Juss:

AVSLAG: Bærum kommune avslo dette byggeprosjektet og begrunnet det med at det ikke hadde gode visuelle kvaliteter. Etter det havnet entreprenøren og huskjøperen i krangel med hverandre. (Skjermdump Bærum kommune byggesak)
AVSLAG: Bærum kommune avslo dette byggeprosjektet og begrunnet det med at det ikke hadde gode visuelle kvaliteter. Etter det havnet entreprenøren og huskjøperen i krangel med hverandre. (Skjermdump Bærum kommune byggesak)

Bærumsentreprenør gikk seirende ut av byggetvist

I tingretten ble Kopperud Bygg Invest AS dømt til å betale millionerstatning til huskjøperne. Men i lagmannsretten tok saken en helt annen retning.

Publisert

Borgarting lagmannsrett har denne uken avsagt dom i en tvist mellom en huskjøper i Bærum og Kopperud Bygg Invest AS, hvor sistnevnte skulle stå for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Utgangspunktet var at en eldre enebolig på Haslum skulle bygges om til felles bolig for et ektepar og svigerforeldrene.

Kopperud Bygg Invest AS eies av Robert Erling Kopperud. Han er utdannet tømrermester og takstmann og har hatt sitt virke siden 1983.

Kopperud Bygg Invest er tidligere kjent for å ha stått for husprosjektet til sangfuglen Tone Damli på Blommenholm i Bærum. Saken ble mye omtalt etter at Bærum kommune anklaget Kopperud Bygg Invest for å ha revet et gammelt hus på tomten uten tillatelse. Rivingen ble frarådet av kulturvernansvarlig i Bærum kommune.

Kopperud Bygg Invest ble deretter ilagt en bot på 400.000 kroner for ulovlig riving. Boten ble senere redusert til 200.000 kroner, før Fylkesmannen i 2018 reduserte boten til 40.000 kroner.

Nytt byggebråk

Kontrakt mellom huskjøperne og Kopperud Bygg Invest AS om huset på Haslum ble undertegnet i juni 2018. Det ble avtalt en fastpris på 7,7 millioner kroner for arbeidene. Av kontrakten fremgikk det at tjenesten skulle være fullført senest innen 31. mars 2019. For eventuelle tilleggsarbeider ville det faktureres 600 kroner inkludert merverdiavgift. Påslag på materialer utover det som fulgte av tilbudet ville være 25 prosent, mens påslag på eventuelle ekstraarbeider for underentreprenører ville være 15 prosent.

Arbeidene på eiendommen startet opp i juli 2018, men ble stanset i august som følge av manglende tillatelse fra kommunen. Allerede på dette tidspunktet kom det til gnisninger mellom arkitekt, entreprenør og huskjøperne om hvem som skulle ta ansvaret for forsinkelser, og bedre ble det ikke da det tok lang tid å få de nødvendige byggetillatelsene fra Bærum kommune.

I oktober 2018 avslo Bærum kommunen byggesøknaden under henvisning til at tiltaket ikke hadde «gode visuelle kvaliteter i forhold til dets bygde og naturlige omgivelser». Tiltaket ble etter dette omprosjektert.

Kjøperne klandret blant annet Kopperud Bygg Invest for forsinkelsene. I januar 2019 meddelte kjøperne gjennom advokat at de så seg nødt til å heve avtalen med Kopperud Bygg Invest AS.

Det hele endte med at partene gikk til søksmål mot hverandre, hvor Kopperud Bygg Invest AS krevde betaling for utførte arbeider, mens kjøperne krevde erstatning for merkostnader med å ferdigstille prosjektet. Kjøperne rettet også søksmål mot Robert Erling Kopperud personlig.

Asker og Bærum tingrett avsa i mars 2020 dom hvor Kopperud Bygg Invest AS og Robert Erling Kopperud ble dømt til å betale 1,3 millioner i erstatning til kjøperne. Begge partene anket dommen, og i september i år møttes partene til ankeforhandling i Borgarting lagmannsrett.

- Vilkårene for heving ikke oppfylt

Lagdommerne har kommet til en annen konklusjon enn tingretten, og mener at det er Kopperud Bygg Invest AS som har krav på erstatning, og frifinner Robert Erling Kopperud i søksmålet mot ham personlig. Domstolen mener at vilkårene for heving ikke var oppfylt, og at byggherrene «ikke hadde rimelig grunn til å komme seg ut av kontraktsforholdet».

Kjøperne hevet avtalen fordi det de mente at det forelå forsinkelser som Kopperud Bygg Invest AS var ansvarlig for, men retten mener at Kopperud Bygg Invest AS ikke kan klandres for forsinkelsene.

Retten mener det var det kommunale byggesaksbehandlingen som gjorde at arbeidene ble forsinket. Dette var uansett ikke Kopperuds ansvar, slår lagmannsretten fast.

Retten har kommet til at Kopperud Bygg Invest AS har krav på vederlag, og har satt dette til 525.000 kroner. Opprinnelig krevde Kopperud Bygg Invest AS rundt to millioner kroner, men lagmannsretten har altså valgt å barbere vederlaget en god del.

Etter som Robert Erling Kopperud ble frifunnet for de personlige anklagene, dømmes huskjøperne til å dekke hans sakskostnader med 317.000 kroner for tingretten og lagmannsretten. I saken mellom huskjøperne og Kopperud Bygg Invest AS dømmes partene til å dekke egne sakskostnader.

- Jeg er registrerer at lagmannsretten har vurdert saken ganske annerledes enn tingretten, og er derfor fornøyd med kjennelsen, sier Robert Erling Kopperud i en kort kommentar til Estate Nyheter.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS