Utvikling:

ADVARER: PBE advarer om høy reguleringsrisiko hvis ikke planområdet utvides. Dette vil også «med høy sannsynlighet påvirke fremdrift i saken».

Dramatisk beskjed fra PBE til NRK om Ensjø-tomten: «Planområdet må utvides»

Plan- og bygningsetaten anbefaler NRK å gå i dialog med grunneiere i Ensjøveien 9-15 for å få plass til bygningsmassen på 50.000 kvadratmeter.

Publisert Sist oppdatert

I februar bestilte Gottlieb Paludan Architects Norge og AFRY – på vegne av NRK – oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Ensjøveien 3-7, hvor rikskringkasteren skal etablere sitt nye hovedkontor. I henvendelsen til PBE påpekte plankonsulentene at planinitiativet vil bidra til transformasjon av lavt utnyttede næringsområder og etablering ny bebyggelse, grøntområder og byrom.

NRK betalte totalt 800 millioner kroner til Ferd Eiendom og Axer Eiendom for de nevnte eiendommene.

Nå ser det imidlertid ut til at NRK kan bli nødt til å bla opp enda mer for å få realisert planene. I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte skriver PBE at foreslått utnyttelse på 50.000 kvadratmeter forutsetter at planområdet utvides, og at Ensjøveien 9-15, som ligger mellom foreslått planområde og tyngdepunktet på Ensjø, inngår i denne utviklingen.

– PBE er positiv til at NRK har utpekt Ensjø for nytt hovedkontor, men mener at planområdet må utvides for at en utnyttelse som foreslått kan tilpasses nærområdet i tråd med overordnede føringer for stedet. Viktige temaer er føringer fra planleggingsprogrammet for Ensjø og VPOR Ensjø, heter det i område- og prosessavklaringen.

PBE vurderer at NRK kan tilføre området nye funksjoner og kan bli et godt bidrag til Ensjø. Etaten mener også at tomtens plassering i utgangspunktet er egnet for NRK med tanke på tilgjengelighet for gående, syklende og reisende med kollektivtransport.

– Vi har likevel gjennom steds- og mulighetsanalysen identifisert flere utfordringer når det kommer til løsningsmuligheter for at utvikling av tomten skal kunne løse NRKs arealbehov og at utviklingen skal kunne bidra til en positiv utvikling av byområdet i tråd med overordene føringer for Ensjø, skriver etaten.

PBEs vurdering til oppstartsmøtet er at utforming og utnyttelse i samtlige alternativer vist i planinitiativet bryter både med tålegrensen for hva Ensjøs randsone klarer å håndtere, samt overordnede føringer fra Ensjøs planleggingsprogram og VPOR.

– Vi anbefaler derfor at det ikke jobbes videre med de forutsetningene NRK har lagt til grunn for planavgrensning og volumstudier.

PBE påpeker at tomtene mellom planområdet og tyngdepunktet er regulert til industri og næring, med eksisterende bebyggelse som ligger mellom Ensjøveien til Gjøvikbanen.

– Dette er først og fremst en betydelig utfordring og barriere for at NRKs intensjon om å knyttes på fremtidige forbindelser, plasser og tyngdepunktet lar seg gjøre. Vår vurdering er derfor at disse tomtene er en forutsetning for at utviklingen av NRK i det hele tatt skal kunne gjennomføres, og at de må innlemmes i planområdet, og reguleres som del av planarbeidet.

– Forslagsstiller har informert om at utforming og opparbeidelse av parkdrag og gangforbindelse til ny bro over Gjøvikbanen vil utredes som del av planprosessen. Vi mener også at gangbro over Gjøvikbanen er en viktig forbindelse til planområdet og NRK, som må løses som en del av dette planarbeidet. Planområdet må derfor også utvides over Gjøvikbanen, med tilstrekkelige arealer for å undersøke hvordan plassering og løsning for broen kan opparbeides, skriver PBE.

PBE anmoder om at forslagsstiller går i dialog med grunneiere i Ensjøveien 9-15 «for å komme frem til en løsninger som legger opp til utvikling i tråd med overordnede føringer og våre videre anbefalinger».

– Utvidelse av planområdet er derfor en forutsetning for våre videre vurderinger og anbefalinger. Dersom NRK velger å ikke følge våre anbefalinger påpeker vi at dette vil medføre en høy reguleringsrisiko for videre behandling av et fremtidig planforslag, og vil med høy sannsynlighet påvirke fremdrift i saken, understreker etaten.

Prosjektdirektør Jon Espen Lohne i NRK sier til Estate Nyheter at de nettopp har mottatt område- og prosessavklaring til oppstartsmøte,

– Nå må vi gå gjennom denne, og så skal vi ha oppstartsmøtet med PBE i neste uke. Så får vi ta det derfra, sier han.

Det ligger kanskje an til at dere må kjøpe mer eiendom på Ensjø for å få realisert planene?

– Jeg kan ikke kommentere dette nå. Det får vi eventuelt komme tilbake til, svarer Lohne.

Powered by Labrador CMS