TIL ETTERSYN: Bystyret lanserer nå en ny planstrategi for Oslo under tittelen «planlegging for et grønnere, varmere og mer rettferdig Oslo». Utkastet til ny planstrategi legges nå ut på offentlig ettersyn i seks uker.
TIL ETTERSYN: Bystyret lanserer nå en ny planstrategi for Oslo under tittelen «planlegging for et grønnere, varmere og mer rettferdig Oslo». Utkastet til ny planstrategi legges nå ut på offentlig ettersyn i seks uker.

Revisjon av kommuneplanen for Oslo

Det har de siste årene vært stort fokus på hvordan Oslo kommune fremover skal håndtere sin økende vekst. Den nye kommuneplanen for Oslo, som ble vedtatt straks før byrådsskiftet høsten 2015, har gitt byutviklere det viktigste verktøyet for å håndtere denne veksten.

Publisert Sist oppdatert

Bystyret lanserer nå en ny planstrategi for Oslo under tittelen «planlegging for et grønnere, varmere og mer rettferdig Oslo». Bystyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.

I Oslo vil den nye planstrategien baseres på Byrådets politiske standpunkter, samt på den viktigste utredningen av utviklingstrekk i kommunen, «Oslotrender 2015», som Byrådsavdeling for finans la frem i september 2015. Utkastet til ny planstrategi legges nå ut på offentlig ettersyn i seks uker og det bes om innspill til denne fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv basert på hva man mener er byens planbehov.

I forbindelse med revisjon av planstrategien ønsker byrådet også å foreta en revisjon av kommuneplanen slik at denne samsvarer med den nye planstrategien. Det er etter lovens system adgang til å revidere kommuneplanen når bystyret seg behov for dette.

Les også: Strategisk plan for Hovinbyen til Rådhuset

Vi har snakket med advokatene Stig L. Bech og Henrik Botten Taubøll i BA-HR om den varslede revisjonen av kommuneplanen.

– Hvilke deler av kommuneplanen er det nå som skal endres?

AKTIVT VERKTØY: – Byrådet har varslet at de ønsker å bruke kommuneplanen som et aktivt verktøy og det er derfor viktig for dem å oppdatere kommuneplanen i tråd med den nye planstrategien, sier advokat Stig L. Bech.
AKTIVT VERKTØY: - Byrådet har varslet at de ønsker å bruke kommuneplanen som et aktivt verktøy og det er derfor viktig for dem å oppdatere kommuneplanen i tråd med den nye planstrategien, sier advokat Stig L. Bech.
AKTIVT VERKTØY: - Byrådet har varslet at de ønsker å bruke kommuneplanen som et aktivt verktøy og det er derfor viktig for dem å oppdatere kommuneplanen i tråd med den nye planstrategien, sier advokat Stig L. Bech.

– Kommuneplanen består av to deler, en «samfunnsdel» og en juridisk bindende arealdel. Revisjonen av kommuneplanen skal i første omgang gjelde den strategisk viktige «samfunnsdelen», men byrådet har varslet at også «arealdelen» skal revideres i løpet av bystyreperioden, forklarer Taubøll.

– Byrådet har varslet at de ønsker å bruke kommuneplanen som et aktivt verktøy og det er derfor viktig for dem å oppdatere kommuneplanen i tråd med den nye planstrategien, slik loven gir anledning til. På denne sikrer man at kommuneplanens samfunnsdel ikke fremstår som utdatert på sikt, tilføyer Bech.

– Hvilke konkrete endringer vil byrådet gjøre i «samfunnsdelen»?

– Revisjonen av kommuneplanen skal i følge byrådet hensynta et «taktskifte i klima/miljøpolitikken», en «bærekraftig kommune» og en «sosial balanse og like muligheter». Dette reflekterer godt de politiske felt som Byrådet har hatt fokus på. Byrådet ønsker videre å «skjerpe kommunens mål på flere områder og fremme nye politisk-strategiske retningslinjer for byens utvikling», bemerker Bech.

Les også: Vil inngå flere utbyggingsavtaler

Les også: Her kommer boligveksten i Oslo

– Dette er noe «vage» termer, men planstrategien er nok tenkt i større grad å samsvare med politikken til det rød-grønne byrådet.

«Samfunnsdelen» inneholder videre en viktig byutviklingsstrategi som skal vise hvordan byens samfunnsmål er tenkt å nås. Her har prinsippet om fortetting og forhøying rundt knutepunkter stått sentralt.

– Det har vært mye fokus på fortetting rundt knutepunkter, vil vi oppleve endringer i den vedtatte knutepunktstrategien?

– Mange klienter spurte oss etter valget om den sentrale strategien om fortetting i kommuneplanen ville endres/revideres med et nytt byråd, forklarer Taubøl. Dette må kunne avkreftes.

Les også: – Sterk økende oppdragsmengde innen kompleks eiendomsutvikling

– Strategien knyttet til sterk utvikling og fortetting rundt knutepunkter er det en tverrpolitisk enighet om. Hovedtrekkene vil i kommuneplanen fra 2015 vil altså videreføres.

– Byutviklingsstrategien revideres likevel for i større grad å ta hensyn til å nå mål for klima, redusert bilbruk, økt kollektivbruk og lignende. Det skal også arbeides med å identifisere ytterligere områder som er egnet for fortetting, fremholder Bech.

– Byutviklingsstrategien kan også i større grad legge opp til bruk av konkrete virkemidler for å nå disse målene, som for eksempel bruken av strategiske tomtekjøp.

OPPRYDDING: – En opphevelse av planer har den positive effekt at det blir «ryddet opp» i utdaterte planer, men samtidig vil de enkelte brukere kunne tape muligheten til å bygge fremtidige prosjekter basert på potensiale i eldre reguleringsplaner som foreligger i dag, sier advokat Henrik Botten Taubøll.
OPPRYDDING: - En opphevelse av planer har den positive effekt at det blir «ryddet opp» i utdaterte planer, men samtidig vil de enkelte brukere kunne tape muligheten til å bygge fremtidige prosjekter basert på potensiale i eldre reguleringsplaner som foreligger i dag, sier advokat Henrik Botten Taubøll.
OPPRYDDING: - En opphevelse av planer har den positive effekt at det blir «ryddet opp» i utdaterte planer, men samtidig vil de enkelte brukere kunne tape muligheten til å bygge fremtidige prosjekter basert på potensiale i eldre reguleringsplaner som foreligger i dag, sier advokat Henrik Botten Taubøll.

Når samfunnsdelen til kommuneplanen er revidert, vil byrådet gå løs på kommuneplanens juridisk bindende arealdel.

– Når vil revisjonen av arealdelen gjennomføres?

– Byrådet legger opp til at arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel gjøres senere i inneværende bystyreperiode, på bakgrunn av revideringene som gjøres i samfunnsdel med byutviklingsstrategi, forteller Taubøll.

– Hvilke endringer kan skje her?

– Revisjonen av den juridisk bindende arealdelen skal baseres på endringene i samfunnsdelen og evalueringer av hvordan kommuneplanen i praksis har fungert til i dag. Så en del punkter vil nok avklares løpende fremover, forklarer Bech.

– Et viktig punkt som byrådet har varslet allerede nå er at en rekke utdaterte reguleringsplaner i ytre by skal oppheves, likt som arbeidet som i 2015 ble gjort for indre by.

– En opphevelse av planer har som tidligere nevnt den positive effekt at det blir «ryddet opp» i utdaterte planer, men samtidig vil de enkelte brukere kunne tape muligheten til å bygge fremtidige prosjekter basert på potensiale i eldre reguleringsplaner som foreligger i dag, tilføyer Taubøll.

Les også: Oslo ute av Monocles-ranking

– For indre by hadde de færreste fått med seg at «sin» reguleringsplan skulle oppheves før det var vedtatt og derfor ble det en del diskusjoner rundt dette. I denne omgang bør man undersøke «sin» reguleringsplan og være ute i god tid når revisjonsforslaget legges frem.

– Hva er da veien videre for planstrategien og revisjon av kommuneplanen?

– Planstrategien vil ligge ute frem til slutten av august. Vi oppfordrer alle aktører i næringslivet til å spille inn sine synspunkter til videre planstrategi, slik at denne blir best mulig tilpasset det markedet vi opererer i. Videre må man følge med når revisjonen av samfunnsdelen og arealdelen legges ut til høring, avslutter Bech.

Powered by Labrador CMS