Magasin

TETT BY: Grønland og Tøyen er et område med høy befolkningstetthet.

Legger en plan for økt byliv på Grønland og Tøyen

De to sentrumsområdene i Oslo har en rekke utfordringer, men samtidig ser både Plan- og bygningsetaten og andre store muligheter for økt byliv.

Publisert

– Grønland og Tøyen har allerede et mangfoldig, levende og dynamisk byliv. Samtidig er det stort behov for forbedringer når det kommer til trygghet, trafikk, kvalitet på gater og byrom, og bedre koblinger mellom eksisterende parker, plasser og andre målpunkter, skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) i høringsutkast til handlingsprogram for økt byliv på Grønland og Tøyen.

Videreutvikler bilfritt byliv

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum ble vedtatt i Oslo bystyre 5. september 2018. Handlingsprogrammet for sentrum er en del av Oslo kommunes Bilfritt bylivs-satsning i sentrum. Et av målene i byrådserklæringen 2019-2023 er å videreutvikle Bilfritt byliv gjennom en bylivssatsing for hele byen som skaper trivelige områder med mindre biltrafikk, med sentrum, Grønland og Tøyen som kjerneområde. Byrådet har derfor bestilt at det skal lages et handlingsprogram for økt byliv på Grønland og Tøyen og det er PBE som leder dette arbeidet.

Lagt ut på høring

– De siste årene har mange interessert seg for hvordan det er å bo på Grønland og Tøyen. Forskere, arkitekter og byplanleggere har invitert til samtaler og verksteder, og en stor del av de som bor på Grønland og Tøyen har bidratt med kunnskap og erfaringer som har blitt samlet i rapporter. Det har derfor vært svært viktig for oss å bygge videre på dette, samtidig som det har vært viktig for oss å komme i kontakt med dem som ikke har fått sagt sin mening før, skriver PBE om utkastet som er lagt ut på høring.

Alle innspillene har sammen med analyser av det fysiske utemiljøet dannet grunnlaget for forslagene til strategier og tiltak for økt byliv.

Mangfoldig befolkning

Etaten påpeker at bylivet på Grønland og Tøyen preges av sterk identitet, en mangfoldig befolkning og av de mange besøkende som bruker det brede nærings-, kultur- og tjenestetilbudet som finnes der. De to områdene har også en sammensatt befolkning med mange barn og unge. Ifølge PBE er det derfor behov for tilrettelegging for et byliv med ulik intensitet – der noen områder tilrettelegges for stor aktivitet, mens andre områder er roligere.

Overordnede strategier

Etaten anbefaler fire overordnede strategier for å fremme økt byliv på Grønland og Tøyen:

• Forbedre forbindelsene til og mellom Grønland

og Tøyen for gående og syklende

• Øke samspill og synergieffekter mellom målpunkter

• Styrke egenarten og kvaliteten på offentlige plasser,

gater og parker

• Tilføre og styrke blågrønne kvaliteter

Nylandsbrua ødelegger

I høringsutkastet er Grønland og Tøyen inndelt i seks delområder, hvorav Grønland/Vaterland er ett av de tettest befolkede områdene i Norge.

– Grønland er et byområde med sterk identitet og stor kulturell variasjon, og er et sentralt sted for Oslos innvandrerbefolkning. Området har et levende byliv med variert handel og en stor andel boliger. Delområdet er preget av en sterk interessekonflikt om byrommet mellom rusmisbrukere og lokale barn. Nylandsbrua trekkes frem som særlig negativt i bybildet, og skaper både utrygge byrom og oppleves som en trafikkert barriere, skriver PBE.

Frykter økt gentrifisering

– Det er også registrert høy grad av forsøpling og generelt dårlig vedlikehold i flere offentlige rom.

Positive kvaliteter som trekkes frem er nærheten til Akerselva, mangfoldet av butikker, folkelivet og særegenhetene til området. Flere uttrykker en bekymring for at disse kvalitetene vil forsvinne, og mange frykter en økt gentrifisering. PBE anbefaler å styrke Grønland som nabolagssentrum, blant annet ved å tilrettelegge for ulike aktiviteter og bruk av arealene under Nylandsbrua både som bygning og som uteområde.

– Ved å legge til rette for ulike aktiviteter som arrangementer og næringsaktivitet, skapes det et nytt målpunkt i enden av Smalgangen som kan bidra til eierskap til området og økt trygghet.

