8.860 KVM: Det foreslåtte tiltaket vil øke bygningenes areal til 8.860 kvadratmeter.
8.860 KVM: Det foreslåtte tiltaket vil øke bygningenes areal til 8.860 kvadratmeter.

Edgar Haugen ber bystyret ta saken

Plan- og bygningsetaten stoppet planinitiativet for utvidelse av hovedkontoret til Ragde Eiendom. Nå ber selskapet om at bystyret ser på saken.

Publisert

I oktober skrev Estate Nyheter at Odin Prosjektering – på vegne av Ragde Eiendom – hadde bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Gladengveien 3B på Ensjø i Oslo øst. Eksisterende bygg er et kontorbygg fra to ulike epoker satt sammen i en «T-form».

Bygget består av en hovedfløy i seks etasjer pluss kjeller og to mindre fløyer i tre etasjer samt kjeller. Bygningens totale bruksareal er på 7.310 kvadratmeter.
Bygget omfatter Ragde Eiendoms hovedkontor, mens resten av etasjene er utleid til ulike aktører, herunder bl.a. legesenter og Kongsskogen vgs.

I henvendelsen til PBE påpekte arkitektselskapet at Ragde Eiendom er i vekst, og har behov for å øke kontorkapasiteten. Dette kan oppnås gjennom et toetasjes påbygg. Etaten valgte imidlertid å stoppe planinitiativet med begrunnelse om at «planinitiativet er i strid med ønsket utvikling av området».

– Planinitiativet er i strid med overordnede føringer for Ensjø, gjeldende reguleringsplan S-4317 og bystyrevedtak av 04.09.2019 sak 266 som omhandler endringer av volumer i gjeldende regulering, skrev PBE i område- og prosessavklaring til oppstartsmøte.

Nå ber Odin Prosjektering om at avslaget forelegges bystyret for endelig behandling.

– Etter forslagsstillers oppfatning ligger det godt til rette for at Gladengveien 3B kan påbygges med to etasjer, noe som er synliggjort i planinitiativet, med tilhørende stedsanalyse og skisse hovedgrep prinsippsnitt, skriver Odin Prosjektering i et brev til PBE.

Der påpekes det også at gjeldende reguleringsplan nærmer seg 15 års alder.

– Det vil gjerne være behov for å gjøre endringer eller dispensere fra enkelte punkter i eldre reguleringsplaner i et transformasjonsområde som Ensjø. Tiltaket vil ikke påvirke plangrepet i reguleringsplanen, da det kun er snakk om å øke byggehøyden i en lite eksponert del av området.

Grunneier Ragde Eiendom var i liten grad involvert i utformingen av planen, «da dette var en plan for et relativt stort område med mange ulike aktører – der Gladengveien 3B ikke var i hovedfokus».

– Grunneier kan ikke se at det skulle være behov for å rive eksisterende bygg på eiendommen, som reguleringsplanen legger opp til. Siden 2007 har det samtidig vært en økt bevissthet rundt gjenbruk av bygninger fremfor riving og nybygg, skriver Odin Prosjektering.

Powered by Labrador CMS