Aktuelt:

FÅR KJEFT: Statens vegvesen tar frem sparekniven i E18-utbyggingen, og ønsker å korte inn denne tunnelåpningen ved Lysaker. Nå hagler det med protester fra hjemmelshavere som berøres. Ill.: Statens vegvesen.
FÅR KJEFT: Statens vegvesen tar frem sparekniven i E18-utbyggingen, og ønsker å korte inn denne tunnelåpningen ved Lysaker. Nå hagler det med protester fra hjemmelshavere som berøres. Ill.: Statens vegvesen.

Mener dette legger til rette for «ghetto-tilstander»

Innkorting av planlagt lokk over E18 faller i dårlig jord hos naboene.

Publisert

I august i fjor omtalte Estate Nyheter Statens Vegvesens varsel om «mindre endring av reguleringsplan for E18-korridoren», herunder for det såkalte Stabekklokket. Sistnevnte består et av lokk som skal bygges over nye E18 nær Lysaker i retning Drammen.

Endringsvarselet som ble sendt ut, viste at Statens vegvesen er pålagt å ta i bruk sparekniven i E18-prosjektet, og blant innsparingene er innkorting av Stabekklokket.

Statens vegvesens foreslåtte justeringer innebærer at lokket kortes inn med 50 meter mot vest. Dette innebærer at flere boligblokker får åpen motorvei foran vinduene, i stedet for grøntarealer som opprinnelig planlagt.

Opprinnelig skulle Stabekklokket starte omtrent ved eiendommen PP20 (Philip Pedersens vei 20), også kjent som Tandbergbygget. Det tidligere Oslo Areal-eide kontorbygget ble i 2019 overtatt av fondet Oslo Opportunity, og har i dag Statens vegvesen som leietaker.

Blant naboene som berøres, er en lavblokk med 57 ettromsleiligheter, som eies av et selskap som kontrolleres av Ivar Tollefsen og hans datter Ninja Tollefsen. Tollefsen-familien har eid utleieeiendommen siden 2006. Den ble totalrenovert i 2010.

Planutvalget vedtok i møte i november å sende forslaget til reguleringsplan på høring. Fristen for merknader var 5. januar, og det er registrert rundt 80 merknader. Oslo kommune Bymiljøetaten, Viken fylkeskommune og Oslo kommune byrådsavdeling for byutvikling har ingen merknader, men det har derimot en rekke aktører i nærområdet.

Østre Stabekk Vel skriver at det er høyst tvilsomt om innkortingen har en samfunnsøkonomisk gevinst, og påpeker at den foreslåtte innkortingen vil føre med til støyplager og økt forurensning – og legge til rette for ghetto-tilstander.

- At SVV (Statens vegvesen, red. anm.) har lagt opp til å «kuppe» denne saken ved å legge til rette for et vedtak om innkorting i Stortinget, før forslaget var konsekvensutredet, er verken tillitsvekkende eller et utslag av forsvarlig saksbehandling, skriver velforeningen.

- Bærums befolkning vil finansiere en ikke ubetydelig del av dette veiprosjektet. Kommunen bør følgelig kreve - eller selv sette inn - helt ekstraordinære tiltak knyttet støy, støv, sikker skolevei og annen tilrettelegging og trivselstiltak i nærområdene som ligger langs eller i tilknytning strekningen Lysaker-Strand, skriver en annen nabo.

- Ikke gjenta feilen med å legge Norges mest trafikkerte vei oppe i dagen gjennom et av Norges tettest befolkede områder uten at det samtidig iverksettes ekstraordinære tiltak for å hindre støy, støv og andre ulemper for nærområdene, fortsetter en annen.

Et sameie skriver at forkorting av lokk og ordinære støyskjermer på tre meter langs E18 ikke er tilstrekkelige løsninger for å ivareta nærområdene rundt strekningen Lysaker og Strand og deres beboere.

- Støyforurensningen vil være betydelig rundt utløp og innløp av tunnelen. Om tunnelen innkortes med 50 meter mot vest vil dette ha en stor negativ påvirkning av vårt sameie, skriver et annet sameie kloss inntil det aktuelle området.

- Da statsråd Hareide gav startskudd for prosjektet sa han at monsterveien skal bort og vi mener at det er en viktig premiss i saken. Det MÅ bli bedre for oss som bor her. Høringsinnspillet legger opp til å videreføre en del av de store manglene som er der med den opprinnelige veien som vi er sterkt skeptiske til, fortsetter en annen huseier.

- Når så enorme offentlige midler brukes på det som skal være en utbedring av eksisterende E18, er det i utgangspunktet vanskelig å forstå at på det flate, attraktive og sentrale området mellom Fornebukrysset og Strand, skal gå oppe i dagen på store deler av strekket. Forkorting av lokk står i motstrid med nærområdenes interesser, mener en nabo.

Statsforvalteren har «konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser», og slår fast at nedkorting av lokket vil gi økt støybelastning. Statsforvalteren ber kommunen formulere en bestemmelse som sikrer at støyskjermene på nordsiden av E18 blir tre meter høye slik som vist i planbeskrivelsen og støyutredningen.

Powered by Labrador CMS