MER HANDEL: Her vil utviklerne ha handel i stedet for kontorer i fremtiden.

Dropper kontorer - går for enda mer handel i stedet

Fremtidig utvikling av næringsparken er spesielt rettet mot plasskrevende varer i tillegg til å servere hyttefolket som i dag kjører forbi byen.

Publisert

Siden 1990-tallet har Hønefoss-baserte AKA eid store tomtearealer i Hvervenmoen Næringspark. Området som ligger langs E16 et par kilometer sør for sentrum er regulert til nær 40.000 kvadratmeter faghandel og nær 40 000 kvadratmeter kontorer. AKA holder selv hus der, i et kontorbygg med over 200 kontorarbeidsplasser og et bredt spekter av virksomheter. I 2016 og 2020 utviklet og ferdigstilte AKA flere større handelsbygg. Ytterligere et kontorbygg som bygd sammen med Ringerikskraft, sto ferdig sommeren 2018.

Hvervenmoen huser store virksomheter som Kartverket, Viken Skog og Ringerikskraft - i tillegg til mange små og mellomstore bedrifter. Ringerike sykehus ligger i direkte tilknytning, Universitetet i Sørøst-Norge har ett av sine campuser i umiddelbar nærhet.

Eiendomsselskapets langsiktig mål er å legge til rette for opp mot ytterligere 2.000 arbeidsplasser. Men de har nå skiftet retning i næringsparken, skal vi tro administrerende direktør Jane K. Gravbråten.

– Gjennom den planlagte videreutviklingen vil bidra til å oppfylle Ringerike kommunes ambisjoner om nye arbeidsplasser og ytterligere forsterket posisjon for Hønefoss som attraktiv handelsdestinasjon, sier hun til selskapets nettside.

Kontorer ut, handel inn

15. mars skal selskapet presentere sine foreslåtte planer for formannskapet. Planer de opplever er i tråd med kommuneadministrasjonens og - politikernes signaler og ønsker de senere årene.

– Mesteparten av de gjenstående, ubebygde arealene på Hvervenmoen er regulert til kontorer. Som følge av kommunens ønske om at nye kontorarbeidsplasser skal lokaliseres i sentrum, samt store markedsendringer i handelsnæringen, har vi imidlertid endret våre tidligere utbyggingsplaner. I stedet for å bygge enda flere kontorer på Hvervenmoen, ønsker vi supplerende handelsvirksomhet i næringsparken som av kommunen er definert som en del av ytre sentrum, påpeker hun.

1.500-2.000 nye kontorarbeidsplasser i indre sentrum

Utbyggere i indre bysentrum får dermed muligheten til å etablere 1.500-2.000 nye kontorarbeidsplasser som ellers ville ha havnet på Hvervenmoen.

– Så mange nye arbeidsplasser nært kollektivknutepunktet vil skape nytt liv i indre sentrum. Dette er svært positivt for handelsaktørene, serveringsstedene, tjenesteleverandørene og kulturtilbyderne - samt ikke minst for alle kundene, poengterer Gravbråten.

Hun mener videreutviklingen av Hvervenmoen ikke konkurrerer med etablerte virksomheter i indre sentrum, men tvert i mot komplettere disse.

– Utbyggingen vil styrke Hønefoss sin posisjon som attraktiv handelsdestinasjon for over 100.000 mulige kunder fra Ringerike og tilliggende områder, sier hun blant annet.

Hovedpunktene i planforslaget

• Tilrettelegge for plasskrevende varer, volumvarer og andre arealkrevende konsepter med bredt vareutvalg.

• Redusere dagens krav om minimum 2.000 kvadratmeter per forretning til 1.200. Dette fordi stadig flere aktører ønsker mindre lokaler blant annet for å imøtekomme bærekraftmål, pressede marginer samt konkurranse fra netthandel.

• Videreføre eksisterende, helserelatert virksomhet, men ikke etablere ny. Helse og tjenesteyting bør primært ligge i indre sentrum.

• Mulighet for inntil to store dagligvarebutikker på minst 2.500 kvadratmeter hver. De skal først og fremst rettes mot arbeidstakere i nærområdet og gjennomreisende med hytter i Hallingdal og Valdres.

• Mulighet for store forpakninger som Norgesgruppens Gigaboks.

• Mulighet for inntil to bevertingstilbud og/eller veimat/fastfood for gjennomreisende og kunder. Dette er en følge av at stadig flere elbilister handler og spiser der de lader bilene. Kaféer, restauranter og uteliv bør imidlertid fortsatt ligge i indre sentrum. Bevertningen vil ikke konkurrere med disse, men komplettere handelsparken.

• Trinnvis utbygging hvor første utnytter dagens restkapasitet, og andre utbygges etter gjennomførte tiltak på lokalt veinett.

Uutnyttet potensial

Analysebyrået Vista Analyse har i planarbeidet gjennomført en handelsanalyse for Hvervenmoen/Hønefoss.

– Hvervenmoen et godt utgangspunkt som et kompakt og fullverdig handelssted for den omkringliggende regionen og for et større nedslagsfelt - blant annet for gjennomreisende. Dette potensialet er ikke tatt ut, mener Vista som advarer at «dersom tilbudet ikke blir tilstrekkelig attraktivt, vil andre veikryss kunne utvikles med konkurrerende virksomhet». Dette vil da bli en tapt mulighet for Hønefoss og Ringerike, påpeker administrerende direktør Jane K. Gravbråten.

Ifølge Vista er det betydelig underdekning for flere vareslag i kommunen. De mener at Hønefoss og Ringerike er i ferd med å tape markedsandeler og dermed også sin posisjon som regionalt handelssted.

– Denne handelslekkasjen vil våre nye planer for Hvervenmoen bidra til å tette, understreker hun.

– Hønefoss har tatt ut begrenset vekst i omsetting innen service i sentrum. Lav vekst svekker bruk av sentrum inn i en periode der servering og kultur er viktigere for sentrumsutvikling enn tilbudet av varer. Utbygging med plasskrevende varer, volumvarer og andre arealkrevende konsepter i sentrum, vil forringe sentrums kvalitet og svekke potensialet for utvikling av strøksgater med liv i gateplan, fremgår det videre av handelsanalysen.

Vista understreker også at for gjennomreisende er ikke Hønefoss sentrum et alternativ.

– De reiser videre. For volumhandel er heller ikke sentrum et alternativ, fordi disse arealkrevende konseptene ikke egner seg i sentrumsmiljø med kompakte strukturer, poengterer de.

Må tenke helhetlig

Kommunen har i sin vedtatte strategi definert et indre og ytre sentrum i Hønefoss. Hvervenmoen er en del av ytre.

– Gjennom vårt forslag prøver vi å bidra til en helhetlig sentrumsutvikling i Hønefoss hvor dynamikken i indre og ytre bysentrum utnyttes best mulig. Ved at indre og ytre sentrum spiller mer på lag, og i større grad anerkjenner hvordan vi kan komplettere hverandre, vil vi sammen kunne skape grunnlag for en meget positiv utvikling og vekst for hele Hønefoss – til beste for både de næringsdrivende og innbyggerne, slutter Jane K. Gravbråten.Powered by Labrador CMS