Aktuelt:

SIKKER RETT: - Det er det samlede bevisbildet, som gjør retten sikker i sin konklusjon, heter det i en fersk dom i Oslo tingrett, hvor to nordmenn er idømt fengselsstraff og erstatning.
SIKKER RETT: - Det er det samlede bevisbildet, som gjør retten sikker i sin konklusjon, heter det i en fersk dom i Oslo tingrett, hvor to nordmenn er idømt fengselsstraff og erstatning.

Dømt til fengsel etter grovt bedrageri i Brasil

I tillegg må to nordmenn ut med 28 millioner kroner i erstatning til kjøperne.

Publisert Sist oppdatert

I april i fjor omtalte Estate Nyheter saken mot to nordmenn i 60-årene, som er tiltalt for grovt underslag av 48 millioner kroner. Ifølge tiltalen, som var tatt ut av statsadvokatene i Oslo, skal de to ha tilrettelagt for salg av leiligheter i et leilighetsprosjekt i Brasil.

De to nordmennene har sin bakgrunn fra rørleggerbransjen og har drevet bedrift sammen siden begynnelsen av 1990-tallet.

De 45 kjøperne hadde tegnet seg for leiligheter og overført kjøpesummen innen sommeren 2008. Parallelt med og i etterkant av at kundene overførte kjøpesummen til utbyggernes norske selskap, sørget de to nordmennene for at pengene ble overført til det brasilianske selskapet som skulle stå for byggingen i Brasil.

Overføringene fra det norske selskapet til det brasilianske selskapet ble merket "kapitalforhøyelse for eierne" eller lignende.

«I løpet av 2008 sørget de dessuten for at leilighetskomplekset ble pantsatt som sikkerhet for et lån i banken Nordeste. Kjøperne fikk dermed ikke heftelsesfrie skjøter, og de hadde heller ikke rimelig mulighet til å heve kjøpet eller kreve pengene tilbake, siden pengene ikke lenger var tilgjengelig på konto, i strid med kjøpsavtalen», het det i tiltalen.

Manglende skjøte innebærer at kjøperne ikke står som rettslige eiere av leilighetene. De kan imidlertid bruke leilighetene.

Hovedforhandling ble holdt over 15 dager i august/september i år. Begge de tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldige etter tiltalebeslutningen. Retten mottok forklaring fra i alt 13 vitner.

Aktor la ned påstand om at begge de tiltalte dømmes i tråd med tiltalebeslutningen til fengsel i 3 år, at de begge fradømmes retten til å drive næringsvirksomhet, inneha ledende stilling i næringsvirksomhet, og forestå næring for andre for alltid.

Oslo tingrett ikke i tvil

Dommen kom tirsdag denne uken, og Oslo tingrett har «funnet det sikkert bevist» at de to tiltalte, forsettlig og med vinnings hensikt, «rettstridig har forføyd over kjøpesummer på mer enn 48 millioner kroner som har vært betrodd dem i egenskap av eierskap og formelle og reelle roller i det norske selskapet BR og i det brasilianske selskapet CSI, og videre at underslaget er grovt fordi det gjelder betydelige verdier».

Det er det samlede bevisbildet, som gjør retten sikker i sin konklusjon, poengterer Oslo tingrett ved rettens administrator Lise Bogen Behrens.

I retten ble det forklart fra de tiltalte at de selv har gått på økonomisk ruin. «At de tiltalte endte med å tape betydelige summer på dette prosjektet, forandrer ikke rettens vurdering av straffverdigheten», mener Oslo tingrett.

- Det er straffeskjerpende at underslaget har et omfang på mer enn 48 millioner kroner som i all hovedsak må anses tapt. I tillegg til å ramme de fornærmede økonomisk har underslaget påført dem betydelige belastninger ved at de har stått i en uavklart og krevende situasjon når de har forsøkt å rydde opp i situasjonen med skjøtene i Brasil. Det er også straffeskjerpende at de straffbare handlingene utvilsomt krevde planlegging, kreativitet og en ikke ubetydelig gjennomføringsvilje.

Retten bemerker at når de to tiltalte «med viten og vilje rettsstridig forføyde over betrodde penger, og dermed skaffet seg eller andre uberettiget kreditt for å drifte, finansiere og opprettholde et salgs- og byggeprosjekt som ellers ville ha stoppet opp, er det ikke tvilsomt at de utviste forsett og uberettiget vinnings hensikt».

- Det forandrer ikke de rettsstridige handlingene at de tiltalte den gang trodde at disposisjonene ikke ville medføre varig tap for kjøperne, oppsummerer domstolen.

De fornærmede kjøperne har fremsatt krav om erstatning for tapt markedspris på leilighetene tilsvarende 80 prosent av nominell kjøpesum eksklusive kostnadene til møbelpakker og salgskostnadene på åtte prosent. I tillegg er det krevd erstatning for kostnader til advokatbistand i Norge og i Brasil for å oppnå heftelsesfrie skjøter og kostnader til taksering av bygningsmassen tilhørende, som skjedde som en ledd i prosessen for å få banken til å løfte pantet fra kjøpernes leiligheter. Til sammen utgjorde kjøpernes krav 30,8 millioner kroner.

Retten legger til grunn at markedsverdien på leilighetene per i dag utgjør maksimalt 20 prosent av kjøpesummene, noe som innebærer at 80 prosent av nominell kjøpesum utgjør tapet, og at det ikke skal gjøres fradrag i dette beløpet som følge av leieinntekter eller andre fordeler.

- Etter dette gis de fornærmede kjøperne medhold i sine erstatningskrav som består av 80 prosent av nominell kjøpesum, advokatkostnader og utgifter til takst, skriver Oslo tingrett.

Samlet ble de to nordmennene dømt til å betale leilighetskjøperne 28 millioner kroner i erstatning. I tråd med tiltalebeslutningen ble de to også dømt til fengsel i tre år. Begge fradømmes for alltid retten til å drive næringsvirksomhet, inneha ledende stilling i næringsvirksomhet, og forestå næring for andre, når den aktuelle virksomheten favner ut over Norges grenser, herunder virksomhet som mottar midler fra utlandet eller sender midler ut av landet.

Tatt i betraktning at begge de tiltalte idømmes lange fengselsstraffer og et betydelig erstatningsansvar, finner retten det riktig å la sakskostnadsansvaret falle bort.

Påtalemyndighetene var representert ved politiadvokat Ragnvald Brekke. Prosessfullmektig for de to nordmennene var advokatene Jan Erik Teigum, Petar Sekulic, Morten Grønvigh og Rikard Berg.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS