80-100 BOLIGER: Prosjektleder Paal Olav Warbo Mjaugeto håper at politikerne støtter Miliarum Bolig og Fredensborg Bolig sitt planinitiativ, som omfatter 80-100 boliger.
80-100 BOLIGER: Prosjektleder Paal Olav Warbo Mjaugeto håper at politikerne støtter Miliarum Bolig og Fredensborg Bolig sitt planinitiativ, som omfatter 80-100 boliger.

– Vi håper nå at prosjektet blir prioritert

Det har gått over 5 år siden oppstartsmøtet for Montebello Terrasse. Nå er saken oversendt til politisk behandling.

Publisert

– Vi er veldig glade for at prosjektet Montebello Terrasse endelig har blitt oversendt Rådhuset for politisk behandling denne uken. Det ble avholdt oppstartsmøte i juni 2018, og plansaken hadde grei fremdrift frem til og med offentlig ettersyn i slutten av 2020. Deretter ble prosjektet nedprioritert som følge av interne kapasitetshensyn hos PBE, forteller prosjektleder Paal Olav Warbo Mjaugeto i Miliarum Bolig.

Gjennom selskapet Montebello Terrasse AS foreslår Miliarum Bolig og Fredensborg Bolig terrassert bebyggelse i 4-5 etasjer og 10.835 kvadratmeter bruksareal for 80-100 boliger.

– Vi håper nå at prosjektet, som ett av få større boligprosjekter på Oslo vest, og med spennende arkitektur, god bokvalitet og fantastiske sol- og utsiktsforhold, blir prioritert på Rådhuset og lagt frem til politisk beslutning innen kort tid, sier Warbo Mjaugeto.

Det stilles to planforslag, ett fra utbyggerne og ett fra PBE. Sistnevnte kutter bebyggelsen med én etasje, og konkluderer som følger:

  • Planforslaget er i tråd med overordnede føringer i Kommuneplanen om høyere utnyttelse rundt stasjonsnære områder og utviklingsområdet Montebello.
  • Alternativ 2 reduserer byggehøyden på alle bygg med én etasje.
  • PBEs alternativ 2 vil i hovedsak gi tilsvarende konsekvenser som forslagsstillers alternativ 1.
  • En reduksjon i utnyttelse vil gi mindre nærvirkning, og høydene på 3-4 etasjer vil fremstå bedre tilpasset nærområdet. Alternativ 2 gir noe større rommelighet og bedre solforhold for de hule eikenes trekroner og utearealene. Samlet sett vil bokvalitet for bebyggelsen og kvaliteten for de hule eikene økes.

Warbo Mjaugeto mener at PBE konklusjon ikke tar hensyn til uttalelsen fra Rådet for byarkitektur fra 2021, der det blant annet fremkommer:

  • Rådets medlemmer er positive til prosjektet, berømmer bruk av fine formgrep for å oppnå høy bokvalitet, felles uteområder og tilpassing til nabobebyggelse. Utnyttelse, fotavtrykk og høyde virker ikke for stort, og Rådet støtter at tettheten overgår småhusplanens bestemmelser.
  • Rådet ønsker videre å snu på spørsmålet fra etaten, og snarere enn å svare på om prosjektet er for høyt, be om at man setter søkelys på om området er tilstrekkelig bymessig utviklet, og om det er synliggjort hvordan det blir i sin fremtidige sammenheng. 

– Vi ser frem til at prosjektet behandles av politikerne, og vi håper de deler vårt syn om at den foreslåtte bebyggelsens avtrapping i alle retninger gir en svært god overgang til eksisterende småhusbebyggelse, særlig sammenlignet med en mer ordinær, vertikal blokkbebyggelse, sier Warbo Mjaugeto.

Videre håper utbyggerne at politikerne er enige i at Miliarium og Fredensborg Bolig sitt planalternativ, «som ivaretar veiledende utnyttelse i gjeldende KPA’15 med føringer i KPS’18, samt i forslag til ny KPA, ikke bør reduseres».

– Dette både med tanke på den lave reguleringstakten i Oslo kommune og den umiddelbare nærheten til T-banestasjonen. Det kan også nevnes at både Statsforvalteren og Bymiljøetaten har kommet med en positiv innstilling til hvordan utbyggers planalternativ 1 forholder seg til huleikene. Forholdet til huleikene har vært et viktig argument for PBE mot vårt planalternativ 1 gjennom hele plansaken, og det fremheves også i PBEs fremstilling til politisk behandling.

– Etter flere justeringer av planalternativ 1 og de positive innstillingene fra to av de viktigste høringsinstansene, mener vi dette argumentet mot planalternativ 1 har bortfalt, sier Warbo Mjaugeto.

Powered by Labrador CMS