315.000 KVM: Ny bebyggelse er oppgitt med et bruksareal på 315.000 kvadratmeter.
315.000 KVM: Ny bebyggelse er oppgitt med et bruksareal på 315.000 kvadratmeter.

Frafaller innsigelse til gigantplanen for Lilleakerbyen

Statsforvalteren frafaller innsigelse til parkeringsdekningen, og har tro på at Mustad Eiendom og Oslo kommune vil imøtekomme dem også på øvrige punkter.

Publisert

Mustad Eiendom har omfattende planer for Lilleakerbyen – et område på begge sider av Lysakerelva. Planforslaget for Oslo-delen av området ble lagt ut til offentlig ettersyn i juli, og i september fremmet Statsforvalteren i Oslo og Viken innsigelse til en rekke punkter i detaljreguleringsplanen. Blant annet fremmet de innsigelse til planforslagets parkeringsbestemmelse.

Nå har Statsforvaltere trukket denne innsigelsen. I et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) viser Statsforvalteren til at Lilleakerbyen har svært god kollektivdekning «og vi mente derfor at en restriktiv parkeringsnorm bør legges til grunn for hele området».

– Etter vår vurdering var den foreslåtte parkeringsdekningen for høy og i strid med nullvekstmålet og Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus. Andre statlige og regionale myndigheter mente også at parkeringsdekningen var for høy, men fremmet ikke innsigelse, påpekes det i brevet til PBE.

Den 22. november 2022 ble det avholdt dialogmøte mellom Oslo kommune v/PBE, forslagsstiller Mustad Eiendom, plankonsulent Civitas og Statsforvalteren. Kort tid i forkant av møtet fikk Statsforvalteren tilsendt et utfyllende notat som omtalte forslagsstillers analyser og argumentasjon knyttet til nullvekstmålet og Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus.

– Mustad Eiendom og Civitas argumenterte for at planforslaget, med den foreslåtte parkeringsdekningen, bidrar til å nå nullvekstmålet. Deres analyser viser at planforslaget gir en reduksjon på 5 prosent i personbiltrafikken, sammenlignet med dagens situasjon. Planområdet er i dag svært bilbasert og reduksjonen i personbiltrafikken oppnås i hovedsak ved å redusere antall parkeringsplasser med ca. 390 plasser.

– I dialogmøtet ga vi uttrykk for at vi syntes forslagsstillers argumentasjon var god og at vi skulle vurdere om innsigelsen til parkeringsnormen kunne frafalles i etterkant av møtet, skriver Statsforvalteren

Nå har Statsforvalteren gjort denne vurderingen, og de mener fremdeles at parkeringsdekningen i planforslaget er for høy. Planområdet har i dag tilgang på tog, buss og trikk. Med Fornebubanen vil kollektivdekningen bli enda bedre. Derfor anbefaler de Oslo kommune å redusere antall parkeringsplasser som er relatert til handel.

– Samtidig mener vi at forslagstiller har redegjort for at planforslaget ikke er i strid med nullvekstmålet. Når planforslaget ikke er i strid med nullvekstmålet, mener vi at grunnlaget for innsigelsen ikke er til stede. Vi trekker derfor innsigelsen til planens parkeringsbestemmelse.

– For ordens skyld understreker vi at de andre innsigelsene vi har fremmet fremdeles gjelder. Men basert på det som ble sagt i dialogmøtet har vi tro på at forslagsstiller og Oslo kommune vil imøtekomme oss på innsigelsene. Vi ser frem til å motta reviderte bestemmelser i tråd med våre merknader og en eventuell anmodning om å anse innsigelsene som løst, påpeker Statsforvalteren.

Powered by Labrador CMS