FULL UTBYGGING: Planforslaget skal vise full fremtidig utbygging, og legger til rette for at dagens bygningsvolum økes med ca. 80 prosent. Ill: Petter Bogen Arkitektkontor
FULL UTBYGGING: Planforslaget skal vise full fremtidig utbygging, og legger til rette for at dagens bygningsvolum økes med ca. 80 prosent. Ill: Petter Bogen Arkitektkontor

Her planlegges 123 000 kvm

Hovedtyngden av den nye bebyggelsen kommer mot det fremtidige kollektivtilbudet på Ring 2.

Publisert Sist oppdatert

– Området fortettes ved transformasjon. Det betyr at eksisterende bygg rives og erstattes av nybygg. Det er begrensede muligheter for å bygge nytt på åpne tomter, fremgår det av planforslaget for Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg sine eiendommer på Lovisenberg i Oslo.

Planforslaget skal vise full fremtidig utbygging, og legger til rette for at dagens bygningsvolum BRA økes med ca. 80 prosent. Dette for å svare ut siktemålet som Kommuneplanen stiller til utviklingsområdet – med tilretteleggelse for et fremtidsrettet og bærekraftig «cluster» som ivaretar nødvendige oppgaver innenfor human-medisin.

– Forutsetningene for transformasjon er ivaretatt med kommuneplanens målsetting om økt utnyttelse; transformasjon må ha et økonomisk grunnlag, skriver fagkyndig Petter Bogen Arkitektkontor i planforslaget.

Les også: Bygger om til skole ved Akerselva

Forslaget skisserer ny bebyggelse over terreng med et bruttoareal på 88 200 kvadratmeter samt 35 000 kvadratmeter under terreng – totalt 123 200 kvadratmeter.

71 800 kvadratmeter over terreng opprettholdes. Planforslaget skal ivareta sykehus- og omsorgsformål, undervisning og administrasjon, kulturminner og kulturmiljø, boliger, grønnstruktur m.m.

Det største potensialet for ny bebyggelse ligger nord i planområdet, hvor det blir begrensede konsekvenser for det verneverdige miljøet. Mot nord ligger også Ring 2, som skal oppgraderes til en viktig kollektivåre mellom Majorstuen og Carl Berners Plass. I nord ligger i tillegg Arkitekt Rivertz Plass, som blir et viktig (overgangs)sted i møtet mellom Ring 2 og nord-syd aksen i Uelands gates løp. Forbindelsene mellom kollektivtilbudet og sykehusets adkomstplass vil bli de viktigste innfallsportene til Lovisenberg i fremtiden.

Plan- og bygningsetaten er positiv til formålene, «men høyder og bebyggelse er ikke i tråd med overordnede føringer». Etaten fremmer derfor et eget alternativ.