Bolig

Mistet prosjekt – konkurrenten tok over

Etter at bystyret vendte tommelen ned for prosjektet, vraket grunneieren JM Norge til fordel for Neptune Properties. JM ønsker at Norske arkitekters landsforbund behandler saken i sitt etiske utvalg.

VRAKET: Dette forslaget ble vraket av bystyret.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I januar 2018 skrev Estate Nyheter at JM Norge vil bygge 67 boliger og 2 250 kvadratmeter næringsarealer på en bensinstasjontomt på Skøyenåsen i bydel Østensjø i Oslo. I juni i fjor var plansaken til behandling i bystyret. Der valgte flertallet å sende saken tilbake til byrådet.

Den 31. oktober 2019 dukket imidlertid Neptune Properties opp i sakskomplekset i postjournalen til Plan- og bygningsetaten (PBE). Den videre dialogen viser at Neptune vil «følge opp de punktene som kom fram i bystyrets behandling, men ellers ikke gjøre vesentlige endringer på det prosjektet som JM har hatt».

Les også: Boligbygg sendte bekymringsmelding om saksbehandling

– Så lenge det er tilfelle, kan saken fortsette med samme saksnummer og i samme prosess – det vil si at dere gjør endringene som er listet opp i bestillingen fra bystyret, og at vi oversender et revidert planforslag til politisk behandling, skriver saksbehandleren i PBE til Neptune.

Den 25. november var JM Norge i orienteringsmøte hos PBE om prosjektet. Der redegjorde selskapet for status i saken, «og fortalte at det nå er noen uavklarte forhold rundt rettigheter til tomta og forutsetninger for framtidig utvikling». JM opplyste at ytterligere avklaringer trolig vil skje før nyttår.

Redusert næringsareal

Noen dager senere bekreftet Arcasa arkitekter – på vegne av Neptune Properties – at sistnevnte har overtatt som forslagsstiller i plansaken Låveveien 70. Det ble også bekreftet at Arcasa arkitekter hadde tatt over som fagkyndig.

– Oppsummert er vår tilbakemelding at innholdet i Bystyrets vedtak den 12. juni 2019 vil bli søkt innarbeidet i det tidligere omforente planforslaget mellom PBE og forrige forslagsstiller. I hovedtrekk reduseres næringsarealet til et minimum, og boligbebyggelsen nedjusteres i volum og høyde, skriver arkitektselskapet til PBE.

JM reagerte

Dette fikk JM Norge til å reagere. I et brev datert 30. desember ber selskapet om at plansaken avsluttes.

– Vi mener det ikke er tilrådelig at aktører som ikke er kjent med planarbeidet (pågått siden 2013) eller besitter informasjon fra møter og dialoger med lokalsamfunnet, lokalpolitikere, planadministrasjon og bystyrepolitikere skal bearbeide og sluttføre planarbeidet i denne saken, skriver selskapet i brevet.

Som forslagsstiller og fagkyndig «ber vi derfor PBE om å avslutte plansaken».

Les også: Vil utvide kjøpesenter med boliger

Skuffet over Neptune

JM Norge viser til at bystyret definerer nye forutsetninger for utbygging på Skøyenåsen, og når nye aktører går inn i sentrale roller for planarbeidet, «tilsier det at dette arbeidet må startes på nytt».

– Samtidig vil vi informere om at prosjektansvarlige i JM har varslet Arcasa arkitekter og NAL sin Komite for etikk og tvister for brudd på informasjonsplikten mellom medlemmer i NAL i denne saken. Grunnlaget for dette er manglende informasjon før de ber PBE endre forslagsstiller og fagkyndig i denne saken. Vi ble oppmerksom på situasjonen i Nordstrand Blad, heter det i brevet til PBE.

JM Norge «vil samtidig meddele vår skuffelse over at Neptune Properties, som vi opplever som en seriøs utbygger, heller ikke informerte JM Norge AS før de involverte seg i denne saken».

