FAMILIELEILIGHETER: Området har i dag 153 boenheter, men vil kunne utvikles med til sammen 520 nye boliger, med stor vekt på familieleiligheter.
FAMILIELEILIGHETER: Området har i dag 153 boenheter, men vil kunne utvikles med til sammen 520 nye boliger, med stor vekt på familieleiligheter.

Plan- og bygg stopper forslag med 520 nye boliger

Nobil Eiendom AS, hvor hotellarving Jan Erik Rivelsrud er hovedaksjonær, ber om at reguleringsforslaget for Midtåsen forelegges bystyret til vurdering.

Publisert

I april skrev Estate Nyheter at Civitas hadde bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for et skogkledd område nær Sæterkrysset i Oslo. Nobil Eiendom kjøpte i fjor den 132 dekar store tomten på Nordstrand for å bygge boliger.

– Området har i dag 153 boenheter, men vil kunne utvikles med til sammen 520 nye boliger, med stor vekt på familieleiligheter. Det tas sikte på å etablere forretninger og annen service som også vil betjene tilliggende boligområder, skrev Civitas i henvendelsen til PBE.

Nå har imidlertid etaten besluttet at arbeidet med denne reguleringsplanen stoppes for videre behandling.

Gjennom Civitas har imidlertid Nobil Eiendom bedt om byrådsavdelingens vurdering av etatens begrunnelse. Forslagsstiller mener at PBEs føringer ikke gir grunnlag for regulering av området, og har uttrykt ønske om å få diskutere en bearbeiding av forslaget i innsendt planinitiativ.

– Det aktuelle området er 120 dekar stort. PBEs anbefalingskart viser kun to områder egnet for bebyggelse, hvert på vel 2 dekar. Det sier seg selv at dette ikke er aktuelle utviklingsområder, skriver Civitas i et brev til PBE.

– Etaten har begrunnet sin beslutning om å stoppe planinitiativet med at kommuneplanen avsetter området til eksisterende bebyggelse og anlegg, og sier at dette betyr at eksisterende regulering skal legges til grunn. Vi har tidligere uttrykt at vi betviler et slikt utsagn, da dette ikke kan være gjeldende for alle områder som er vist til eksisterende bebyggelse og anlegg.

Forslagsstiller er også gjort kjent med at Byantikvaren vurderer å legge hele området inn på gul liste. Området er imidlertid ikke sikret bevaring før etter en evt. regulering, og «bevaring av områder på Byantikvarens liste må også kunne vurderes ved regulering».

– Kommunen har behov for boliger. Vi mener at område Midtåsen må kunne utvikles med ny boligbebyggelse samtidig som viktige deler av eksisterende vegetasjon og landskap opprettholdes. Vi har forståelse for at omfanget av ny bebyggelse må veies opp mot ønsket om å bevare terreng og vegetasjon, og aksepterer selvsagt at etaten mener det innsendte forslaget viser for tett utbygging. Vi finner imidlertid både forslaget om to svært begrensede utbyggingsområder, og det at vi ikke i det hele tatt skal kunne diskutere et bearbeidet forslag, som urimelig, heter det i brevet.

På vegne av Nobil Eiendom ber derfor forslagsstiller om at spørsmålet om behandling av reguleringsforslag for Midtåsen forelegges bystyret til vurdering.