LOKALSENTER: Illustrasjonen viser fremtidig situasjon ved full utnyttelse.
LOKALSENTER: Illustrasjonen viser fremtidig situasjon ved full utnyttelse.

Her vil Selvaag, Stein Erik Hagen og de andre eierne øke handelsarealet

Ifølge Snøporten utvikling AS er det er økt arealbehov for forretning og bevertning i Lørenskog vinterpark, derfor vil selskapet omfordele arealene.

Publisert

På vegne av Snøporten utvikling AS har Arkitektene Fosse og Aasen søkt om dispensasjon fra bestemmelsenes § 3 i detaljreguleringsplan for Lørenskog vinterpark, vedtatt i september 2015. Bestemmelsen regulerer fordeling av bruksareal mellom de ulike formålene i planen. Søknaden gjelder omfordeling av 4.000 kvm BRA fra skianlegg / servicesenter og tjenesteyting / undervisning til forretning og bevertning.

Etter omfordelingen vil totalt forretningsareal på området utgjøre 6.300 kvm, hvorav 2.400 kvm vil være tilknyttet skihallen / vintersport, og 3.900 kvm vil være annen forretning / detaljvarehandel og dagligvare.

Tomten ligger ved Skårerødegården, nord for Lørenskog stasjon. Tomten er i dag delvis utbygget i henhold til detaljregulering for Lørenskog vinterpark, med blant annet tjenesteyting, hotell, forretning, næring og kontor, samt et større innendørs skianlegg.

Bakgrunnen for søknaden er erfaringene i gjennomført utvikling av Vinterparken som viser at det er økt arealbehov for forretning og bevertning. Søker anfører at dette vil styrke Vinterparken, og bidra positivt til stedsutvikling som lokalsenter for stasjonsområdet. Endringene er innenfor gjeldende arealformål.

Søknaden omfatter ikke økning av totalt bruksareal, ettersom tilsvarende areal som søkes benyttet til forretning og bevertning, reduseres innenfor arealformålet tjenesteyting andre steder i planområdet

Økningen av forretningsformål skal blant annet muliggjøre en fullsortiments dagligvarebutikk, som skal betjene den omfattende boligbyggingen som har vært i området de siste årene, og som forventes å fortsette de neste årene.

Søker viser til at omfordelingen av BRA omfatter mindre enn 3,7 prosent av reguleringsplanens totale bruksareal på 106.800 kvm.

De tre største eierne i Snøporten utvikling AS er Selvaag, Canica og Oslo Pensjonsforsikring.

Powered by Labrador CMS