BRUKSENDRING: Höegh Eiendom ønsker bruksendring for deler av eiendommen fra kontorlokaler til skolefunksjoner.
BRUKSENDRING: Höegh Eiendom ønsker bruksendring for deler av eiendommen fra kontorlokaler til skolefunksjoner.

Fikk nei til skole på Forsvarets Overkommando – har sendt klage

Höegh Eiendom stiller seg undrende til søknadsprosessen i denne saken.

Publisert

I juni i fjor søkte Arkitektgruppen Lille Frøen om rammetillatelse for Sørkedalsveien 150 – tidligere Forsvarets Overkommando. Höegh Eiendom ønsker bruksendring for deler av eiendommen fra kontorlokaler til skolefunksjoner.

– Oslo kommune ved Utdanningsetaten (UDE) skal benytte det aktuelle arealet til skolefunksjon ved midlertidig lokalisering av hele eller deler av Oslo-skoler som er under ombygging/rehabilitering eller som venter på å flytte inn i nye skolebygg, skrev arkitektselskapet i redegjørelsen.

Tilpassede undervisningsarealer på Huseby, i rolige og naturrike omgivelser, må vel være å foretrekke fremfor mer primitive løsninger rett ved byggeplassen, eller i verste fall å bli værende i skolearealer med betydelig vedlikeholdsetterslep som følge av mangel på alternativer.

Höegh Eiendom

Deler av Sørkedalsveien 150 er allerede i bruk til samme formål, mens andre deler har andre offentlige funksjoner som bydelsadministrasjon (Vestre Aker) og NAV-kontor. Huseby barnehage holder også til på samme adresse. Det er etablert en erfaring, som tilsier at arealene ved relativt enkle tiltak kan bli funksjonelle for skolebruk.

Plan- og bygningsetaten (PBE) avslo søknaden «fordi tiltaket er i strid med § 8-3 i TEK17 som gjelder krav til uteoppholdsarealer».

Nå har Höegh Eiendom – gjennom selskapet Overkommandoen AS – sendt inn klage på avslaget. I brevet til PBE stiller selskapet seg «undrende til selve søknadsprosessen i denne saken».

– Fra saken ble registrert som mottatt, gikk det hele 24 uker (eller ca. et halvt år) til det ble fattet vedtak om avslag i saken. Første formelle tilbakemelding fra saksbehandler om status ble gitt etter 19 uker. Dette er en sammensatt sak med mange hensyn. En dialog i saken ville slik sett ha bidratt til økt kunnskap forut for vurderingene som er gjort av PBE, skriver Overkommandoen i brevet.

I en lengre klage har selskapet følgende innvendinger mot saksbehandlingen:

· PBE sin vurdering skiller ikke godt nok på byggesak og plansak.

· PBE sin vurdering skiller ikke godt nok mellom hva som er konsekvenser av dagens godkjente situasjon, og hva som er konsekvenser av bruksendringen.

· PBE sin vurdering støtter seg ikke på egnethetsvurderingene fra kompetente fagorganer.

· PBE sin vurdering legger til grunn bruk av friområder eid av Forsvaret.

· PBE sin vurdering av dispensasjonssøknad knyttet til hvorvidt hensynet bak bestemmelse om arealformål er tilsidesatt bør nyanseres.

· PBE sin vurdering av hvorvidt fordelene er klart større enn ulempene bør nyanseres.

I forhold til det siste punktet påpeker Overkommandoen at bygningens egnethet som skolebygg trekkes frem som en ulempe i vurderingen.

– Dette står i sterk kontrast til PBE sin uttalelse tidligere i vedtaket, hvor innvendige arealer ansees å ha tilfredsstillende kvaliteter til å fungere som lokaler for skole og undervisning. Dette bør PBE klargjøre. Hvis det er slik at prosjektets innvendige arealer ansees som tilfredsstillende – så burde det være et argument som styrker fordelene i vurderingen av dispensasjonssøknaden, heter det i brevet.

Overkommandoen stiller seg kritisk til hvorfor PBE ikke vurderer hva som er de reelle alternativene for barn og unge på skoler med behov for midlertidig areal.

– Tilpassede undervisningsarealer (iht. kommunen kravspesifikasjon) på Huseby, i rolige og naturrike omgivelser, må vel være å foretrekke fremfor mer primitive løsninger rett ved byggeplassen eller i verste fall å bli værende i skolearealer med betydelig vedlikeholdsetterslep som følge av mangel på alternativer. Vi mener dette er en fordel som alene, bør tillegges betydelig vekt.

Tiltakshaver mener derfor at fordelene er klart større enn ulempene ved å gi nødvendig dispensasjon, både samlet sett og vurdert opp mot poenget om at kommunens fagetater stiller seg bak tiltaket.

Powered by Labrador CMS