SYV ETASJER: Den todelte bygningen er foreslått med syv etasjer.
SYV ETASJER: Den todelte bygningen er foreslått med syv etasjer.

Fikk nei til kontor- og forskningsbygg på 8.000 kvm

Plan- og bygningsetaten mener at det foreslåtte nybygget til Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS ikke sikrer tilstrekkelig parkeringsdekning.

Publisert

I februar skrev Estate Nyheter at Dark Arkitekter – på vegne av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS – hadde søkt om rammetillatelse for oppføring av nytt kontor- og forskningsbygg ved Ullernchausseen 66 i Oslo. På eiendommen er det oppført et byggverk som går under navnet OCCI. Bygget huser Ullern videregående skole, samt kombinerte kontor og laboratoriearealer hvor det primært jobbes med kreftforskning.

Like ved planlegges det oppført et nytt bygg på 7 etasjer med et bruksareal på 8.004 kvadratmeter. På bakkeplan og i etasjen over tilrettelegges det for kantine, kombinert med møtesenter. Nevnte funksjoner er lagt i de to nederste etasjene fordi «de er av mer utadrettet art enn øvrige funksjoner, og derfor vil være med å aktivisere gateplanet.

Nå har imidlertid Plan- bygningsetaten (PBE) avslått søknaden. I et brev til Dark Arkitekter skriver etaten at tiltaket er i strid med reguleringsplanens § 7om parkering, og at dispensasjon fra denne ikke kan gis.

– Ansvarlig søker har selv, i dispensasjonssøknaden, lagt til grunn at det vil være mulig å leie noen parkeringsplasser i nabobygget. Til tross for at dette er et privatrettslig forhold, er det nødvendig å vurdere parkeringsdekningen i nabobygget også, når noen av de godkjente parkeringsplassene skal benyttes av det nye bygget. Parkeringsdekningen er dermed vurdert for hele planområdet under ett, skriver PBE i begrunnelsen.

Ansvarlig søker viser til at færre parkeringsplasser vil føre til økt bruk av grønn mobilitet, som sett i lys av Oslos klimastrategi anses som svært positivt. Oslo kommune har en ambisiøs klimastrategi, og etaten er enig i at en begrensing av antall parkeringsplasser og dermed utslippskutt kan bidra til å nå kommunens klimamål.

– I et klimaperspektiv vurderes en dispensasjon fra parkeringskravet som positivt. Dette er imidlertid ikke det eneste vurderingsmomentet i behandling av dispensasjonen. Dispensasjonen må også vurderes opp mot de hensynene som bestemmelsen faktisk er ment å ivareta.

Hensynet bak bestemmelsen er å sikre at behovet for parkering innenfor planområdet, som i praksis betyr at beboeres, ansattes og besøkendes behov for parkering dekkes på privat eiendom, slik at offentlig tilgjengelig vei ikke belastes. Videre er det for å tilrettelegge for god flyt og tilgjengelighet for alle brukerne av bygget.

– Ikke alle har mulighet til å sykle eller benytte seg av kollektivtransport uproblematisk, det vil dermed være svært uheldig hvis disse brukerne ikke finner en ledig parkeringsplass. I dette prosjektet legges det ikke til noen nye parkeringsplasser, til tross for at det etableres nye arbeidsplasser. Selv om bygningen kommer til å ha færre brukere per kvadratmeter enn andre kontorbygninger, er det fortsatt en underdekning av parkeringsplasser vurdert opp mot gjeldende parkeringsnorm, påpeker PBE,

Etaten vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene, og avslår derfor søknaden.

Powered by Labrador CMS