Artikkelforfatterne er advokat og partner Karoline Zeiner og senioradvokat Dag Michael Bjerkli i Brækhus Advokatfirma.
Artikkelforfatterne er advokat og partner Karoline Zeiner og senioradvokat Dag Michael Bjerkli i Brækhus Advokatfirma.

Klimagassregnskap og ombruk – regelendringene og obligatoriske krav fra 1. juli

Fra 1. juli 2022 ble det innført flere forskriftsendringer for byggenæringen med formål om å legge til rette for en mer bærekraftig byggenæring, og tilrettelegging for ombruk er en av regelendringene. Byggverk skal blant annet prosjekteres og bygges slik at de senere er lagt til rette for demontering.

Etter at endringene i teknisk forskrift (TEK17) har vært valgfrie siden innføringen, blir endringene obligatoriske fra 1. juli 2023, og vi vil denne artikkelen gi en kort påminnelse om de viktigste regelendringene.

Helhetlig regelverk – fra prosjektering til ferdigstilling

Reglene omfatter alle de ulike stadiene i byggeprosjekter: fra prosjekteringsstadiet til «siste sten blir lagt».

Ombruksbestemmelsene er plassert ulike steder i regelverket, hovedsakelig i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift, men også med en praktisk viktig forenkling i byggevareforskriften, se nedenfor.

De ulike delene av regelverket er aktuelle for både arkitekter, entreprenører og tiltakshavere i prosjektet.

«Fanebestemmelsen» i det nye regelverket er TEK17 § 9-5:

«(1) Byggverket skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengden over byggverkets livsløp begrenses til et minimum.

(2) Det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning. Byggverk skal prosjekteres og bygges slik at det er tilrettelagt for senere demontering når dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme».

Den delen av bestemmelsen som er understreket er ny, og synliggjør ambisjonen om at byggematerialer kan ombrukes/gjenbrukes.

De øvrige endringene skal bygge opp under denne overordnede målsettingen, og vi vil redegjøre kort for endringene og reglenes plassering nedenfor.

Nye dokumentasjonskrav - ombrukskartlegging

I tillegg til presiseringen i forskriftens § 9-5, er det også gitt nye krav til ombrukskartlegging for tiltak beskrevet i TEK 17 § 9-6 bokstav b til d (som i tillegg krever avfallsplan):

«b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygningen dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m2 BRA av bygningen

c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA

d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall».

For slike tiltak skal det for eksisterende boligblokk og yrkesbygning, iht. TEK17s nye § 9-7 (2), kartlegges om noen av bygningsfraksjonene som skal fjernes er egnet for ombruk, samt utarbeides en egen rapport fra ombrukskartleggingen.

Kravene til ombrukskartleggingsrapporten fremgår av TEK17 § 9-7 (5):

«(5) Rapporten fra ombrukskartleggingen skal minst inneholde opplysninger om

a. hvem kartleggingen er utført av

b. dato for kartleggingen

c. navn på kommune, gnr. og bnr.

d. byggeår og tidligere bruk, hvis dette er kjent

e. forekomsten av, mengden av og typen materialer eller bygningsfraksjoner egnet for ombruk, samt vurdering av restlevetid

f. opprinnelig byggevaredokumentasjon, hvis dette finnes

g. alle identifiserte materialer eller bygningsfraksjoner egnet for ombruk sammenstilt i en tabell i henhold til Norsk Standard NS 3451:2022 Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og uteområder».

Innholdet i ombrukskartleggingsrapporten speiler slik sett ambisjonen og premisset uttalt i TEK 9-5 (2), om at byggverk skal bygges slik at det er tilrettelagt for senere demontering.

Det er ellers grunn til å understreke at det innebærer en endring at grensen på 10 tonn i bokstav d nå omfatter «bygg- og rivningsavfall», mens den tidligere kun omfattet konstruksjoner og anlegg. Dette innebærer at flere tiltak omfattes enn tidligere.

Krav om klimagassregnskap fra materialer

Ved hovedombygging av boligblokker og yrkesbygg skal det i tillegg til ombrukskartleggingsrapporten, utarbeides et klimagassregnskap der avfallet fra byggeplassen skal inngå, jf. TEK17 § 17-1.

Klimagassregnskapet skal utarbeides basert på metoden i Norsk Standard 3720:2018 Metode for klimagassberegninger for bygninger.

Iht. veiledningen fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), er "boligblokk» alle boliger som ikke er definert som småhus, dvs. enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer – disse nevnte boligtypende er fritatt fra kravet til klimagassregnskap og ombrukskartleggingsrapport.

Krav til dokumentasjon skal foreligge i tiltaket, jf. byggesaksforskriftens § 5-5

Med de beskrevne dokumentasjonskravene etter byggteknisk forskrift, skjerpes kravene tilsvarende til hvilken dokumentasjon som skal foreligge i tiltaket, jf. byggesaksforskriftens § 5-5.

Krav til avfallssortering

I forlengelsen av de nye kravene til ombrukskartleggingsrapport for de aktuelle tiltakene, er vektprosenten for sortering- og leveringspliktig avfall økt fra 60 % til 70 %, jf. forskriftens § 9-8. Dette gjelder for ordens skyld for alle tiltak oppramset i TEK17 § 9-6 (1), og er ikke begrenset til bokstavene b-d.

Selv om kravet synes strengere, avhjelpes dette noe ved at ombruk nå anerkjennes som aktuelt leveringssted ved utarbeidelse av sluttrapport for faktisk disponering av avfall etter § 9-9. Dette er et praktisk viktig virkemiddel for effektiv gjennomføring av regelverket, som også kan utgjøre en økonomisk fordel for utbyggere og entreprenører.

Endring i byggevareforskriften (DOK)

En annen praktisk endring som potensielt kan medføre en besparelse, finner vi byggevareforskriften, der det er gjort endringer i dokumentasjonskravene for byggevarer.

Reglene var tidligere slik at den brukte byggevaren måtte oppfylle kravene til dokumentasjon for ikke-CE-merkede byggevarer før markedsføringen eller distribusjon.

Etter endringen gis det anledning til unntak fra kravet til dokumentasjon ved omsetning av brukte byggevarer som ikke er CE-merket, som tas ut av et byggverk, som ikke er vesentlig endret, og som skal brukes på nytt i et byggverk.

De tidligere kravene til dokumentasjon har utvilsomt vanskeliggjort ombruk av byggevarer, og regelverket skal derfor innebære en forenkling. Forenklingen understøttes av at DIBK har laget en veileder der de ulike aktørene enkelt kan avklare hvorvidt materialene er påkrevet CE-merket.

Til tross for forenklingen må fremdeles det generelle kravet til byggevarens egenskaper i TEK17 § 3-1 oppfylles, og disse må også dokumenteres.

Ansvarlig søker, prosjekterende og utførende - dokumentasjonskrav

På prosjekteringsstadiet innebærer regelendringene særlig et utvidet dokumentasjonskrav for arkitekter i rollen som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende, jf. byggesaksforskriftens §§ 12-2 bokstav a og 12-3 bokstav c. I praksis innebærer dette at de beregninger som er gjort vedrørende ombruk, og muligheten for demontering, må fremgå av prosjekteringen.

Ansvarlig utførende har på samme måte en plikt til å gjennomføre nødvendig avfallshåndtering i tråd med avfallsplanen som er prosjektert, jf. § 12-4 bokstav d.

Artikkelforfatterne er advokat og partner Karoline Zeiner og senioradvokat Dag Michael Bjerkli i Brækhus Advokatfirma.

Powered by Labrador CMS