Utvikling:

SOLFORHOLD: Boliger med oppholdsareal mot sør kan få gode sol- og utsiktsforhold mot fjorden, mener PBE.
SOLFORHOLD: Boliger med oppholdsareal mot sør kan få gode sol- og utsiktsforhold mot fjorden, mener PBE.

Ber Ferd utrede mulighetene for boliger på Trekanttomten

Plan- og bygningsetaten anbefaler høye ambisjoner for bygulv i hele førsteetasjen i det planlagte bygget på Trekanttomten ved Aker Brygge. I tillegg skal mulighetene for boliger utredes.

Publisert

I mars bestilte Oslo Works – på vegne av Ferd Eiendom – oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Trekanttomten. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av et attraktivt arbeidssted og et aktivt og mangfoldig bygulv i overgangen mellom Skillebekk, Vika og Aker Brygge. Ferd har en intensjon om å realisere et bygg som skiller seg ut i mengden med gjennomgående høye sosiale, kulturelle og miljømessige ambisjoner.

I henvendelsen til PBE ble det skissert et bruksareal på 30.000 kvadratmeter på det 10 mål store planområdet.

I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte skriver etaten at det, for å vurdere volum og høyder på bebyggelsen, er det behov for ytterligere informasjon i form av perspektiver som viser nær- og fjernvirkning. Byantikvaren vil involveres i arbeidet for å vurdere / finne gode standpunkt i byen for nær- og fjernvirkninger.

– Den karakteristiske landskaps-/ amfiformen mot fjorden må opprettholdes. Formen og den visuelle sammenhengen mellom Nasjonalmuseet, Vestbanen, Rådhuset og Akershus festning er viktig for forståelsen av historiske sammenhenger. Bebyggelsen må innpasses i denne konteksten ved å opprettholde bebyggelseshøydene i området og trappes ned mot fjorden, fremgår det av område- og prosessavklaringen.

Bebyggelsen må også tilpasses det lokale området med overgang til nabobygg, byrom, gater og torg. Spesielt overgang til kulturminner og Støperigata og fremtidig Ragnar Kalheims plass må veies tungt. Nasjonalmuseet og bebyggelsen på andre siden av Munkedamsveien danner også dette nærområdet.

PBE påpeker også at volum, utforming og høyder må følge føringer i kommuneplanens § 7.3 om estetikk, byforming og landskapstilpasning og § 11.1 med føringer om inntil 30 meter gesimshøyde i utviklingsområder i indre by.

Når det gjelder hva bygningsmassen skal fylles med, viser etaten til at bygulvets utforming må tilrettelegge for ulik bruk.

– I tillegg til kontor- og næringsformål foreslås sosiale og kulturelle tilbud. Foreslåtte formål kan være positivt tilskudd til området og bidra til økt aktivisering av tilstøtende gater og torg. Det bør også innpasses aktiviteter rettet mot barn og unge i bebyggelsen.

– Vi anbefaler høye ambisjoner for bygulv i hele førsteetasjen med en åpenhet gjennom bygget. Programmering av første etasje og utkraget amfi i Deichman bibliotek i Bjørvika kan være til inspirasjon. Området er populært blant beboere og besøkende, og det nye Nasjonalmuseet vil bidra ytterligere til dette, skriver PBE.

Etaten påpeker også at det tidlig må avklares hva formålene krever med tanke på trafikk og logistikk. Hvis det blir aktuelt med større arrangementer, kan dette kreve store leveranser på kort tid og store menneskeflyter. Varemottak og levering må løses under terreng, og gatenettet i Aker Brygge skal ikke belastes.

Dessuten skal planområdets egnethet / mulighet for boligutvikling utredes.

– Utearealnormens kategori 1 kan brukes her med uteareal på tak. Tomten har utfordrende støy- og luftsituasjon, men forholdende bedres mot Støperigata i sør. Boliger med oppholdsareal mot sør kan få gode sol- og utsiktsforhold mot fjorden. Dette må utredes videre i planarbeidet.

Operatunnelen (E18) med ramper ligger under planområdet. For å avklare utbyggingsmulighet og sikre at konstruksjonene for veianleggene ikke skades, må Statens vegvesen involveres særskilt i den videre prosessen.

Powered by Labrador CMS