Juss:

AVKLART RETTSTILSTAND: Fast eiendom og/eller andre eiendeler kan utfisjoneres og deretter selges skattefritt gjennom salg av aksjer, og det uavhengig av hvor sent i salgsprosessen utfisjoneringen skjer, skriver Selmer-advokatene Daniel Høgtun og Christoffer Norén.
AVKLART RETTSTILSTAND: Fast eiendom og/eller andre eiendeler kan utfisjoneres og deretter selges skattefritt gjennom salg av aksjer, og det uavhengig av hvor sent i salgsprosessen utfisjoneringen skjer, skriver Selmer-advokatene Daniel Høgtun og Christoffer Norén.

Ingen risiko for skattemessig gjennomskjæring ved fisjon og salg (+)

Finanskomiteen avklarer i en ny innstilling til Stortinget den usikkerheten Finansdepartementet skapte i lovproposisjonen til revidert statsbudsjett i mai.

Publisert Sist oppdatert

I mai omtalte vi at lovproposisjonen som ble publisert i forbindelse med revidert statsbudsjett inneholdt flere uttalelser vedrørende omgåelsesnormen i skatteretten, om at omgåelsesregelen kunne benyttes ved overdragelse av annet enn fast eiendom ved bruk av selskapsrettslig omorganisering, typisk fisjon.

Det var også én merknad fra Finansdepartementet som skapte usikkerhet for eiere av fast eiendom, nemlig at selskapsrettslig omorganisering med etterfølgende overdragelse av fast eiendom gjennom aksjesalg kun ville stå seg dersom omorganiseringen «ble gjort fra starten av eller i en viss tid før salget».

Nå har finanskomiteen nok en gang sett seg nødt til å imøtegå synet på gjeldende rett som forfektes av Finansdepartementet.

I Innstilling 361 L (2019-2020) til Stortinget presiserer nemlig finanskomiteens flertall (alle medlemmene unntatt de fra SV, MDG og Rødt) at den nylig vedtatte omgåelsesregelen med dagens gjeldende praktisering skal ligge fast inntil videre.

Finanskomiteen avklarer dermed at det ikke skal skje gjennomskjæring ved fisjon og etterfølgende aksjesalg, selv når man har kommet langt i salgsprosessen, for eksempel ved at dette besluttes etter at forhandlinger er innledet eller bud er akseptert, og også uavhengig av om utfisjonerte eiendeler er fast eiendom eller noe annet. Argumentasjonen til flertallet er nettopp at ulike typer av eiendeler bør behandles mest mulig likt.

I tillegg påpekes det at den generelle lovfestede omgåelsesregelen bør få virke en tid før det eventuelt gjøres i ny vurdering.

Den foreløpige konklusjonen er dermed at fast eiendom og/eller andre eiendeler kan utfisjoneres og deretter selges skattefritt gjennom salg av aksjer, og det uavhengig av hvor sent i salgsprosessen utfisjoneringen skjer.

Det virker som rettstilstanden nå er avklart. Det er likevel verdt å merke seg at flertallet påpeker at det fremover må følges tett med på utviklingen av praksis, og at finanskomiteen legger til grunn at regjeringen legger frem for Stortinget eventuelle spesialregler hvis behovet for å slå ned på uønsket skatteplanlegging oppstår.

Det kan altså være at siste ord enda ikke er sagt, men en endring vil heldigvis antakelig komme gjennom lovfesting av spesialregler og ikke gjennom fortolkninger fra Finansdepartementet.

Daniel Høgtun er partner ved Advokatfirmaet Selmer AS’ Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets eiendomsavdeling og fagområdet skatt.

Christoffer Norén er advokat ved Advokatfirmaet Selmer AS’ Oslo-kontor. Han er tilknyttet firmaets eiendomsavdeling og fagområdet selskapsrett og transaksjoner.