26 LEILIGHETER: Neptune Properties ønsker å bygge 26 leiligheter på det 6 dekar store planområdet. Ill: A-lab
26 LEILIGHETER: Neptune Properties ønsker å bygge 26 leiligheter på det 6 dekar store planområdet. Ill: A-lab

Kutter på Åsjordet

Plan- og bygg mener at Neptune Properties legger opp til for høy utnyttelse i dette prosjektet i Oslo vest.

Publisert Sist oppdatert

Neptune Properties ønsker å bygge 26 leiligheter på det 6 dekar store planområdet Åsjordet 3. Eiendommen ligger på Åsjordet, mellom Bjørnsletta skole og Åsjordet T-banestasjon – et område avsatt i kommuneplanen som «prioritert stasjonsnært område».

Planområdet avgrenses av Åsjordet i sørøst, Bjørnsletta skole i vest og av eksisterende boligbebyggelse i nord. Planområdet er i dag bebygget med en større enebolig med tilhørende garasjer.

– Formålet med planen er i tråd med kommuneplanens intensjoner for prioriterte stasjonsnære områder; å tilrettelegge for fortetting med boligbebyggelse med kvalitative uteområder og parkering under terreng, skriver fagkyndig A-lab i planbeskrivelsen.

Les også: Neptune doblet omsetningen

Bebyggelsen er organisert rundt et felles sørvestvendt uterom definert av to bygg, der det ene er brutt opp i to volumer «for bedre å definere det grønne uterommet og samtidig tilpasse seg skala på omkringliggende bebyggelse».

– Planforslaget tilrettelegger for en variert leilighetssammensetning, der alle leilighetene har hovedoppholdsrom orientert mot sør eller vest. Orienteringen gjør at solforholdene er svært gode, og terrengfallet gjør at mange leiligheter også får gode utsiktsforhold mot fjorden, heter det i planbeskrivelsen.

I oppstartsmøtet og dialogfasen har imidlertid Plan- og bygningsetaten (PBE) kommet med føringer «for hvilke endringer som er nødvendig for at vi skal kunne anbefale planforslaget». Etter PBE sin vurdering er ikke disse føringene fulgt opp i tilstrekkelig grad. Etaten kan derfor ikke anbefale det innsendte planforslaget slik det foreligger ved utleggelse til offentlig ettersyn. PBE vil derfor utarbeide et alternativ som ivaretar disse kvalitetene.

Les også: Kvitter seg med ferdig dekket bord

– Bakgrunnen for alternativet er foreslått utnyttelsesgrad. PBE mener at tomten ikke er egnet for utnyttelsen som er foreslått og vist. PBEs alternativ vil redusere maksimal høyde og fotavtrykk. Dette er for å tilpasse planforslaget ytterligere til eksisterende omgivelser, både med hensyn til nærliggende bebyggelse og åsens grønne preg, skriver PBE i et brev til Neptune Properties.

Etatens alternativ innebærer blant annet en reduksjon i utnyttelsesgraden og at bygg i øst reduseres med minimum én etasje. PBE skal også foreta en nærmere vurdering av høyden på bygg i vest, sett opp mot foreslått fotavtrykk.