Plansaken holder frem

Den 13. januar svarer PBE at plansaken for Låveveien vil holde frem. Etaten viser til at det har foregått planarbeid for Låveveien 70 siden mars 2013. Saken har skiftet forslagsstiller og fagkyndig flere ganger, og har gjennomgått store revisjoner.

– Plansaken for Låveveien 70 kan fortsette på samme saksnummer. Ved å opprettholde samme saksnummer vil vi følge opp bystyrets vedtak om at det utarbeides ett nytt alternativ, fastslår PBE.

Når det gjelder JMs fremstilling om at «de ikke ble informert fra Arcasa om at saken hadde fått ny forslagsstiller og fagkyndig, og mener dette er brudd på informasjonsplikten mellom medlemmer i NAL», mener PBE at dette er noe som partene må finne ut av seg imellom.

Les også: Blir partner i DARK

Bestrider brudd på retningslinjer

Arcasa arkitekter bestrider at det foreligger brudd på de kollegiale, etiske retningslinjer inntatt i pkt. 4.3.1 i NALs regelverk.

– Det forelå intet aktivt, pågående plansamarbeid mellom JM og forslagsstiller i plansaken på det tidspunkt Arcasa påbegynte sitt planarbeid, skriver Arcasa arkitekter i et brev til NAL, og fortsetter:

– På behandlingstidspunktet var JM forslagsstiller og fagkyndig. I brevet fra JM til NAL opplyses det imidlertid ikke at JM hadde en tidsbegrenset kjøpsopsjon på eiendommen. Opsjonsavtalen utløp 30/10-19. Dette medførte at JM ikke kunne gå videre med sitt arbeid uten at det ble inngått en ny opsjonsavtale. Slik avtale ble ikke inngått. Partene bekreftet derfor også skriftlig overfor hverandre at videre samarbeid opphørte i oktober 2019.

Vurderte prosjektet som åpent

Forslagsstiller i plansaken inngikk etter dette en avtale med Neptune Properties, og «det ble blant annet forutsatt at Neptune skulle overta som forslagsstiller i plansaken». Neptune kontaktet deretter Arcasa primo november.

– Arcasa vurderte prosjektet som «åpent» all den tid JM skriftlig i slutten av oktober 2019 hadde bekreftet at deres samarbeid med forslagsstiller var avsluttet. Arcasa fastholder at det ikke foreligger varslingsplikt i en slik situasjon. Det forannevnte viser også at dette ikke er en prinsippsak som bør følges opp av Landsforbundet, skriver arkitektselskapet.

JM Norge har senere informert NAL om at selskapet ikke har noen intensjon om å følge opp denne saken videre, «men ser gjerne at foreningen behandler saken gjennom sitt etiske utvalg».

Kontaktet av grunneierne

Partner Per Einar Knutsen i Arcasa arkitekter ønsker ikke å kommentere dette utover det som står i brevet til NAL, men han mener at «dette ikke er noen sak».

Administrerende direktør Anders Gregersen i Neptune Properties sier at selskapet ble kontaktet av grunneieren, «og kan ikke se at vi hadde noen forpliktelser til å informere JM Norge».

– Nå er det jo sånn at JM har regulert på annen manns grunn. Etter at bystyret sendte plansaken tilbake til byrådet, og vi ble kontaktet av grunneieren, har vi nå engasjert en ny arkitekt, sier han.


Lytt til Estate Podcast i samarbeid med DNB her, med diskusjoner om boligutviklerne har hatt det for lett og om det bygges nok boliger til å stagge en boligprisoppgang.

Nesten hele hyttefeltet til 200 mill forsvant på et blunk
Aktuelt
Bygger næringsbygg til over 200 mill
Aktuelt
Oslo Finans med ansettelser
Karriere
Höegh utvider styret
Karriere
Malling med digital storsatsing
Tech
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
– Gjeninnfør momsfritaket på offentlig infrastruktur
Aktuelt
Kan revolusjonere morgendagens hyttebygging (+)
Utvikling
UtviklingsABC – Del 3 – Innledende om kjøp av utviklingseiendom
Juss
Advarer mot byggebrems i nord
Utvikling

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.