Utvikling:

HØYE AMBISJONER: Citycon har høye ambisjoner for både den estetiske utførelsen og den miljømessige ytelsen til den planlagte bebyggelsen.

Citycon har planer om å utvide Trekanten senter med nesten 30.000 kvadratmeter

Utbyggingen skal legge til rette for hotell samt helse- og kontorarbeidsplasser. I tillegg kommer en mindre økning av handels- og servicearealet.

Publisert Sist oppdatert

Trekanten er et urbant senter beliggende midt i Asker sentrum, i forlengelsen av handlegata Strøket og sentrumshandelen for øvrig. Senteret ble bygget i 1982, og med senere utvidelser består senteret nå av ca. 70 butikker og serveringssteder fordelt over et kjøpesenterareal på ca. 25.000 kvadratmeter. I lokalene over handelssenteret er det ulike offentlige og private kontorvirksomheter som lege, tannlege m.m.

Nå ønsker Citycon å bygget ut senteret. Av planforslaget, som nå ligger ute til offentlig ettersyn, fremgår det utbyggingen i hovedtrekk skal legge til rette for hotell og helse/kontorarbeidsplasser, samt noe økning av handels- og serviceareal.

– Utover dette skal kvaliteten på eksisterende handelsarealer økes, og det skal legges til rette for funksjoner i grensesnitt mellom handel
og kontor / hotell / helse, som blant annet treningssenter, apotek, helserelatert tjeneste og servering, skriver fagkyndig Cowi i planforslaget.

Gjennom utbyggingen vil totalt bruksareal øke med ca. 29.500 kvadratmeter sammenliknet med dagens situasjon.

– Ønsket om å etablere bebyggelse for hotell og kontor (helse) bygger på grundige markedsanalyser foretatt i årene før reguleringsarbeidet. Det er i dag et underskudd på kontorarbeidsplasser i Asker sentrum, og i kombinasjon med hotell, som er planlagt med en kapasitet på ca. 230 rom, møter prosjektet et behov i Asker sentrum, heter det i planforslaget.

Tilrettelegging for arbeidsplassintensive og besøksintensive virksomheter som kontor og hotell bidrar også til å skape aktivitet i sentrum. Den nye bebyggelsen skal oppføres i den nordre delen av Trekanten, over det som i dag er synlig flateparkering på øvre plan av parkeringshuset.

– Den nye bebyggelsen vil prege Asker sentrums visuelle identitet, og tiltakshaver har følgelig også høye ambisjoner for både den estetiske utførelsen og den miljømessige ytelsen til den planlagte bebyggelsen, skriver Cowi.

Det planlegges kun for en mindre utvidelse av de eksisterende handelsarealene, men det er likevel i denne delen av prosjektet – i møtet mellom de nye funksjonene og dagens Asker – at Citycon ser det aller største potensialet for å tilføre kvaliteter til sentrum.

– Kongstanken om at et yrende og mangfoldig byliv er en kvalitet som kommer alle involverte aktører til gode, ligger til grunn som en viktig faktor i alle vurderinger foretatt i planarbeidet. Nye Trekanten skal fremstå som morgendagens møteplass og skal utfordre den tradisjonelle opplevelsen av senteret. Bebyggelsens potensial som et bindeledd mellom ulike sentrumstilbud skal trekkes frem for å skape mer byliv og nye interaksjoner på tvers av tradisjonelle mønstre, fremgår det av planforslaget.

Powered by Labrador CMS