter bred kjørevei, med busstrasé, busstopp, sykkelvei og gangvei.

Planforslaget koordineres og behandles samtidig med detaljreguleringsforslag for felt D2 utvidelse av areal for fremtidig skole og dermed omlegging av Rostockgata.


Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler ikke planforslaget. Etaten mener at trafikkløsninger og trafikksikkerhet må undersøkes videre, og det må redegjøres for på et detaljnivå som avdekker hvordan trafikksikkerhet kan ivaretas på en god nok måte i et område hvor det skal ferdes mange barn.

– Bjørvikaplanen må følges opp i større grad særlig hva gjelder høyde og utforming av bebyggelsen, samt leilighetsfordeling. Det må i større grad vektlegges å utforme Loallmenningen som et raust og trygt rekreasjonsareal mot fjorden, og at parken gir muligheter for aktivisering, uttaler PBE i planforslaget.

Etaten påpeker også at det i planforslaget må tas stilling til avbøtende tiltak mot luftforurensning, trafikksikkerhetstiltak og drukningsforebyggende tiltak, og det må sikres tilstrekkelige rekkefølgekrav.

– Det er gjennomgående i planforslaget at vurderinger og detaljeringer er utsatt til rammesøknad. Tilstrekkelige detaljeringer og tilstrekkelige utredningsgrunnlag er avgjørende for at PBE kan ta en endelig vurdering av flere temaer i planforslaget. PBE kan derfor ikke anbefale planforslaget slik det foreligger i dag.

Powered by Labrador CMS