De høyeste blokkene blir på seks etasjer.
De høyeste blokkene blir på seks etasjer.

Vil fortette på Slemdal

Et småhusområde med 9 mindre eiendommer ved Slemdal T-banestasjon kan bli til 132 leiligheter og 2000 kvadratmeter næring. Bak planene står Vedal, Rema Eiendom og Ugland.

Publisert

I kommuneplanen ”Oslo mot 2030” er Slemdal blant de nevnte prioriterte stasjonsnære områdene, hvor det skal vurderes stedsutvikling med et betydelig antall boliger. På vegne av Slemdal Utvikling AS har Civitas AS bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten der formålet er å utvikle et område på totalt 11,2 mål. Området er beliggende vis-à-vis Slemdal T-banestasjon og består av ni mindre eiendommer med småhusbebyggelse.

I fjor høst ble det avholdt et parallelloppdrag med fire arkitektkontor, hvor R21 Arkitekters forslag ble foretrukket av eierselskapet. Prosjektet skal stå sen¬tralt i utviklingen av nye Slemdal sentrum.

– Målet er å lage et identitetsskapende bomiljø med handlegate, torg og parker – varierte møteplasser som vil understreke Slemdal som et samlende sentrum, heter det i presentasjonen av prosjektet.

Skisseprosjektet består av 132 leiligheter. Boligbebyggelsen er fordelt på 10 mindre volumer/punkthus som ligger delvis på basen og delvis på terreng. Det er lave punkthus (2-5 etasjer) med korte fasader mot småhusområdet og 4-6 etasjer mot vest. Totalt er boligene på ca. 14 000 kvadratmeter BTA.

I tillegg kommer ca. 2000 kvadratmeter BTA forretning, bevertning og tjenesteyting. Med Rema Eiendom på eiersiden, i tillegg til Vedal Investor og Ugland Eiendom, er det selvsagt planlagt en REMA-butikk i prosjektet.

Plan- og bygningsetaten er i oppstarten av arbeidet med en områderegulering med konsekvensutredning for et større område som omfatter de sentrale delene av Slemdal. Planområdet for prosjektet til Slemdal Utvikling er inkludert i områdeplanens avgrensning.

– Forslagsstiller ønsker et tett samarbeid og dialog med Plan- og bygningsetaten om videre prosess, og ber om å bli tatt med i prosessen som en sentral aktør på lik linje med Ruter, Bymiljøetaten og Byantikvaren. Primært ønsker forslagsstiller å utarbeide en detaljregulering utenom områdeplanen. Sekundært at planforslaget kan innlemmes i områdeplanen, men med et detaljnivå som tilsier at man kan gå rett på byggesak, skriver Civitas i bestillingen til oppstartsmøtet.

Powered by Labrador CMS