MUNKERUDGRENDA: Planforslaget legger opp til ny boligbebyggelse i 2-3 etasjer organisert som rekkehusbebyggelse i to rekketun.
MUNKERUDGRENDA: Planforslaget legger opp til ny boligbebyggelse i 2-3 etasjer organisert som rekkehusbebyggelse i to rekketun.

Måtte gjøre vesentlige kutt i boligprosjektet på Nordstrand

Planforslaget fra Miliarium Bolig omfatter nå 38 boenheter, og neste stopp er politisk behandling Oslo bystyre.

Publisert

I juni 2018 skrev Estate Nyheter at Miliarium Bolig ønsket å oppføre 50 rekkehus på en 12,6 mål stor tomt på Nordstrand. Prosjektet har fått navnet Munkerudgrenda. Siden bestillingen av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) er det imidlertid gjort betydelig endringer i prosjektet.

I et brev til etaten skriver LPO arkitekter at «med bakgrunn i merknader til planforslaget som lå ute til offentlig høring og begrenset høring, er foreliggende planforslag vesentlig endret». Blant annet er antall boenheter ytterligere redusert – nå sist fra 44 til 38 enheter. 


– Prosjektet følger opp kommuneplanens overordnede intensjon om boligveksten i Oslo. Planen kompletterer et allerede etablert boligområde, heter det i planforslaget, som sendes til politisk behandling.

Planområdet er i dag bebygget med ene- og tomannsboliger. Bebyggelsen innenfor planområdet tenkes revet med unntak av Nordstrandveien 81b. Planforslaget legger opp til ny boligbebyggelse i 2-3 etasjer organisert som rekkehusbebyggelse i to rekketun.

Hovedatkomst til området er fra krysset Nordstrandveien/Slireveien. Fem enheter mot Munkerudkleiva har adkomst derfra. Organiseringen av bebyggelsen som en grend etablerer et større felles uterom.

– Byggegrenser sikrer åpninger og gjennomganger i bebyggelsesstrukturen. Bebyggelse i naboområder er sammensatt men preget av rekke- og eneboligbebyggelse. Ny bebyggelse innenfor planområdet skal fremstå som trehusbebyggelse, og volumene skal være gjenkjennelige i skala med omgivelsene, skriver arkitektselskapet i planforslaget.

Powered by Labrador CMS