NYTT OG GAMMELT: Ett større industribygg vil bevares som et råbygg og bygges om til leiligheter. To nye etasjer bygges på toppen av eksisterende bygningskropp.
NYTT OG GAMMELT: Ett større industribygg vil bevares som et råbygg og bygges om til leiligheter. To nye etasjer bygges på toppen av eksisterende bygningskropp.

Har planer om 169 boliger i Oslo øst

Trym Bolig AS og Fagerstrand Eiendom AS ønsker nytt allsidig bymiljø med høy arealutnyttelse på det 7,7 mål store planområdet.

Publisert

Det har vært en langvarig planprosess for Enebakkveien 69 i Oslo øst, men nå har fagkyndig Arcasa Arkitekter sendt inn planforslag til politisk behandling. Der fremgår det at Trym Bolig AS og Fagerstrand Eiendom AS, gjennom selskapet Blåin AS, både vil bevare deler av eksisterende bebyggelse og oppføre et nytt bygningsvolum. Samlet bruksareal er på 14.420, som tilsvarer 162 boenheter.

Ill: Arcasa Arkitekter
Ill: Arcasa Arkitekter

Det 7,7 mål store planområdet er i dag regulert til byggeområde for industri, kontor, lager og verksted. Industrivirksomheten er opphørt, og lokalene blir i dag brukt til blandet næringsvirksomhet og kontorbaserte arbeidsplasser for en rekke mindre bedrifter.

– Grunneier ser ikke for seg at dagens bruk av eiendommen gir et bærekraftig økonomisk perspektiv på sikt, og det er heller ikke i tråd med de føringer for arealbruk som følger av bl.a. gjeldende kommuneplan for Oslo. I denne legges det til grunn utvikling av eksisterende struktur til nytt allsidig bymiljø med høy arealutnyttelse, skriver arkitektselskapet i planforslaget.

Eierne ønsker derfor en transformasjon av området med hovedvekt på utbygging til boligformål, og med mulighet for begrenset innslag av tjenesteyting og næringsformål.

– Dette er også bedre tilpasset den øvrige bebyggelsen i Kværnerbyen, hvor det har funnet sted en omfattende endring fra industriformål til boligformål de siste 10-årene.

Eiendommen ligger relativt høyt og fritt på nordvestsiden av den skålformede topografien i Kværnerbyen. Tomten har gode solforhold, og nye boliger vil til dels få utsyn mot øst, syd og vest.

I prosjektet vil ett paviljongbygg bevares og settes i stand. Ett større industribygg vil bevares som et råbygg og bygges om til leiligheter. To nye etasjer bygges på toppen av eksisterende bygningskropp. Den øvrige bebyggelsen innenfor planområdet har liten eller ingen verdi, og lar seg ikke bygge om til boliger.

– Kulturminnene er i dagens situasjon i stor grad omgitt av annen bebyggelse, og er dermed lite synlige. Ved at de verneverdige bygningene transformeres og gis et nytt innhold, vil de i større grad bli synliggjort, heter det i planforslaget.