HELHETLIG PREG: Ny bebyggelse skal gis en detaljering, materialbruk og fargesetting som bidrar til at området samlet fremstår med et godt helhetlig preg.
HELHETLIG PREG: Ny bebyggelse skal gis en detaljering, materialbruk og fargesetting som bidrar til at området samlet fremstår med et godt helhetlig preg.

Her vil Anders Buchardt og Bjørn Rune Gjelsten bygge stort

Monolith Properties og Neptune Properties 
ønsker å oppføre en bygningsmasse med 122 leiligheter, samt barnehage og utadrettet virksomhet ved Sæterkrysset.

Publisert Sist oppdatert

– Hensikten med planen er å omregulere et felt, som ikke inngikk i Sæterplanen, til boligformål med tilsvarende utnyttelse som de øvrige feltene knyttet til Sæterkrysset, skriver fagkyndig A-lab i planforslaget, som snart skal sendes til politisk behandling.

Det ble bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten i 2017. På bakgrunn av etatens tilbakemeldinger har tiltakshaver justert prosjektet. Det rommer nå 16.915 kvm ny bebyggelse over terreng og ca. 6.000 kvm terreng. I tillegg opprettholdes 3.205 kvm eksisterende bebyggelse.

Ill: A-lab
Ill: A-lab

Dette skal totalt gi 122 leiligheter, 1.460 kvadratmeter utadrettet næringsvirksomhet på gateplan samt 5.500 kvadratmeter tjenesteyting.

– Det er lagt vekt på utadrettet virksomhet mot Ekebergveien og Nordstrandveien, bevaring av verneverdig eksisterende bebyggelse og god tilpasning til omkringliggende bebyggelse, heter det i planforslaget.

Ny aktivitetspark

Innenfor planområdet er det i dag både boliger, seniorsenter og bydelshus. Det er i tillegg fra kommunens side opplyst om behov for flere barnehageplasser i bydelen.

Etablering av ny aktivitetspark i tilknytning til friområdet sør for planområdet, og gradvis endrede behov for eksisterende seniorsenter, er bakgrunnen for at planforslaget foreslår en omdisponering av både nye og eksisterende funksjoner. Hensikten er at disse i større grad kan gjøre nytte av hverandre, samt bidra til en forbedret plassering for fremtidige behov.

– En ny barnehage foreslås i tilknytning til den nye aktivitetsparken. På denne måten vil både barnehagens utearealer og aktivitetsparken bli et større sammenhengende uteområde for unge i bydelen som utfyller hverandre både på dag- og kveldstid.

Ny barnehage kan enten innpasses i eksisterende bebyggelse i bydelshuset, eller på tomten som i dag disponeres av seniorsenteret. Dersom seniorsenterets tomt benyttes, sikrer planforslaget opparbeidelse av nye lokaler til seniorsenteret nord i planområdet mot Nordstrandveien.

Gjelsten kjøpte Neptune

Det er altså Monolith Properties og Neptune Properties som står bak prosjektet. Neptune har ca. 1.800 boliger i tomtebanken, og ble nylig kjøpt opp av Bjørn Rune Gjelsten-selskapet Profier.

Den andre aktøren, Monolith Properties, eies av Anders Buchard-selskapet Agate Utvikling AS (2/3 av aksjene) og Black Bricks Invest AS (Arthur Strand).