BEVARING: Prosjektet baserer seg nå på bevaring av trykkerihallene, en økt andel torg og møteplasser samt en åpnere struktur. Ill: Reiulf Ramstad Arkitekter
BEVARING: Prosjektet baserer seg nå på bevaring av trykkerihallene, en økt andel torg og møteplasser samt en åpnere struktur. Ill: Reiulf Ramstad Arkitekter

Kutt på 20 000 kvm i Nydalen holder ikke

OBOS vil bevare Schibsteds trykkerihaller i Nydalen, og samtidig redusere det foreslåtte bruksarealet til 78 000 kvadratmeter. Men Plan- og bygningsetaten mener det må kuttes enda mer.

Publisert Sist oppdatert

OBOS Nye Hjem AS ønsker å omregulere Schibsted trykkeri i Nydalen til boligformål, i tillegg til park, torg, noe idrettsformål og barnehage. Saken har stoppet opp i påvente av en vurdering av totaliteten av krav som er stilt i saken.

Oppstartsmøte for Sandakerveien 121 ble bestilt i desember 2016, og møte ble avholdt i juni året etter. Plan- og bygningsetaten (PBE) stilte seg da positiv til boligutvikling, men påpekte at utbyggingen blant annet måtte holde seg innenfor det som er regulert til forretning/kontor/industri.

– For høye krav

Etaten uttalte også at trykkeriets tekniske midtblokk og pressehaller bør bevares, samtidig som «det legges begrensinger på høyder og en videreføring av grøntstruktur samt etablering av park og torg/møteplass».

Forslagstiller mente at totaliteten i PBEs krav var for høye, og så ikke rimeligheten bak krav til møteplass og park. PBE ba forslagstiller om å jobbe videre med prosjektet.

Les også: Frigjør familieboliger i etablerte områder

Etter oppstartsmøtet har forslagstiller revidert prosjektet. Det baserer seg nå på bevaring av trykkerihallene, en økt andel torg og møteplasser samt og en åpnere struktur. Utnyttelsen på det 43,7 dekar store planområdet er betydelig redusert.

Opptil 14 etasjer

Mens det i det opprinnelige forslaget var lagt opp til et bruksareal 98 000 kvadratmeter, er dette arealet redusert til 78 000 kvadratmeter. Forslaget rommer nå ca. 950 boliger i lameller på 4-8 etasjer og punkthus på 9-14 etasjer.

I et notat om vurdering av revidert skisseforslag i etatsdirektørens planforum, fremgår det at forslagsstiller uttaler følgende i forhold til kravene som stilles til prosjektet: «Samlet vil prosjektet ha offentlig park og torg‐ og møteplass på over 5 dekar. OBOS mener at kravene til offentlig park og torg‐ og møteplasser må kunne vurderes samlet. En summering av kravene vil i praksis bety en halvering av det byggbare arealet.»

De to østre kvartalene har store gårdsrom tilsvarende Torshovkvartalene (ca. 3 dekar). OBOS mener at disse gårdsrommene, med sin størrelse og tilgjengelighet, vil gi «en vesentlig forsterking av både grøntstruktur og møteplasser for nye og eksisterende beboere i området i tillegg til øvrig grøntstruktur og park».

Muligheter for kvaliteter

PBE mener at prosjektet viser muligheter for mange gode kvaliteter, særlig hva gjelder boliger.

– Disse oppnås hovedsakelig gjennom gårdsrommenes størrelse og byggenes plassering, noe som gir trangere felles rom – smalere friområde og smalere passasjer. At kravene til torg- og møteplasser etter kommuneplanen ikke oppfylles, mener PBE er en bekreftelse på vår faglige vurdering. Den samlede utnyttelsen er for høy, heter det i notatet.

PBE opprettholder derfor i første omgang kravene som er stilt ved område- og prosessavklaring. Etaten mener dette vil bedre kvaliteten på prosjektet i forhold til omgivelsene og trykket på de felles rommene som er eller planlegges etablert i nærområdet.