Akerselva som bylivsgenerator

Det anbefales også å bruke Akerselva som bylivsgenerator, for eksempel ved å etablere gjestebrygger for småbåter og kajakk på Vaterland med utlånsmuligheter.

Et annet tiltak er å oppgradere en attraktiv bryggekant for opphold på Akerselvas øst- og vestside. I tillegg foreslås det å gjenåpne Akerselva ned til fjorden med gangforbindelse. En annen strategi er å styrke egenarten og kvaliteten til byrommene i området for barn, unge og familier, samt styrke forbindelser til sentrum og Bjørvika.

VIKTIG ELV: Akerselva får en viktig rolle i utviklingen av Grønland/Tøyen.

Tøyen mer attraktivt

Et annet viktig delområde er Tøyen sentrum.

– Tøyen Torg er et levende byrom med butikker, kafeer og et rikt tilbud av tjenester, og er Tøyens sentrum med umiddelbar nærhet til kollektivtrafikk. Området har et bredt tilbud av kultur- og fritidstjenester som bibliotek, restauranter, frivillige organisasjoner og nærhet til Botanisk hage og Tøyenbadet, skriver PBE.

– Tøyen har de siste årene blitt et tryggere og mer attraktivt sted. Med dette følger også større interesse fra kjøpesterke grupper og økte boligpriser. Flere beboere er bekymret for at beboere med sosioøkonomiske utfordringer skal presses ut av Tøyen.

Kommunale bygg står tomme

Området har gjennomgått en større oppgradering de siste årene, noe som har ført til en mer sammensatt beboermasse og større forskjeller i levekår.

– Boligpolitikk engasjerer mange, og det oppleves for flere som opprørende at kommunale bygg står tomme når det er et stort behov for et bedre boligtilbud. PBE foreslår å tilrettelegge for økt bruk av parker og byrom ved å styrke egenarten og kvaliteten – blant annet gjennomføre et mulighetstudie for området rundt gamle Munchmuseet. Et annet forslag er å videreutvikle piloter for alternative boligkonsepter- eller lokaler for kulturliv og frivilligheten.

– Det bør rettes fokus på å skape en felles plattform mellom de ulike aktørene som ser på ordninger for sambruk, midlertidig bruk og støtteordninger.

Pusterom i Grønlands park

Grønlands park er også definert som delområde i høringsutkastet.

– Dette er et stort pusterom i en ellers tett by, men Botsfengslets omfang, murer og politistasjonen preger i stor grad dette området. Det er høy konsentrasjon av listeførte kulturminner, og området har en historisk sus over seg. Det er flere kulturaktører og frivillige organisasjoner og trossamfunn som holder til der og som er en viktig ressurs for flere av beboerne og besøkende. Botsen, Grønland kirke og Landbrukskvartalet er alle sammen historiske miljøer med sterk identitet som kan benyttes i videre utviklingen av området.

Mangfold av aktører

Delområdet rommer et mangfold av ulike aktører som Frivillighetshuset, fattighuset, Kirkens bymisjon og politistasjonen i tillegg til mindre næringsdrivende og kulturaktører. Det er flere kulturinstitusjoner og kunstnere i området som er på jakt etter lokaler og møteplasser.

– Fremtidig utvikling av fengselet vil ha stor innvirkning på dette området. Medvirkningen viser at beboerne ser Botsparken og nabolaget som viktige kvaliteter.

Kunst på fengelsmurene

Etaten foreslår blant annet å redusere barrierevirkningen av fengselet og politihuset, for eksempel gjennom kunstnerisk utforming av fengselsmurene etter inspirasjon fra Tøyen utegalleri.

– Dette gir fengselsmurene merverdi som attraksjoner i byrommet, til glede for alle som oppholder seg der, og gjør Åkebergveien til en mer attraktiv forbindelse.

Ifølge PBE presenterer handlingsprogram for økt byliv store ambisjoner for Grønland og Tøyen. Et omfattende sett med strategier og tiltak foreslås gjennomført av en rekke ulike offentlige og private aktører.

– Dette stiller krav til kommunen i form av ledelse, koordinering, samarbeid,

kommunikasjon og informasjon, både internt og utad, påpeker etaten.

Powered by Labrador CMS