50.000 KVM: PBE har tidligere uttalt at foreslått utnyttelse på 50.000 kvadratmeter forutsetter at planområdet utvides.
50.000 KVM: PBE har tidligere uttalt at foreslått utnyttelse på 50.000 kvadratmeter forutsetter at planområdet utvides.

Ber om at NRK-planen på Ensjø vurderes i lys av utkast til ny høyhusstrategi

NRK trenger ikke nødvendigvis mer tomtearealer for å realisere det nye hovedkontoret, men er positive til at planområdet utvides.

Publisert

I juni skrev Estate Nyheter at NRK hadde mottatt en dramatisk beskjed fra Plan- og bygningsetaten (PBE). I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte skrev etaten at foreslått utnyttelse på 50.000 kvadratmeter forutsetter at planområdet utvides, og at Ensjøveien 9-15, som ligger mellom foreslått planområde og tyngdepunktet på Ensjø, inngår i denne utviklingen.

Forslagsstiller vet ikke om det er aktuelt med høyhus på tomten, men anser det riktig å foreta en vurdering av strategiens relevans for planområdet før planalternativene landes.

Prosjektdirektør Jon Espen Lohne i NRK uttalte da til Estate Nyheter at de nettopp hadde mottatt område- og prosessavklaringen.

– Nå må vi gå gjennom denne, og så skal vi ha oppstartsmøtet med PBE. Så får vi ta det derfra, sa Lohne.

Oppstartsmøtet er siden blitt gjennomført, og av referatet fremgår det at NRK i hovedsak er enig i PBEs konklusjon, og er positive til utvidelse av planområdet.

– Utvidelse av planområdet er en fordel for NRK, men de presiserer at dette ikke er fordi NRK trenger mere tomtearealer. Underlaget som ble oversendt til bestilling av oppstartsmøtet var ikke ment å være konkluderende, men et utgangspunkt for å vise muligheter og diskusjon, fremgår det av referatet.

NRK ønsker å bidra til en transformasjon av området, og til byutviklingen på Ensjø, samtidig som det er ønske om å tilrettelegge for nye arealer til deres virksomhet.

– Ny bebyggelse vil være et virkemiddel for å oppnå dette, og at selve tomtens mulighetsrom må utforskes som del av planprosessen, uttalte forslagsstiller.

For PBEs vurdering av plangrep og arealbehov tok de utgangspunkt i det materialet som ble sendt inn til bestilling av oppstartsmøtet, og at etaten mener det er viktig at det sikres tilstrekkelige arealer for å løse NRKs nåværende og fremtidige arealbehov.

– Vi er enige i at plangrep og arealbehov skal utforskes gjennom planprosessen. I den sammenheng informerte vi om vårt samfunnsoppdrag som planmyndighet, og at vi skal forvalte de overordnede føringene som gjelder for Ensjø. Vi står fast ved at planleggingsprogrammet og VPOR for Ensjø fortsatt er høyst aktuelle, både for at det skal være en forutsigbarhet for hva som forventes ved en utvikling av Ensjø og for eksisterende beboere som har kjøpt seg inn og bor i området.

PBE ønsker derfor å presisere at utvidelse av planområdet ikke nødvendigvis betyr at NRK har behov for mere tomtearealer.

– Utvidelsen av planområdet beror på at det er nødvendig å se på hele området som helhet for å legge til rette for en stedstilpasset utvikling, og for å sikre at intensjonene i planinitiativet er gjennomførbare.

PBE informerte også om at planforslaget skal konsekvensutredes.

– Forslagsstiller tok PBEs vurdering og begrunnelse for konsekvensutredning med planprogram og planalternativer til orientering. Det ble spilt inn at prosjektet også bør vurderes i lys av utkast til ny høyhusstrategi. De vet ikke om det er aktuelt med høyhus på tomten, men anser det riktig å foreta en vurdering av strategiens relevans for planområdet før planalternativene landes, heter det i møtereferatet.

Powered by Labrador CMS