Utvikling:

VIL BYGGE PÅ: Odd Fellow Ordenen vil bygge 6 etasjer over den eksisterende bakgårdsbebyggelsen, noe som er 3 etasjer høyere enn dagens bebyggelse mot gateløpet.

Nabostriden i CBD: «Et vedtak i Bystyret vil, slik vi oppfatter det, uansett påklages av nabo»

Odd Fellow Ordenen har brukt betydelige midler på å holde prosessen for Stortingsgata 28 gående i 7 år.

Publisert

Estate Nyheter har flere ganger omtalt det omstridte prosjektet i Stortingsgata 28, der Odd Fellow Ordenen vil bygge 6 etasjer over den eksisterende bakgårdsbebyggelsen, noe som er 3 etasjer høyere enn dagens bebyggelse mot gateløpet. Pecunia, som eier naboeiendommen Haakon VIIs gate 5 (Hemsen-gården), har hele tiden vært kritisk til planene. Selskapet mener påbygget vil vesentlig forringe dagslysinnslippet til Hemsen-gården

Det fremstår som helt urimelig for gårdeier at PBE nå skal benytte muligheten til å ta inn et nytt, og potensielt svært kostbart, rekkefølgekrav.

Dark Arkitekter

Nå har Dark Arkitekter – på vegne av Odd Fellow Ordenen – sendt et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE).

– Vi forstår at PBE, i tillegg til å foreslå ny rekkefølgebestemmelse, også vil sende planforslaget på nytt offentlig ettersyn, i tråd med anmodningen fra Pecunia. Denne reguleringsprosessen startet i 2015, og er altså inne i sitt syvende år – uten at man ennå ser når et endelig vedtak kan foreligge. Et vedtak i Bystyret vil, slik vi oppfatter det, uansett påklages av nabo, som har en egeninteresse i at tiden går, skriver arkitektselskapet.

I brevet påpekes det at Odd Fellow Ordenen har ønsket å oppgradere sin eiendom med en tydelig miljøprofil.

– For å få nødvendig økonomi i prosjektet for en eier – som ikke er en profesjonell eiendomsaktør (slik som nabo Pecunia) – ble det foreslått påbygget de nye etasjer som Bystyret vedtok. Selskapet har brukt betydelige midler på å holde prosessen gående i 7 år – og byggekostnadene er på et mye høyere nivå i dagens marked enn opprinnelig forutsatt.

Selskapet var innstilt på å bidra til opparbeidelsen av Olav Vs gate, «men dette ble ikke aktuelt – kun grunnet saksbehandlingstiden, ikke forhold på selskapets side».

– Dette var Bystyret kjent med – og dette var, slik PBE også oppfatter det – ikke noe som var et sentralt punkt i drøftelsene i Bystyret, og således ikke noe som var avgjørende for vedtaket, selv om Statsforvalteren stiller spørsmål ved det. Det fremstår som helt urimelig for gårdeier – som er «uskyldig» i både at opprinnelig rekkefølgebestemmelse ble uaktuell grunnet saksbehandlingstiden (noe Bystyret altså ikke la avgjørende vekt på) og at Statsforvalteren fant at det forelå en saksbehandlingsfeil ved kommunens saksbehandling – at PBE nå skal benytte muligheten til å ta inn et nytt, og potensielt svært kostbart, rekkefølgekrav, heter det i brevet.

– Dette kan i tilfelle komme til å sette en stopper for prosjektet, noe som i tilfelle innebære en dom over kommunens saksbehandling og muligheten for en ikke-profesjonell gårdeier til å utvikle et prosjekt som er ønsket – både grunnet sin beliggenhet, historie og miljøprofil. På denne bakgrunn ønsker forslagsstiller ikke å inkludere det foreslåtte rekkefølgekrav i sitt planforslag, skriver Dark Arkitekter, og ber om at saken behandles så raskt som mulig.

Administrerende direktør Petter Neslein i Pecunia skriver i en e-post til Estate Nyheter at «hvis vi hadde interesse av at tiden skal gå, så ville vi ikke brukt ressurser på å få utarbeidet et kompromissforslag som kan løse floken for oss begge, og som muligens kan bygges uten en ny reguleringsplan – noe som vil spare Logen tid».

– Som nabo er vi selvsagt positive til at Stortingsgata 28 får en god rehabilitering. Samtidig innebærer forslaget at over 200 velfungerende arbeidsplasser i nabobygg ikke lenger kan brukes pga. et seks etasjers høyt påbygg som tar dagslyset og dermed ødelegger arbeidsmiljøet. Vårt forslag om fire etasjer imøtekommer Odd Fellow Logens behov, Byantikvarens innvendinger og sikrer samtidig at dagslyset og arbeidsmiljøet hos naboer bevares på tilfredsstillende måte. Da får man nye arbeidsplasser i Stortingsgata 28 uten å tape over 200 arbeidsplasser hos naboene. Etter mitt syn en vinn-vinn for alle parter. Vi tar til etterretning at Logen dessverre ikke engang vil diskutere denne muligheten, skriver Neslein.

Powered by Labrador CMS