OMREGULERING: Hensikten er å omregulere eiendommen fra industri og kontor til boligbebyggelse.
OMREGULERING: Hensikten er å omregulere eiendommen fra industri og kontor til boligbebyggelse.

Har planer om 250 boliger på Bryn

I tillegg til boliger inneholder planforslaget offentlig torg og park, samt tjenesteyting, forretning og bevertning.

Publisert

I november 2019 bestilte Hille Melbye Arkitekter – på vegne av Bryn Eiendom – oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Brynsveien 17 i Oslo. Nå skal planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Hensikten er å omregulere eiendommen fra industri og kontor til boligbebyggelse med ca. 250 nye boliger. Bebyggelsen er foreslått plassert som en L-form mot Tvetenveien og Brynshøgda på maks 8 etasjer og med 4 punkthus i gårdsrommet på maks 6 og 7 etasjer.

I tillegg til boliger omfatter planforslaget offentlig torg og park, samt tjenesteyting, forretning og bevertning.

Støy har vært premissgivende for plassering av bebyggelsen på tomta. Støyen kommer fra nord og øst.

– Vinkelbygningen skjermer mot støyen, samtidig som de gode solforholdene på tomta opprettholdes. Premissgivende for punkthusene har vært minst mulig innsyn mellom blokkene, opprettholde gode solforhold og gode uterom. Punkthus gir også en større åpenhet, variasjon og gode rom ut mot Brynsallmenningen, heter det i planforslaget.

Lokalene ut mot torget reguleres med formål som skal gi et variert tilbud og byliv: Forretning, forsamlingslokale, annen offentlig eller privat tjenesteyting (trening, helse, velvære, kultur), kontor og bevertning. PBE skriver i referat fra avklaringsmøte 3 at Kulturetaten og Bydelen kan finne disse noen av lokalene brukbare til sine formål. Det foreslås formål som samsvarer med deres aktiviteter.

PBE anbefaler imidlertid ikke planforslaget «fordi foreslått regulert bebyggelse er for høy og plassert for tett, sikret bredde av Brynsallmenningens blir for smal og at det ikke bidrar til å sikre viktig og nødvendig infrastruktur gjennom rekkefølgekrav».

Powered by Labrador CMS