Aktuelt:

KNAPPHET: - Utover avgrensede perioder med priskorreksjon, vil areal som knapphetsfaktor mest sannsynlig tvinge kvadratmeterprisene videre opp, uttaler Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.
KNAPPHET: - Utover avgrensede perioder med priskorreksjon, vil areal som knapphetsfaktor mest sannsynlig tvinge kvadratmeterprisene videre opp, uttaler Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

- I utviklingen av Oslo må det tas høyde for at boligprisene neppe vil falle

Norges Eiendomsmeglerforbund mener det mangler en klar ambisjon om å legge til rette for flere boliger i hovedstaden.

Publisert

I forbindelse med forslag til ny høyhusstrategi i Oslo har Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), sendt en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE). Der hevder han at «det mangler en klar ambisjon om å legge til rette for flere boliger i hovedstaden».

Geving stiller seg undrende til følgende påstand fra PBEs i strategiforslaget: «Høyhus vil i seg selv ikke kunne være et virkemiddel for å få bygd vesentlig flere boliger i Oslo. I boligsammenheng vil høyhus derimot kunne være et virkemiddel for å øke bredden i boligtilbudet.» 


- Et hovedpoeng med høyhusstrategien må være å utnytte byens tomteareal mer effektivt for å gjøre det mulig å tilby flere boliger til en voksende befolkning med ulike boligbehov. Sammenhengen er åpenbar. Jo færre boliger som bygges på ledige arealer, jo høyere blir tomtekostnaden per person. Med PBEs forslag kan det se ut til at «vinningen går opp i spinningen», i den forstand at det ikke imøtekommer Byrådets føring om å øke utnyttelsen og legge til rette for flere boliger, skriver han i uttalelsen.

Sett i lys av den sterke sentraliseringstrenden, det betydelige presset på Oslo og det faktum at det er bygget for få boliger over tid til å tilfredsstille det demografiske boligbehovet, tror Geving ikke at PBEs forslag vil være bærekraftig. NEF mener at høyhustrategien må uttale en helt uttrykkelig ambisjon om å bidra til vesentlig flere boliger. 


NEF mener det er positivt at PBE foreslår at det skal åpnes for høyhus flere steder, «men forslaget til nye målsetninger og strengere retningslinjer for høyhus virker for begrensende i forhold til det faktiske boligbehovet».

- Riktignok legges det vekt på at det skal utvikles et mangfold av boligtyper med sosial bærekraft som premiss for boligutviklingen i Oslo, men forslaget til retningslinjer for boligtyper og boligstørrelser sier bare: «Bolighøyhus skal inneholde både små og store boliger som bidrar til et større mangfold i boligtilbudet lokalt. Behovet for variasjon i boligtyper bør vurderes, med utgangspunkt i lokale boligbehov og Oslo kommunes leilighetsnorm.»

- Dette er etter vår oppfatning for vagt og defensivt stilt ovenfor de betydelige boligutfordringene knyttet til arealknapphet og høye boligpriser i Oslo. Dette synes heller ikke å reflektere utfordringene med svært lang saksbehandlingstid i PBE – flere år etter at Boligvekstutvalget foreslo en rekke tiltak for å øke evnen til å gjennomføre boligprosjekter, heter det i høringsuttalelsen.

Geving mener at det i utviklingen av Oslo må tas høyde for at de gjennomsnittlige kvadratmeterprisene neppe vil falle.

- Utover avgrensede perioder med priskorreksjon, vil areal som knapphetsfaktor mest sannsynlig tvinge kvadratmeterprisene videre opp. Med denne innsikten har ikke Oslo noe reelt valg. Dersom man skal kunne møte etterspørselen fra en relativt stor andel av Oslos innbyggere, må enhetskostnadene ned, og det vil bare være mulig om man senker dagens krav til leilighetsstørrelser, og legger til rette for rimeligere og bedre tilpassede boliger.

I uttalelsen påpeker Gevin også at Oslo er kjent for relativt volatile boligpriser. Disse uheldige prissvingningene kan modereres dersom det til enhver tid bygges nok boliger av en standard, størrelse og pris som møter etterspørselen og behovet i Oslo. Denne sammenhengen mener han bør tydeliggjøres i høyhusstrategien.

- Vi er bekymret for at summen av alle begrensninger som bl.a. leilighetsnormen, markagrensen, småhusplanen og en høyhusplan uten ambisjoner om å få bygd vesentlig flere boliger i Oslo, vil lede til et vedvarende underskudd på boliger og boligtyper som etterspørres ut fra befolkningens behov og kjøpekraft, skriver Gevin.

Powered by Labrador CMS