56 BOLIGER: Bonum ønsker å oppføre 56 boenheter i Oslo sørøst.
56 BOLIGER: Bonum ønsker å oppføre 56 boenheter i Oslo sørøst.

– En revisjon av småhusplanen vil medføre et de facto byggeforbud på noen av eiendommene

Bonum ber om at eiendommene Ryenbergveien 77-85 og Enebakkveien 101 i Oslo tas ut av småhusplanen.

Publisert

Plan- og bygningsetaten (PBE) har startet arbeidet med å revidere den eksisterende småhusplanen for Oslos ytre by. Den reviderte planen skal bidra til å skjerme småhusområdene for ytterligere fortetting, og sørge for et sterkere vern av de grønne verdiene når det bygges innenfor småhusplanen.

I et innspill til etaten skriver Bonum at en slik revisjon «vil medføre et de facto byggeforbud på noen av eiendommene innenfor planen, særlig eiendommer med svært bratt terreng».

De mener Ryenbergveien 77-85 og Enebakkveien 101 er slike eiendommer, og ber primært om at eiendommene tas ut av småhusplanen i forbindelse med revisjonen av den, subsidiert at eiendommene vurderes som en del av eventuelle fremtidige omreguleringer av delområder innenfor småhusplanen.

Bonum har utarbeidet et planforslag for eiendommene «som sikrer vegetasjon, fremmer god helse og trivsel, og som viser at biologisk mangfold, karbonlagring, luftkvalitet og overvannshåndtering kan ivaretas, selv om eiendommene fortettes».

– Det er et fall på hele 35 meter på eiendommen, som i praksis gjør det umulig å utnytte tomten innenfor småhusplanens bestemmelser, skriver Bonum til PBE.

Boligutbyggeren mener krav til uteoppholdsareal, forskriftsmessige atkomster og tilgjengelige boenheter ikke er umulig å oppnå innenfor gjeldende regulering (småhusplanen), fordi eiendommenes terreng er særdeles bratt.

– Småhusplanen legger store begrensninger på terrengtilpasning; kun meget små terrenginngrep tillates. I tillegg stilles det krav om store, flate og sammenhengende utomhusarealer. Bonum har derfor siden 2018 jobbet med et planforslag som skal ta utgangspunkt i de faktiske forholdene på eiendommene og ikke en hypotetisk situasjon, heter det i uttalelsen.

Bonum sendte inn planforslag til offentlig ettersyn 2. juli i år med forslag om 56 boenheter. Realisering av planforslaget vil innebære større terrenginngrep enn det småhusplanen tillater, men «dette er nødvendig for å tilrettelegge eiendommen for tilgjengelige boliger, sikker adkomst for redningskjøretøy og persontrafikk».

– Samtidig vil det nye planforslaget legge vekt på bevaring av eksisterende terrengs hovedkarakter og begrense synlige sprang i terrenget. Ny bebyggelse legges inn i terrenget i flere nivåer slik at landskapet kan formes over, under og innimellom de nye bygningene. Dette skaper private, halvprivate og offentlige uterom med kvaliteter som er umulig å oppnå innenfor småhusplanens bestemmelser.

Ifølge Bonum kan vegetasjon og grønne verdier sikres på andre måter enn kun å verne eksisterende vegetasjon.

– Dersom byen skal videreutvikles med flere boliger, er det bedre å stille høyere krav til vegetasjon i de enkelte planforslagene enn å skjerme alle eiendommene i dagens småhusplan for fortetting, uten en nærmere konkret vurdering.

Powered by Labrador CMS